• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

Przetarg na: Dostawa wagi analitycznej precyzyjnej dla Akademii Morskiej w Szczecinie.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert Przetarg na: Dostawa wagi analitycznej precyzyjnej dla Akademii Morskiej w Szczecinie.
Standard

Dane kontaktowe

I.                            Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

1.       Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

Tel. 91 48 09 400

2.       Adres strony internetowej: www.am.szczecin.pl

3.       Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna.

4.       Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.

 

II.                          Tryb udzielenia zamówienia:

1.       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą PZP, aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.       Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP

III.                       Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wagi analitycznej precyzyjnej dla Akademii Morskiej w Szczecinie.

2.       Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik  nr 1a do SIWZ.

3.      Nomenklatura wg CPV

           38311000-8      Wagi precyzyjne

Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

4.      Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

IV.                        Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie maksymalnie do 6 tygodni  od podpisania umowy.

V.                          Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI.                         Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

VII.                     Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII.                   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3)  zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu;

2.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1-8

3.       Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, a także czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.

4.       W rozdziale IX SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy.

5.      Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

6.      Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

7.      Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22   i ust. 5 Pzp.

 

8.      W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

9.      Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

10.   Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału.

 


O firmie

Akademia Morska w Szczecinie

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.