• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zaprojektowanie, zastosowanie materiałów i wyposażenia, niezbędnych do wybudowania innowacyjnej jednostki transportowej o funkcjach edukacyjno-naukowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zaprojektowanie, zastosowanie materiałów i wyposażenia, niezbędnych do wybudowania innowacyjnej jednostki transportowej o funkcjach edukacyjno-naukowych
Standard

Dane kontaktowe

 • Osoba/firma:

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

 • Telefon:

  tel.: +48 (22) 37 20 210 | faks: +48 (22) 37 20 295

 • E-mail:

  przetargi-kzgw@wody.gov.pl

 • Obserwuj OgłoszenieObserwowane ogłoszenia znajdują się w "Moje konto"
  Data publikacji: 2021-06-10
Opis:Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych
poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego:
,,określenia wymagań w zakresie zaprojektowania, zastosowania materiałów i wyposażenia, niezbędnych do wybudowania innowacyjnej jednostki transportowej o funkcjach edukacyjno-naukowych"
III. CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI
1. Zamawiający informuje, że zamierza prowadzić Konsultacje dotyczące określenia wymagań w zakresie zaprojektowania, zastosowania materiałów i wyposażenia, niezbędnych do wybudowania innowacyjnej jednostki transportowej o funkcjach edukacyjno-naukowych - Zaprojektowana i wybudowana jednostka ma być proekologiczną barką motorowo-kontenerową, dwupaliwową wykorzystywaną m.in. do promocji korzyści wynikających z rozwoju gospodarki wodnej, śródlądowych dróg wodnych i transportu wodnego śródlądowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów Unii Europejskiej dla nieograniczonej żeglugi śródlądowej i realizowania funkcji w sposób określony przez Zamawiającego.
2. Celem Konsultacji jest uzyskanie informacji o wymaganiach w zakresie zaprojektowania, zastosowania materiałów i wyposażenia. Szczegółowy opis wymagań zawiera Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. Opis dotyczy wybudowania jednego (1) zaprojektowanego uprzednio statku lub zestawu statków dla Armatora - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
3. Informacje uzupełniające służące lepszemu opisaniu przedmiotu i warunków realizacji przyszłego zamówienia będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych
Miejsce i termin składania:głoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych

V. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym: do dnia 16.07.2021 do godz. 12:00
2. Wniosek należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (dalej ,,Wniosek").
3. Wniosek musi być podpisany przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Uczestnika. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku do udziału w Konsultacjach oraz do udzielenia Zamawiającemu bezwarunkowej zgody na wykorzystanie utworu w całości, bądź w części, na potrzeby przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzanej za zgodność z oryginałem.
4. Wniosek można złożyć poprzez e-mail na adres: przetargi-kzgw@wody.gov.pl
5. W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie powinna zostać zawarta następująca informacja: Wniosek o udział we wstępnych konsultacjach dot. określenia wymagań w zakresie zaprojektowania barki.
6. W przypadku złożenia wniosku o udział w Konsultacjach niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu, Zamawiający nie jest zobowiązany zaprosić wnioskującego do udziału w Konsultacjach.
7. Wniosek złożony po terminie może, lecz nie musi zostać rozpatrzony przez Zamawiającego.
8. Wszelką dokumentację należy sporządzać w formie elektronicznej, w języku polskim.
Termin składania:2021-07-16
Miejsce i termin realizacji:IX. TERMINY PLANOWANYCH SPOTKAŃ W RAMACH KONSULTACJI
Zaproszeni uczestnicy zostaną powiadomieni o wyznaczonym terminie i godz. spotkania niezwłocznie po ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach.
Wymagania:IV. ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI
1. Konsultacje prowadzone będą w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców.
2. Za przeprowadzenie Konsultacji odpowiada Komisja.
3. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem Konsultacji wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
4. Osoby wykonujące po stronie Zamawiającego czynności w związku z Konsultacjami podlegają wyłączeniu w przypadku wystąpienia okoliczności, jak w postępowaniu o zamówienie publiczne i związku z tym składają pisemne oświadczenie o niewystępowaniu okoliczności powodujących wyłączenie.
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który może powołać swojego zastępcę.
6. Komisja może działać przy wsparciu biegłych i doradców.
7. Uruchomienie procedury Konsultacji następuje od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Przewodniczący Komisji, po publikacji ogłoszenia, może pisemnie, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną bezpośrednio poinformować o wszczęciu Konsultacji znane sobie podmioty, które w ramach prowadzonej działalności wykonują usługi będące przedmiotem planowanego przedsięwzięcia.
9. Konsultacje mają charakter jawny, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Konsultacjach, nie później niż z przekazaniem informacji, zastrzegł, że wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
10. Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.), ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno - prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 711, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 541).
11. W toku prowadzonego postępowania Przewodniczący Komisji przygotowuje odpowiedzi na pisma składane przez podmioty uczestniczące w postępowaniu.
12. Konsultacje będą prowadzone w formie indywidualnych spotkań bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przy zastosowaniu narzędzia do komunikacji elektronicznej (Microsoft Teams) lub poprzez wymianę korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej.
13. Podmioty przystępujące do Konsultacji udzielają zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazanych podczas Konsultacji informacji, w postępowaniu, którego Konsultacje dotyczą.
14. Konsultacje prowadzone są w terminie ustalonym przez Zamawiającego w oddzielnym zaproszeniu do udziału w Konsultacjach.
15. Termin spotkania może zostać przesunięty jedynie po wyrażeniu zgody przez obie strony, z zastrzeżeniem, że wyznaczenie nowego terminu nie spowoduje znaczącego wydłużenia procedury związanej z przeprowadzeniem Konsultacji.
16. Konsultacje będą prowadzone do momentu, gdy Zamawiający na podstawie uzyskanych od Wykonawców informacji uzna, że pozyskana wiedza jest
Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych

