• <

Komendanci CSMW w Ustce i Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW w Gdyni kończą służbę

01.02.2024 13:59 Źródło: Służby Prasowe CSMW, Muzeum Marynarki Wojennej
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Komendanci CSMW w Ustce i Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW w Gdyni kończą służbę

Partnerzy portalu

Fot. CSMW

Pod koniec stycznia nastąpiło zakończenie służby przez oficerów kierujących jednostkami odpowiedzialnymi za szkolenie kadr polskiej Marynarki Wojennej. Z mundurem pożegnali się kmdr Grzegorz Okuljar oraz kmdr por. Maciej Osika.

W usteckiej oraz gdyńskiej jednostce odbyły się uroczystości pożegnania ustępujących ze stanowisk komendantów. 29 stycznia o swoim pożegnaniu z służbą poinformował w mediach społecznościowych kmdr Grzegorz Okuljar, który swoją funkcję w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. floty Józefa Unruga sprawował od 2018 roku. Uroczystość przekazania obowiązków Komendanta CSMW i Dowódcy Garnizonu Ustka odbyła się na placu apelowym na placu apelowym i Sali Tradycji jednostki. Wzięli w niej udział m.in. Inspektor Szkolenia DG RSZ gen. bryg. Piotr Kriese, Szef Zarządu Morskiego zastępca Inspektora Marynarki Wojennej kadm. Mirosław Jurkowlaniec, Dowódca 8.Flotylli Obrony Wybrzeża kadm. Piotr Sikora, dowódcy jednostek wojskowych Marynarki Wojennej, garnizonu Ustka, komendanci jednostek straży granicznej i straży pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych regionu, Wójt Gminy Ustka Pani Anna Sobczuk Jodłowska, a także licznie zgromadzeni pracownicy wojska. Dowódcą uroczystości był kmdr por. Grzegorz Wiktorski. Uroczystość, oprócz reprezentacyjnych pododdziałów CSMW, SPMW i OSNIP WP, uświetniła również Orkiestra Reprezentacyjna MW. Obecnie czasowo pełniącym obowiązki komendanta CSMW jest kmdr por. Dariusz Cebulka, dotąd pełniący funkcję zastępcy.


Fot. CSMW

- Czas rozstania. Będzie mi tego brakowało ale czas na nowe wyzwania. Dziękuję wszystkim z którymi się zetknąłem podczas mojej służby za wsparcie, poszerzanie horyzontów i wyrozumiałość - podkreślił w mediach społecznościowych kmdr Grzegorz Okuljar.

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce jest placówką szkolnictwa wojskowego przeznaczoną do przygotowania kandydatów do służby w korpusie szeregowych, kształcenia specjalistycznego kandydatów na podoficerów oraz doskonalenia zawodowego oficerów, podoficerów i szeregowych zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP. Założone cele i zadania CSMW realizuje wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP oraz Szkołą Podoficerską Marynarki Wojennej. Centrum podlega Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, jednakże bezpośredni nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawuje Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ.

Do głównych zadań Centrum należy:

- utrzymanie w gotowości niezbędnych sił i środków oraz struktur wojennego systemu dowodzenia pozwalających na realizację zadań w stałej gotowości bojowej oraz zapoczątkowania procesu osiągania gotowości do podjęcia działań, w tym osiągnięcia gotowości do szkolenia czasu wojny;
- utrzymanie w gotowości niezbędnych sił i środków oraz struktur dowodzenia pozwalających na realizację nakazanych przedsięwzięć związanych z reagowaniem na zagrożenia niemilitarne w ramach systemu reagowania kryzysowego;
- współdziałanie z lokalnymi władzami administracyjnymi i innymi instytucjami realizującymi zadania na rzecz systemu obronności w zakresie realizowanych przez siebie przedsięwzięć gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz zadań kryzysowych;
- przygotowanie do objęcia pierwszego stanowiska służbowego kandydatów do służby w korpusie szeregowych i podoficerów w korpusie osobowym i grupach osobowych Marynarki Wojennej oraz innych korpusach i grupach osobowych jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych RP;
- przygotowanie kadr na zaspokojenie potrzeb Narodowych Sił Rezerwowych w ramach służby przygotowawczej zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP;
- szkolenie rezerw osobowych;
- doskonalenie zawodowe szeregowych, podoficerów oraz w przypadku wystąpienia takich potrzeb oficerów głównie jednostek pływających i brzegowych Marynarki Wojennej oraz innych rodzajów sił zbrojnych, wojsk i służb, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
- udział w szkoleniu programowym jednostek wojskowych Marynarki Wojennej w zakresie wynikającym z ich potrzeb w ramach szkolenia zintegrowanego ZT organizowanego w Centrum,
- utrzymywanie ścisłej współpracy z placówkami szkolnictwa wojskowego MW, z ośrodkami szkolenia krajów członkowskich NATO, ośrodkami szkolenia innych rodzajów Sił Zbrojnych oraz instytucjami pozaresortowymi prowadzącymi działalność edukacyjną, jak również z jednostkami wojskowymi Marynarki Wojennej RP w zakresie realizowanych przez siebie zadań szkoleniowych;
- utrzymywanie ścisłej współpracy z placówkami edukacyjnymi, w tym szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzącymi klasy o profilu wojskowym oraz szkołami i ośrodkami szkoleniowymi zajmującymi się przygotowaniem specjalistów na potrzeby gospodarki morskiej w zakresie doskonalenia szkolenia morskiego i pozyskiwania wartościowych kandydatów do służby w profesjonalnych siłach Marynarki Wojennej.

