• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zbycie prawa własności Doku pływającego SSR – 2

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zbycie prawa własności Doku pływającego SSR – 2
Standard

Dane kontaktowe

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w sprawie zbycia prawa własności 

Doku pływającego SSR – 2

I. CENA WYWOŁAWCZA

379 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

18 950,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 27 1240 3927 1787 0010 6695 7549

SWIFT PKOPPLPW

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia przetargu tj. od dnia 29.08.2022 r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip.

III. Przedmiot postępowania przetargowego

Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Doku pływającego SSR- 2 zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania”

Opis techniczny:

Dok SSR- 2 to dok pływający skrzyniowy z dwoma  basztami, posiadający osiem komór balastowych. 

Dok nie posiada własnego źródła zasilania oraz żurawi.         

Podstawowe parametry doku to:

- długość całkowita - 46,00m

- długość podporowa– 31,04 m

- szerokość zewnętrzna - 22,45m

- szerokość wewnętrzna - 15,25m

- wysokość całkowita - 7,50m

- wysokość pontonu - 2,16 m

- wysokość kilbloków 0,75 m

- maksymalne zanurzenie powyżej kilbloków 3,59 m

- udźwig - 500 t, 

Rok budowy 1889/1965

Miejsce budowy – nieznane

Numer Rejestru PRS – 650001

Świadectwo Klasy – klasa została zawieszona

Numer Rejestru Urzędu Morskiego w Szczecinie UMS0039

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru Zabytków.

Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2022r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2.  Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3.  Oferty należy składać w formie elektronicznej (mailowo) na adres: przetargi@msrgryfia.pl bądź w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 29.08.2022r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.08.2022r o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4.  Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5.  W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania. 

- Waldemar Grzegorczyk - tel. 660 777 165 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania. 

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.Dziękujemy za wysłane grafiki.