wystarczająca do przygotowania dokumentacji postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Konsultacji na każdym etapie, bez podania przyczyny.
17. O zakończeniu Konsultacji Zamawiający informuje wszystkich Uczestników.
18. Przystąpienie do Konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazywanych informacji do przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku Konsultacji utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) podmiot przekazujący dany utwór udziela Zamawiającemu bezwarunkowej zgody na wykorzystanie tego utworu w całości, bądź w części, na potrzeby przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzenie i korzystanie z opracowań utworu. Uczestnik Konsultacji zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
19. Przeprowadzenie Konsultacji nie zobowiązuje Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie planowanego przedsięwzięcia.
20. Podmioty uczestniczące w Konsultacjach nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów związanych z ich udziałem w Konsultacjach.
21. Przedmiotem Konsultacji mogą być wszystkie zagadnienia techniczne, prawne, organizacyjne, logistyczne, projektowe lub rynkowe, związane z planowaną lub przewidywaną realizacją zamówienia publicznego.
22. Podmioty przystępujące do Konsultacji udzielają zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazanych podczas Konsultacji informacji, w postępowaniu, którego Konsultacje dotyczą.
23. Podczas prowadzenia Konsultacji Zamawiający może zażądać odniesienia się przez Wykonawców do rozwiązań szczegółowych, nie wskazanych w ogłoszeniu, o których wiedzę uzyska podczas prowadzonych Konsultacji.
24. Konsultacje prowadzone będą w języku polskim, w formie pisemnej i ustnej. Do dokumentów przedstawionych w języku obcym powinno być załączone tłumaczenie na język polski.
25. Udział w Konsultacjach nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
26. Konsultacje poprzedzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, co powoduje, że Wykonawcom biorącym w nich udział nie przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w ustawie Pzp.
27. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia Konsultacji na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
28. Po zakończeniu Konsultacji Przewodniczący Komisji przy udziale Komisji sporządza protokół z przeprowadzonych Konsultacji.
29. O zakończeniu Konsultacji Komisja poinformuje wszystkie podmioty w nim uczestniczące.
O
VI. WARUNKI UDZIAŁU W KONSULTACJACH
1. Do Konsultacji zaproszeni zostaną Wykonawcy, którzy złożyli Wniosek zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale V oraz spełniają poniższe wymagania:
Wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu, wycenie oraz realizacji usług w zakresie projektowania, konstruowania śródlądowych lub morskich jednostek pływających z innowacyjnymi rozwiązaniami i zrealizował w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 dostawę polegającą na zaprojektowaniu i budowie jednostki pływającej w zakresie wymaganego doświadczenia.
2. Dopuszczalnie jest wspólne ubieganie się Uczestników o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach.
3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do Konsultacji, zaproszonych zostanie nie więcej niż 5 uczestników, którzy wykażą się największym doświadczeniem, bądź Zamawiający uzna, że Uczestnik posiada informacje, które będą przydatne w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zaprosić do Konsultacji większą liczbę Uczestników niż wskazaną w ust. 3 powyżej.
5. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może dodatkowo dopuścić do udziału w Konsultacjach Uczestnika niespełniającego warunków określonych w ust. 1 powyżej o ile taki uczestnik wykaże, że posiada szczególnie istotne informacje,
Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych

przydatne w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Przewodniczący przeprowadza weryfikację pod względem formalnym złożonych wniosków o dopuszczenie do Konsultacji.
7. Przewodniczący Komisji zaprasza podmioty do udziału w Konsultacjach przekazując im informacje na temat terminu i miejsca spotkania.
8. Zaproszenie winno być wysłane w terminie nie krótszym niż dwa dni przed datą wyznaczonego spotkania. W zaproszeniu Przewodniczący Komisji może określić szczegółowy zakres spraw, które będą przedmiotem Konsultacji oraz zażądać wskazania przez Uczestnika przed wyznaczonym terminem spotkania - osób, które wezmą udział w spotkaniu i które będą odpowiedzialne za udzielenie odpowiedzi w poszczególnych sprawach z określonego przez Przewodniczącego zakresu.
9. Termin spotkania może zostać przesunięty jedynie po wyrażeniu zgody przez obie strony, z zastrzeżeniem, że wyznaczenie nowego terminu nie spowoduje znaczącego wydłużenia procedury związanej z przeprowadzeniem Konsultacji.
VII. UCZESTNICY KONSULTACJI:
1. Uczestnikami Konsultacji mogą być wszyscy Wykonawcy, posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem Konsultacji.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach.
Uwagi:II. PODSTAWA PRAWNA
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą Pzp", oraz niniejszego Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych, zwanych dalej ,,Konsultacjami".
Kontakt:VIII. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
1. W kwestiach formalnych związanych z procedurą Konsultacji:
Pani Ewa Słowikowska- Hajdas, e-mail: ewa.slowikowska@wody.gov.pl
2. W kwestiach merytorycznych dotyczących przedmiotu Konsultacji:
Pan Marcin Białek e-mail: marcin.bialek@wody.gov.pl;
Pan Kasper Jędrzychowski e-mail: kasper.jedrzychowski@wody.gov.pl.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:KAZ.2810.17.2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik 

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl (

Dziękujemy za wysłane grafiki.