• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Naprawa jednostki pływającej Skaner

Standard

Dane kontaktowe

Opis:w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt:
Naprawa jednostki pływającej Skaner nr rej. WR-01-216
Miejsce i termin składania:13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Złożenie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" -pod adresem
http://www.przetargi.wody.gov.pl/ - w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.
TERMIN SKŁADANIA oferty:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 30.08.2021 do godz. 11.00.
Termin składania:2021-08-30
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2021 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: cena
Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. W przypadku złożenia ofert z taką samą wartością Wykonawcy zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych, w których podadzą cenę nie wyższą niż w pierwotnej ofercie.
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na naprawie motorowej jednostki pływającej w tym: przegląd i usunięcie usterek w instalacji elektrycznej, remont pompy zęzowej z przeglądem instalacji, regulacja sprzęgła wraz z wymianą oleju w przekładni oraz uzyskanie dokumentu z przeglądu technicznego umożliwiającego przedłużenie dokumentu bezpieczeństwa we właściwym terytorialnie urzędzie żeglugi śródlądowej. Zamawiający zobowiązuje się do
_dostarczenia na własny koszt jednostki pływającej do zakładu
naprawczego znajdującego się w granicach miasta Wrocławia oraz zapewniani na ten czas odpowiedniej załogi. Dotyczy to również późniejszego odbioru jednostki, po zakończeniu prac objętych Zamówieniem. W sytuacji, w której zakład naprawczy znajdował by się poza granicami Wrocławia, zarówno transport, jak i zapewnienie odpowiedniej obsługi będzie leżeć po stronie Wykonawcy. Dotyczy to również późniejszego odbioru jednostki, po zakończeniu prac objętych Zamówieniem. Obecne miejsce postoju jednostki to górny awanport śluzy Zacisze we Wrocławiu.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w naprawie motorowych jednostek pływających. Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia wykonawca w formularzu ofertowym oświadczy, że posiada wiedze i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: nie dotyczy
8. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego
(jeżeli wymagana).
9. Warunki gwarancji: 24 miesiące
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
a) Wykonawca, w oparciu o własną kalkulację określi cenę naprawy jednostki pływającej. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi.
b) Wykonawca, w ofercie zobowiązany jest do podania ceny brutto z obowiązującym podatkiem VAT.
c) Wymagane jest podanie ceny (liczbowo i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rozbieżności wyrażonych cyfrowo i słownie - Zamawiający jako wartości prawidłowe przyjmie wartość napisaną słownie.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany, muszą być parafowane przez Wykonawcę.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (za/. nr 1 do Zapytania ofertowego),
b) oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 2 do Zapytania ofertowego)
W przypadku braku załącznika do oferty b) Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę do jej uzupełnienia. W przypadku braku załącznika a) oferta nie podlega uzupełnieniu.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: dopuszcza możliwość negocjacji ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy w przypadku gdy cena oferty będzie wyższa niż środki jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
1. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
a. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
b. Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
c. Za date wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z oferta, uważa się date wczytania korespondencji na Platformie.
d. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
e. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki.
f. Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, Formularza wyceny ofertowej, oświadczenia RODO (jeżeli dotyczy zgodnie z pkt 15 Zapytania ofertowego). Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
g. Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie - do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.
h. Wykonawca ma również możliwość złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Celem podpisania oferty należy pobrać plik zawierający wszystkie pliki oferty, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę. Podpisanie oraz złożenie oferty odbywają się po użyciu opcji ,,Podpisz ofertę".
i. Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie pod adresem: http;//www.przetargi.wody.gov.pl
j. Oferty oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców
k. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
I. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: ... .
Uwagi:16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
O udzielenie zamówienia na Naprawę jednostki pływającej Skaner nr rej. WR-01-216 nr postępowania WR.ROZ.2811.418.2021, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust.
1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; (.t.
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa].
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu:
Arkadiusz Kubiaczyk tel. 502-555-011 e-mail: arkadiusz.kubiaczyk@wody.gov.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:WR.ROZ.2811.418.2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.