• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zbycie następujących składników majątkowych Spółki: Ba-SHIPSERVICE-16, BA-SHIPSERVICE-18

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zbycie następujących składników majątkowych Spółki: Ba-SHIPSERVICE-16, BA-SHIPSERVICE-18
Standard

Dane kontaktowe

SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako Organizator Spółka)

ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie następujących składników majątkowych

Spółki:

Nazwa statku Ba-SHIPSERVICE-16

Właściciel SHIP-SERVICE S.A.

Port macierzysty Szczecin

Bandera Polska

Numer rejestracyjny 2001

Typ Barka zbiornikowa

Numer rejestru PRS 610519

Rok i miejsce budowy 1976, Stocznia ODRA

Klasa statku / urządzeń maszynowych * sK 3 zb

Nośność 384,00 t

Towarzystwo Klasyfikacyjne Polski Rejestr Statków ( PRS )

 Cena wywoławcza – 28 000 USD, odbiór Szczecin

 

Nazwa statku BA-SHIPSERVICE-18

Właściciel SHIP-SERVICE S.A.

Port macierzysty Szczecin

Bandera Polska

Numer rejestracyjny 1987

Typ Bunkierka

Numer rejestru PRS 610518

Rok i miejsce budowy 1974, Stocznia ODRA

Klasa statku / urządzeń maszynowych * sK 3 zb

Nośność 397,00 t

Towarzystwo Klasyfikacyjne Polski Rejestr Statków ( PRS )

Cena wywoławcza - 21 000 USD, odbiór Szczecin 

Warunki przetargu nieograniczonego:

a) Przetarg może zostać przez Organizatora unieważniony w każdym czasie bez

konieczności podawania przyczyn albo zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

b) Warunki przetargu mogą być zmieniane, modyfikowane, ograniczane lub rozszerzane

o dodatkowe zapisy. Informację o wprowadzonych korektach warunków przetargu,

należy opublikować w ten sam sposób co pierwotne ogłoszenie. W przypadku, gdy

Organizator otrzymał ofertę lub oferty, o korekcie warunków przetargu zawiadamia się

pisemnie wszystkie osoby, które złożyły oferty w toku przetargu.

c) Wybór oferty może nastąpić poprzez uzyskanie zgody właściwych organów Spółki

(Organizatora).

d) Umowa jest zawarta z chwilą złożenia przez Organizatora i wybranego oferenta

oświadczeń woli w odpowiedniej dla danej czynności formie (jeśli jest wystarczająca

dla ważności czynności prawnej), o ile wcześniej właściwe organy Spółki

(Organizatora) wyraziły zgodę na jej zawarcie.

e) Podane ceny wywoławcze są cenami netto (bez VAT).

f) Oferty winny być składane do dnia 18 stycznia 2022 r. do godziny 15.00 na adres:

SHIP-SERVICE SA w likwidacji ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin, w

zamkniętych kopertach z opisem na kopercie „Oferta w przetargu nieograniczonym nr

3”.

g) Cena ofertowa winna być podana wedle wartości netto i winna być wyższa niż cena

wywoławcza.

h) Oferty zostaną otwarte w dniu: 19 stycznia 2022 r.

i) Informacja o wyniku przetargu zostaną przekazane do oferentów do dnia 20 stycznia

2022 r.

j) Oferent może wykonać przegląd techniczny zbywanego statku/statków na własny

koszt od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do 17 stycznia 2022r., po uprzednim

ustaleniu terminu przeglądu i jego zakresu z Organizatorem.

Dodatkowo Organizator wskazuje, iż zbycie składników majątkowych nastąpi na

następujących warunkach:

1. Oferta oferenta może dotyczyć jednego, kilku lub wszystkich składników majątkowych

objętych niniejszym przetargiem.

2. Zapłata całej ceny brutto winno nastąpić do dnia zawarcia umowy zgodnie z pkt.d) jw.

3. Sprzedaż składnika majątkowego następuje z wyłączeniem odpowiedzialności

Organizatora w zakresie gwarancji i rękojmi za wady.

4. Oferent zobowiązany jest do akceptacji i zawarcia umowy wedle wzoru Organizatora.

5. Dla zbycia i przeniesienia własności składnika majątkowego wymagane jest zawarcie

umowy w odpowiedniej formie.

6. W przypadku formy szczególnej zawarcie umowy nastąpi wedle decyzji Organizatora

u wskazanego przez niego notariusza na terenie Polski.

7. Wszelkie koszty zawarcia umowy zbycia składnika majątkowego ponosi nabywca

(oferent, którego oferta została wybrana), w tym opłaty sądowe, notarialne,

publicznoprawne itp.

Osobą do bezpośredniego kontaktowania się z zainteresowanymi i udzielania wyjaśnień oraz

udostępnienia statków do przeglądu przedsprzedażowego jest Kierownik Zespołu Techniczno-Eksploatacyjnego Bogdan Dudar, tel. 601 551 365, e-mail: bogdan.dudar@ship-service.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3 BA-16, BA-18.pdfOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3 BA-16, BA-18.pdf

Dziękujemy za wysłane grafiki.