• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup jachtu żaglowego wraz z wyposażeniem

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup jachtu żaglowego wraz z wyposażeniem
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, na realizację zadania pn.: "Budowa odporności na przyszłe kryzysy firmy ECC Sp. z o.o. Sp. k. - zakup jachtu żaglowego wraz z wyposażeniem".
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.13.01.00-28-0194/22 - Budowanie odporności na przyszłe kryzysy firmy ECC Sp. z o.o. Sp. k.

Część 1
Zakup jachtu żaglowego wraz z wyposażeniem

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup jachtu żaglowego wraz z wyposażeniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania - Opis przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-29
Termin składania:2022-08-29
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Gmina
Olsztyn
Miejscowość
Olsztyn
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Zakup jachtu żaglowego wraz z wyposażeniem
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie przewidziano
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany zawartej umowy:
o zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wymagająca wprowadzenia zmian do już wykonanych elementów przedmiotu zamówienia - po udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonania tych elementów;
o wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zdarzeń noszących znamiona tzw. siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach- uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, którym Wykonawca nie mógł zapobiec lub których nie mógł przewidzieć, po udokumentowaniu zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy.
o aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów).
o zmiana terminu wykonania zamówienia spowodowanego wystąpieniem zdarzeń za które żadna ze stron zawartej umowy nie ponosi odpowiedzialności takie jak np.: skutki panującej epidemii Covid-19, przerwanie łańcucha dostaw elementów przedmiotu zamówienia których brak lub opóźnienie w dostawie powoduje niezawiniony brak możliwości realizacji przedmiotu postepowania w pierwotnym terminie.
o Zmiany wynagrodzenia - w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawę min. 1 jachtu żaglowego z 3 kajutami o długości min 9 m.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym w rozumieniu przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym w rozumieniu przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - (załącznik nr 1 do zapytania),
2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia -(załącznik nr 2 do zapytania).
3) Wykaz, wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - (Załącznika nr 4 do zapytania),
4) Karty katalogowe oferowanego produktu,
5) Certyfikat CE kat. B produktu,.
6) Podpisana oferta.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-19
Data ostatniej zmiany
2022-08-19 19:58:22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium nr 1 - Cena oferty brutto - waga kryterium 90 %
Kryterium szczegółowo opisane w załączonym zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium nr 2 - Gwarancja udzielana na jacht w latach- waga kryterium 10 %
Kryterium szczegółowo opisane w załączonym zapytaniu ofertowym.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marcin Burza
tel.: 792 901 584
e-mail: marcin.burza@e-cc.com.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522100-3
Numer dokumentu:2022-42481-123012
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.