Kolejna pożegnalna uroczystość odbyła się 31 stycznia w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego Marynarka Wojenna RP im. kmdr Czesława Cześnika. Po 34 latach służby, w tym 10 jako komendant jednostki, ze służbą pożegnał się kmdr por. Maciej Osika. W wydarzeniu wzięła udział kadra ośrodka, oficerowie 3. FO i Inspektoratu MW oraz zaproszeni goście. Od następnego dnia czasowo pełniącym obowiązki będzie jego dotychczasowy zastępca, kmdr ppor. Krzysztof Duszyński.


Fot. Muzeum Marynarki Wojennej

Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej jest przeznaczony do prowadzenia szkolenia żeglarskiego i motorowodnego w ramach kursów doskonalenia kadry WP i praktyk podchorążych Akademii Marynarki Wojennej. Ponadto organizuje i zabezpiecza rejsy nawigacyjno-szkoleniowe kadry WP i podchorążych AMW. Obecnie OSŻ MW to: etatowo 35 osoby (w tym 5 pracowników wojska), 24 jednostki pływające w tym 12 jachtów pełnomorskich, 5 jachtów zatokowych i 7 łodzi motorowych.

***

Kmdr Grzegorz Okuljar urodził się w 1969 roku we Wschowie. Ukończył studia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. W 1992 roku  został promowany na pierwszy stopień oficerski, a rok później rozpoczął służbę w 2. Dywizjonie Okrętów Transportowo-Minowych na stanowisku dowódcy działu artylerii i broni podwodnej na okręcie ORP Toruń. W 1995 roku po mianowaniu na stopień porucznika został zastępcą dowódcy ORP Gniezno. W 1998 roku objął dowodzenie na ORP Cedynia, a następnie został skierowany na kurs oficerów pokładowych (International Surface Warfare Officer Course) w San Diego (USA). W 2001 roku już jako kmdr por. nadzorował budowę i jako pierwszy objął stanowisko dowódcy ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”, który w latach 2002-2003 pod jego dowództwem operował m.in. w składzie sił sojuszniczych na wodach Zatoki Perskiej, uczestnicząc w operacji „Enduring Freedom”. Następnie w latach 2004-2005 pełnił służbę na stanowisku oficera operacyjnego w sztabie 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych. Po ukończeniu podyplomowych studiów taktycznych w Akademii Dowódczej US Navy w Newport (USA) w 2006 roku został wyznaczony na stanowisko starszego oficera flagowego broni podwodnej w Dowództwie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, po czym powrócił do 2. Dywizjonu,  gdzie objął stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy jednostki, po czym w latach 2013-2018 był jej dowódcą. Do 2024 roku był komendantem Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

Kmdr ppor. Maciej Osika urodził się 4 lipca 1969 roku w Opolu. Studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Akademii Marynarki Wojennej rozpoczął w 1990 roku, a po ich ukończeniu został skierowany do 3. Flotylli Okrętów gdzie objął pierwsze stanowisko służbowe, dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego na ORP Puck w 1. Dywizjonie Okrętów Rakietowych. W 1997 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu na ORP Władysławowo, a w 1999 roku objął dowodzenie tą jednostką. W 2006 roku objął stanowisko starszego oficera flagowego w Dywizjonie Okrętów Rakietowych. Po dwóch latach (2008) został zastępcą dowódcy fregaty rakietowej ORP Gen. T. Kościuszko, gdzie służył do 2013 roku, gdy został skierowany na stanowisko komendanta Ośrodks Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej  Gdyni.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.