• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Badanie skuteczności działania ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w 2021 r.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Badanie skuteczności działania ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych w 2021 r.
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207

Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia

Badanie skuteczności działania ochrony katodowej budowli

hydrotechnicznych w 2021 r.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje badanie skuteczności działania ochrony

katodowej oraz sporządzenia protokołu z pomiaru dla następujących obiektów:

a. stałych znaków nawigacyjnych Stawy nr 11 i 12 – 16 punktów pomiarowych

na każdą stawę.

b. Ostrogi Zachodniej (61 punktów pomiarowych) i Falochronu Osłonowego

(353 punkty pomiarowe)

Transport wodny do Staw nr 11 i 12 zapewnia Zamawiający.

3. Symbol kategorii CPV 71632200-9

4. Warunki udziału w postępowaniu*

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno

badanie w zakresie ochrony katodowej, potwierdzone referencjami.

Przedmiotowe zamówienie powinna wykonywać osoba posiadająca certyfikat zgodny

z PN-EN 15257 personelu ochrony katodowej sektor zastosowań: Konstrukcje

metalowe podziemne i zanurzone.

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Najniższa cena

6. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami

Aleksandra Miklas, nr tel. 609027227

7. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę Wykonawcy

b) adres Wykonawcy

c) cenę PLN netto

Oferta cenowa powinna składać się z dwóch części:

 cena za usługę określoną w pkt. 2 lit. a) przedmiotowego zamówienia

 cena za usługę określoną w pkt. 2 lit. b) przedmiotowego zamówienia

d) stawkę podatku VAT

e) cenę PLN brutto

Oferta cenowa powinna składać się z dwóch części:

 cena za usługę określoną w pkt. 2 lit. a) przedmiotowego zamówienia

 cena za usługę określona w pkt. 2 lit. b) przedmiotowego zamówienia

f) termin wykonania zamówienia: 60 dni od podpisania umowy

g) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunku ( ust.4 ) wraz z

referencjami

h) Certyfikat zgodny z PN-EN 15257 personelu ochrony katodowej sektor

zastosowań: Konstrukcje metalowe podziemne i zanurzone

i) okres gwarancji* nie dotyczy

j) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

k) warunki płatności

l) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania

wzorze umowy*.

m) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

8. Miejsce i termin złożenia oferty”

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 10.08.2021 r.

temacie oferty należy podać Badanie skuteczności działania ochrony katodowej

budowli hydrotechnicznych w 2021 r.

9. Załączniki do oferty*

1. wzór umowy

2. dokumentacja powykonawcza budowli hydrotechnicznych w zakresie

rozmieszczenia anod

10. Informacje dodatkowe*

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie

udzielania zamówienia publicznego.

* - o ile dotyczy


 Z up. Dyrektora

 Urzędu Morskiego w Szczecinie

Paweł Szumny

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Dziękujemy za wysłane grafiki.