• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Ocena konstrukcji układu turbulizacyjnego wtryskiwaczy paliwa w aspekcie poprawy charakterystyki rozpylania

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Ocena konstrukcji układu turbulizacyjnego wtryskiwaczy paliwa w aspekcie poprawy charakterystyki rozpylania
Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Politechnika Morska w Szczecinie
kieruje zapytanie ofertowe na konsultacje naukowe w przedmiocie: ,,Ocena konstrukcji układu turbulizacyjnego wtryskiwaczy paliwa w aspekcie poprawy charakterystyki rozpylania." w ramach projektu pn.: ,,Redukcja zużycia energii w aspekcie zmniejszania negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i morskiego na środowisko", finansowanego z Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze 2014-2020.
Opis przedmiotu zapytania: Zamawiający, w ramach zadania projektowego zamierza przeprowadzić konsultacje naukowe w następującym zakresie: ,,Ocena konstrukcji układu turbulizacyjnego wtryskiwaczy paliwa w aspekcie poprawy charakterystyki rozpylania". Analiza dotyczy rozpylaczy paliwowych z układem turbulizacji przepływu paliwa, w tym przecinające się i krzyżujące się kanały, a tak że wyprofilowane kształty jedno, dwu i trzech dysz DeLavala na iglicach rozpylaczy wielootworowych oraz rozpylaczy czopikowych. Ocena ta jest niezbędna dla wyboru odpowiedniej konstrukcji układu turbulizacyjnego z najwyższą jakością rozpylania paliwa i dalszych prac dotyczących wykorzystania optymalnego układu w wybranych silnikach floty rybackiej.
Miejsce i termin składania:Miejsce oraz termin składania ofert:
a. Zamawiający oczekuje na przesłanie odpowiedzi w terminie do dnia 31.01.2023 r. do godz. 12:00 na adres mailowy: rb@pm.szczecin.pl z uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych w procedurze Politechniki Morskiej w Szczecinie.
Termin składania:2023-01-31
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji:
Czas realizacji umowy: 2 miesiące, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Wymagania:Warunki udziału w postepowaniu:
Wykonawca musi posiadać:
1. Stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych.
2. Doświadczenie w przeprowadzeniu ustawienia i regulacji aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym.
3. Doświadczenia w przeprowadzeniu analizy procesów rozpylania paliwa we wtryskiwaczach paliwowych czopikowych i wielootworowych.
4. Doświadczenia w zastosowaniu metod oceny procesów rozpylania paliw.
b. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Redukcja zużycia energii w aspekcie zmniejszania negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i morskiego na
środowisko w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
c. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
d. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Oferty będą oceniane według kryterium: Cena - 100%
Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru: (Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 100 = liczba punktów za kryterium cena.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego z 23.04.1964r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), dalej KC, ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.
Dodatkowe informacje
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
Zasady, miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferta winna zostać złożona na formularzu ofertowym z określeniem wynagrodzenia brutto, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferta musi zostać podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
Dodatkowe informacje:
Zamawiający wyklucza z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Zmiany lub odwołania niniejszego zapytania ofertowego,
b) Zmiany warunków lub terminów prowadzonego zapytania cenowego,
c) Unieważnienia postępowania w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.
d) Odrzucenia oferty w następujących przypadkach:
o Jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
o Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
o Jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo,
o Jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
Redukcja zużycia energii w aspekcie zmniejszania negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i morskiego na
środowisko w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
Dodatkowe zastrzeżenie warunkujące udział w postepowaniu z zapytania ofertowego
Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) o udzielenie niniejszego zamówienia nie może się ubiegać Wykonawca, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z przyczyn (przesłanek) wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 wyżej wskazanej ustawy.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanej ustawy ofertę wykonawcy podlegającego wykluczeniu, o którym mowa powyżej, zostanie odrzucona (wykonawcy temu nie zostanie udzielone zamówienie). Na okoliczność braku przesłanek wykluczenia jak wyżej - w stosunku do wykonawcy oferty najkorzystniej (najwyżej ocenionej) skierowane zostanie wezwanie do złożenia oświadczenia na formularzu, o którym mowa w załączniku niniejszego zapytania (plik z formularzem oświadczenia pod nazwą ,,Oświadczenie w przedmiocie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy" - według wzoru treści tam wskazanej).
Wskazane oświadczenie winno być złożone w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa powyżej, oraz (według wyboru wykonawcy) w formie pisemnej (tj. oryginał oświadczenia na nośniku papierowym z własnoręcznym podpisem osoby/osób reprezentujących wykonawcę) lub formie elektronicznej (tj. oświadczenie na nośniku elektronicznym podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób reprezentujących wykonawcę).
Niezłożenie wskazanego oświadczenia w terminie przekraczającym 3 dni termin wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu do jego złożenia (lub wskazanie w złożonym oświadczeniu, że Wykonawcy dotyczy któraś z okoliczności skutkującej wykluczeniem z ubiegania się z przyczyn podanych w art. 7 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy, uprawnia do uznania oferty wskazanego Wykonawcy za ofertę podlegającą odrzuceniu (czy w inny sposób uznania jej za nieważną), co wykluczać będzie tego wykonawcę z ubiegania się o niniejsze zamówienie.
Oświadczenie jak wyżej nie zamyka prawa Zamawiającego do dodatkowej (lub przeprowadzonej niezależnie od złożonego oświadczenia jak wyżej) weryfikacji podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy w oparciu o dostępne dane, w szczególności dane z listy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wykazów rozporządzeń UE, o których mowa we wzorze oświadczenia jak wyżej.
Kontakt:Osobą do kontaktu w sprawach zapytania jest:
Oleh Klyus e-mail: o.klyus@pm.szczecin.pl
tel. 605 618 605
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.