• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup usługi polegającej na naprawie kadłuba łodzi patrolowej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup usługi polegającej na naprawie kadłuba łodzi patrolowej
Standard

Dane kontaktowe

 • Osoba/firma:

  Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

 • Telefon:

  tel +48 94 34 44 900, 94 34 44 288, fax +48 94 34 44 700, 94 34 44 704

 • E-mail:

  logistyka.cossg@strazgraniczna.pl

 • Obserwuj OgłoszenieObserwowane ogłoszenia znajdują się w "Moje konto"
  Data publikacji: 2022-11-30
Opis:II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na naprawie kadłuba łodzi patrolowej 435 CAB nr rej. SG-053 (rok prod. 1997) oraz naprawie podpór mocowań w przyczepie podłodziowej nr rej. HWA A868 (rok prod. 2006), służącej do transportu ww. łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.
Dodatkowo Zamawiający przygotował dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego odnoszącą się do wyżej opisanej usługi. Zamawiający informuje jednocześnie, że przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie stosownych oględzin, w związku z czym dopuszcza się przeprowadzenie oględzin łodzi SG-053 oraz przyczepy podłodziowej HWA A868 w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie (nie później niż do 05.12.2022 r. do godz. 11.00) po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel.: 94 34 44 288 lub 94 34 44 142 .
Miejsce i termin składania:ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 05.12.2022 r.
miejsce, sposób złożenia oferty - ofertę można:
a) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Koszalinie przy Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 - w Kancelarii jawnej, czynnej w dni pracujące w godz. 07:30 - 11:00 i 13:00 - 15:30,
b) przesłać na adres Zamawiającego, wskazany w pkt. I;
c) przesłać pocztą elektroniczną na adres logistyka.cossg@strazgraniczna.pl (po wysłaniu e-maila wymaga się potwierdzenia telefonicznego pod nr 94 34 44 006 lub 94 34 44 288, 94 34 44 142, 94 34 44 225);
Termin składania:2022-12-05
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania usługi: do 28 grudnia 2022 r. oraz dostawa dowodu zakupu (faktura z 14 dniowym terminem płatności).
VII. Termin realizacji zamówienia:
Do 28 grudnia 2022 r.
Wymagania:2. Transport łodzi wraz z przyczepą podłodziową na koszt Zamawiającego.
3. Udzielenie 12 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę.
Oferenci mają obowiązek dołączyć kopię dokumentów potwierdzających fakt, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona (wypis z rejestru podmiotów gospodarczych lub pełnomocnictwo oraz wypis z rejestru) do reprezentowania Oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń / zaciągania zobowiązań). Oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a jeżeli osoba / osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.
IV. Wykaz dokumentów wymaganych przez Dającego zlecenie:
1) Formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
2) podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego;
3) podpisaną klauzulę obowiązku informacyjnego związaną z ochroną danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
4) pełnomocnictwo w przypadku gdy dokumenty dot. składanej oferty podpisuje osoba/osoby inna niż osoba/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
5) podpisany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Dający zlecenie wymaga złożenia oferty na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi oświadczeniami, pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku braku dostarczenia formularza.
Pozostałe warunki:
Minimalny okres ważności oferty wymagany przez Zamawiającego wynosi 30 dni.
V. Kryteria oceny oferty: najniższa cena brutto (cena ofertowa) - waga 100 %:
Ocena punktowa zostanie dokonana według następujących zasad:
najniższa cena ofertowa
- x 100 =......ilość punktów
cena oferty ocenianej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Zamawiający wybierze ze złożonych ofert najkorzystniejszą cenowo ofertę, która uzyska największą ilość punktów. Wówczas zamówienie zostanie udzielone oferentowi, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.
3) na ofertę składają się dokumenty wymienione w pkt IV;
4) oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w tym w przypadkach dotyczących postępowań realizowanych poza ustawą Prawo
Zamówień Publicznych, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego. 5) Zamawiający informuje, że ewentualne pytania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca może składać na adres logistyka.cossg@strazgraniczna.pl do dnia 02.12.2022 r. do godz. 11.00. (po wysłaniu e-maila wymaga się potwierdzenia telefonicznego pod nr 94 34 44 006 lub 94 34 44 288, 94 34 44 142, 94 34 44 225);
W przypadku braku realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia.
VIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
IX. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści lub uzupełnienia:
1) oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
2) Wykonawca nie spełni określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.
XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego,
2) odwołania prowadzonego zapytania ofertowego lub odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
Kontakt:X. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu:
1) chor. SG Sylwester Rutkowski - tel.: 94 34 44 288;
2) mł. chor. SG Katarzyna Lasko - tel: 94 34 44 225;
3) Pan Krzysztof Wróbel - tel.: 94 34 44 142;
4) Pan Dariusz Radziwon - tel.: 94 34 44 122.
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.