• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Świadczenie usług w zakresie nadzoru i obsługi łodzi ŁM MIR 2

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Świadczenie usług w zakresie nadzoru i obsługi łodzi ŁM MIR 2
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Świadczenie usług w zakresie nadzoru i obsługi łodzi ŁM MIR 2 podczas postoju w porcie Tolkmicko i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego, oraz nadzór nad łodzią Rangia w trakcie postoju w Porcie Tolkmicko
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy przesyła zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie nadzoru i obsługi łodzi ŁM MIR 2 podczas postoju w porcie Tolkmicko i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego, oraz nadzór nad łodzią Rangia w trakcie postoju w Porcie Tolkmicko.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenie usług w zakresie nadzoru i obsługi łodzi ŁM MIR 2 podczas postoju w porcie Tolkmicko i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego, oraz nadzór nad łodzią Rangia w trakcie postoju w Porcie Tolkmicko.
ŁM MIR 2 jest łodzią motorową wykorzystywaną do badań Zalewu Wiślanego o parametrach:
Rok produkcji 1985,
Moc silnika 75 kW,
długość 9,10 m,
szerokość 2,9 m,
zanurzenie 0.95 m.
Rangia jest łodzią motorową o parametrach:
Rok produkcji 2007,
Silnik zaburtowy YamahaF6CMHS o mocy 4,5 kW,
długość 3,94 m,
szerokość 1,44 m,
zanurzenie 0.22 m.
Zakres zadań realizowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) nadzorowanie sprawności technicznej jednostki ŁM MIR 2 (bieżąca opieka nad łodzią oraz w trakcie remontu, zapewnienie bezpieczeństwa łodzi w trakcie postoju w porcie Tolkmicko, utrzymanie sprawności technicznej łodzi umożliwiającej jej eksploatację), oraz nadzór nad łodzią Rangia w trakcie postoju w Porcie Tolkmicko.
2) prace dodatkowe wykonywane na łodzi ŁM MIR 2 i łodzi Rangia:
a) drobne prace konserwacyjne (w porozumieniu z sekcją Eksploatacji Statków MIR-PIB),
b) po zwodowaniu łodzi ŁM MIR 2 - wymiana oleju w silniku i wkładu filtra oleju,
Powyższe prace będą wykonane po ich zatwierdzaniu przez kierownika Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB.
3) sprawowanie jednoosobowego kierownictwa jednostki ŁM MIR 2 w imieniu armatora podczas rejsów.
Miejsce i termin składania:1. Miejsce składania ofert: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, Sekcja Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 514. 2. TERMIN SKŁADANIA ofert: oferty należy złożyć do dnia 15.12.2021 r. do godz. 10:00
3. Sposób złożenia oferty: oferty należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej ebrzozowska@mir.gdynia.pl W temacie wiadomości należy wpisać: 72/FZP/NO/2021 - oferta na usługi st. Marynarza ŁM MIR 2. Oferta musi być zaszyfrowana hasłem, które Wykonawca prześle Zamawiającemu na ten sam adres poczty elektronicznej w terminie do 10 minut po terminie otwarcia ofert tj. w dniu 15.12.2021 r., w godz. od 10:30 do 10:40.
4. Ofertę można również złożyć w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej: Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, Sekcja Zamówień Publicznych i przetargów, pok. 514. Ponadto na kopercie musi być adnotacja: ,,Oferta w postępowaniu nr 72/FZP/NO/2021 na świadczenie usług Starszego Marynarza. NIE OTWIERAĆ DO DNIA 15.12.2021 r. do godz. 10:30".
Termin składania:2021-12-15
Otwarcie:5. Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, pok. 514.
Miejsce i termin realizacji:V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminach 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Wymagania:II. PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający prowadzi postępowanie o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych działając na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j).
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu łodzią motorową klasy ŁM MIR 2, o parametrach nie mniejszych niż ŁM MIR 2.
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie poprzez wypełnienie pkt. 8 formularza oferty i dołączy do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie min. 3 usług (referencje, protokoły odbioru) wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Dołączanie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług nie jest konieczne, jeżeli usługi zostały wykonane na rzecz Zamawiającego.
2) posiadają odpowiednie kwalifikacje - tj. posiadają1:
a) świadectwo Starszego Marynarza,
b) świadectwo Ratownika,
c) świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
d) świadectwo przeszkolenia w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych,
1 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić by świadectwa, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1) były aktualne w terminie od 01.01.2021 r. do końca okresu realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie ww. świadectw w nieprzekraczalnym terminie do 02 stycznia 2022 roku.
e) świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,
f) świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,
g) świadectwo lekarskie.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej do dnia 02.01.2022 r., Zamawiającemu do wglądu oryginały ww. dokumentów. Kopie dokumentów zostaną dołączone do umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aktualność ww. dokumentów przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo, ani kapitałowo. Wykluczeniu z postępowania w szczególności będą podlegać osoby, które:
1) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w ROZDZIALE III.
2. Cenę oferty należy wskazać w formularzu Oferta stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
3. Cena oferty musi być określona w złotych polskich z dokładnością do 1 gr.
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną z wnioskiem o wyjaśnienie treści dokumentów dotyczących zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynął po upływie terminu składania wniosku tj. później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.mir.gdynia.pl.
4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów związanych z zaproszeniem. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.mir.gdynia.pl.
5. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert zmiana ta nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.
Z uwagi na środki bezpieczeństwa wynikające z pandemii koronawirusa Zamawiający nie przewiduje zorganizowania publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej postępowania.
6. Oferty, które z winy Wykonawcy wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Zamawiający udostępni wszelką dokumentację z postępowania na wniosek zainteresowanego.
XI OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%
2. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania postawione w zaproszeniu i załącznikach do niego oraz będzie miała najniższą cenę.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z osobą, której oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku uzyskania negatywnej oceny podczas rozmowy Zamawiający może odrzucić ofertę i wybrać kolejną.
2. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.
3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zawiera załącznik nr 2.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
Uwagi:XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia,
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Instytucie Rybackim-Państwowym Instytucie Badawczym można kontaktować się mailowo na adres: iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl oraz telefonicznie na nr. +48 587-356-367/251,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
5) Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
10) będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
11) nie będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Ewa Brzozowska.
4 Wszystkie pytania w związku z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail: ebrzozowska@mir.gdynia.pl.
Język kontaktu:polski
Kod CPV:63726100-5
Numer dokumentu:72/FZP/ NO/2021, FZP/w/2021/EB
Źródło:GRUPA BIZNS POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.