• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup łodzi ratownicze

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zakup łodzi ratowniczej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na zakupie łodzi ratowniczej.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. specjalistycznej łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, nieużywany oraz nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich.
2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zapewnienia, że przedmiot umowy, materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy są nowe, odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w użyciu oraz wymaganiom SWZ, a także są objęte gwarancją fabryczną producenta oraz gwarancją Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski.
Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zp.morag.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz.
2452). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Dokumentacja postępowania
jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej (zwanej dalej: portalem) pod adresem: https://zp.morag.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy on-line działającej pod adresem https://zp.morag.pl z zastrzeżeniem rozdziału 16 ust. 3 SWZ.
2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną
doreprezentowaniaWykonawcy:1) ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. - o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.)
lub2)podpisu zaufanego, zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub 3) podpisu osobistego, zgodnie z art. 2 ust.
1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332).3. Korzystanie z
Platformy jest bezpłatne.4. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych
ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce ,,Pomoc" oraz w Załączniku nr 11 do
SWZ.5.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie
rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
htlps://zp.morag.pl oraz uznaje go za wiążący.6. Zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
https://zp.morag.pl/#/authentication/login7. Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć
konto na Platformie https://zp.morag.pl/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o
możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia
hasło ;8. Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać
dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.9. Po założeniu konta Wykonawca ma
możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych10. Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy z
dnia11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) określa
następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:1). stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2). Komputer klasy PC lub MAC,
o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowszewersje;3).zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z
wyjątkiem Internet Explorer;4). Włączona obsługa JavaScript;5). Zainstalowany program Acrobat
Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;6). podłączony lub wbudowany do komputera czytnik
karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę)
11.Szczegóły dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej
określone są w rozdziałach 16 i 18 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Morągu danych osobowych klientów urzędu jest Burmistrz Morąga. Adres Urzędu Miejskiego w Morągu: 14-300 Morąg, Ul. 11 Listopada 9, tel. 89 757 22 31, email: morag@morag.pl
? Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Morągu Pan Krzysztof Kosowski, pokój nr 42, tel. 89 757 22 31, wew. 15. email: biurorady@morag.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RS.271.2.2022 z dn. 19.09.2022 r. prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(**) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-27 11:00
Miejsce składania ofert: https://zp.morag.pl
Termin składania:2022-09-27
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 12:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RS.271.2.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 160000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na zakupie łodzi ratowniczej.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. specjalistycznej łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, nieużywany oraz nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich.
2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zapewnienia, że przedmiot umowy, materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy są nowe, odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w użyciu oraz wymaganiom SWZ, a także są objęte gwarancją fabryczną producenta oraz gwarancją Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski.
Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34521400-9 - Łodzie ratunkowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34521000-5 - Łodzie specjalistyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert zawarty jest w Rozdziale 26 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

4.1 Doświadczenie zawodowe:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, i prawidłowo ukończył co najmniej jedną dostawę łodzi ratowniczej lub innej łodzi specjalistycznej o wartości nie mniejszej niż: 150 000,00 zł brutto.

4.2 Kadra techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4.3 Potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 110.
5. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Pzp.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z im stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu opisane są w rozdziale 11 SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - wzór
stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie to składa wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Na podstawie art.
273 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z art. 108ust.1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1, 4 i 7 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona weryfikacji w ww. zakresie na podstawie oświadczenia wstępnego.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
a) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; oświadczenie należy dołączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
b) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w dziale 13 ust. 1 SWZ w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
c) dokumenty, o których mowa w dziale 14 ust.1 pkt a1) SWZ, winni złożyć wspólnie.
d) dokumenty o których mowa w dziale 14 ust.1 pkt b2) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu.
3. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 4. Wypełniając formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ w miejscu ,,nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono we wzorze/projekcie umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert zawarty jest w Rozdziale 26 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni
Kod CPV:34521400-9, 34521000-5
Numer dokumentu:2022/BZP 00354045, RS.271.2.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.