• <
plus

Bezpieczeństwo morskie.

Dane kontaktowe

  • Adres: 71-603 Szczecin, ul. Jana z Kolna 7
  • Telefon: 4891 433 63 60
  • Fax: 4891 433 63 60
  • E-mail: office@maritime-security.eu

Udostępnij

W powszechnym wyobrażeniu Bałtyk był, jest i w przewidywalnej przyszłości będzie enklawą spokoju i bezpieczeństwa. Nie jest to ocena do końca prawdziwa. W regionie tym już obecnie obserwować można szereg procesów i zjawisk, które w krótkim czasie doprowadzić mogą do zaistnienia poważnych zagrożeń bezpieczeństwa. Poza tym pamiętać trzeba, że globalizacji gospodarki towarzyszy globalizacja przemocy. Zarówno więc czynniki wewnątrzbałtyckie jak i zewnętrzne zasadnym czynią poświęcenie większej niż obecnie uwagi zagadnieniom ochrony i zabezpieczenia żeglugi oraz instalacji portowych. Nie można ich przy tym wyłączać z szerokiego kontekstu bezpieczeństwa pasa nadmorskiego, nadbrzeżnych aglomeracji, czy wreszcie bezpieczeństwa całego państwa. Prócz sytuacji kryzysowych generowanych przez warunki naturalne i czynniki takie jak na przykład wzrost intensywności żeglugi w warunkach bałtyckich liczyć należy się również z zagrożeniem terrorystycznym. Wszak większość państw regionu znajduje się w stanie konfliktu z rozmaitymi organizacjami ekstremistycznymi. Stało się tak za sprawą uczestnictwa w misjach irackiej i afgańskiej w przypadku bałtyckich członków NATO i UE oraz wojny czeczeńskiej w przypadku Rosji. Terroryzm nie jest najpoważniejszym czynnikiem zagrażającym bezpieczeństwu naszego regionu, ale z pewnością musi on być traktowany niezmiernie poważnie. Warto przy tym podkreślić, że sprawcy potencjalnych aktów terroru w rejonie Bałtyku nie muszą przybywać z zewnątrz. Jak pokazują doświadczenia brytyjski i francuskie zwarte i homogeniczne środowiska imigranckie (takie jakie zaobserwować można między innymi w Szwecji, Danii i Niemczech) stanowić mogą doskonałe zaplecze organizacyjne i kadrowe dla grup terrorystycznych. Skuteczne przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom wymaga przede wszystkim rozpoznania ich charakteru. Ze względu na złożoność zagadnienia nie jest to zadanie dla pojedynczych, najwybitniejszych nawet, ekspertów, lecz interdyscyplinarnych zespołów, skupiających zarówno teoretyków reprezentujących różne dziedziny wiedzy, jak i praktyków. Tylko tak skonfigurowany „think tank” jest w stanie prowadzić działalność analityczno-prognostyczną i wypracować z wyprzedzeniem efektywne środki zaradcze. Element kolejny, to upowszechnienie wiedzy zarówno o zagrożeniach, jak i sposobach przeciwdziałania niebezpiecznym zjawiskom, czyli działalność szkoleniowo-edukacyjna. Oba wymienione wyżej obszary aktywności tworzą fundament, na którym budować można dopiero budować wiarygodny system bezpieczeństwa morskiego.

Oferta

Konsulting w dziedzinie ochrony statków i obiektów portowych
Ochrona statków w regionach zwiększonego ryzyka
Sporządzanie i opracowywanie dokumentacji zgodnie z wymogami ISPS
Kursy i szkolenia specjalistyczne

Kontakt do działów firmy

Maritime Safety & Security Sp. z o.o.
ul. Dębogórska 22, 71-717 Szczecin

tel/fax:+4891 433 63 60
tel.kom.+48 602 671 167, +48 602 710 849 (24 H)
office@maritime-security.eu

Zdjęcia

Opis dodatkowy

bezpieczeństwo morskie, konsulting w dziedzinie ochrony statków i obiektów portowych, ochrona statków w regionach zwiększonego ryzyka, kursy i szkolenia specjalistyczne, sporządzanie i opracowywanie dokumentacji zgodnie z wymogami ISPS,

Dziękujemy za wysłane grafiki.