• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup i dostawa skuterów wodnych z przyczepami oraz zakup i dostawa silnika zaburtowego do łodzi

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup i dostawa skuterów wodnych z przyczepami oraz zakup i dostawa silnika zaburtowego do łodzi
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych skuterów wodnych z 2 przyczepami oraz zakup i dostawa silnika 70 KM zaburtowego do łodzi
,,Zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2022 roku Silnika 70 KM zaburtowego do łodzi, fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2022 roku 2 skuterów wodnych oraz fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2022 roku 2 przyczep ratowniczych dofinansowany jest z projektu ,,FLORIAN - wsparcie dla OSP i WOPR" na zakup sprzętu ratowniczego w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW ,,Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych".
ZAPYTANIE OFERTOWE
,,Sprzedaż fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2022 roku Silnika 70 KM zaburtowego do łodzi, sprzedaż fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2022 roku 2 skuterów wodnych oraz sprzedaż fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2022 roku 2 przyczep ratowniczych dla Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) sprzedaż fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2022 roku Silnika 70 KM zaburtowego do łodzi.
2) sprzedaż fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2022 roku 2 szt. przyczep do przewozu skuterów wodnych oraz dostawa fabrycznie nowych przyczep na koszt i ryzyko wykonawcy, 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, pod adres: Słupskie WOPR, Ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk.
3) sprzedaż fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2022 roku 2 skuterów wodnych, w tym
dostawa skutera wodnego na koszt i ryzyko wykonawcy, w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, pod adres: Słupskie WOPR, Ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia będzie:
1) min. 12 miesięcy rękojmi oraz min. 12 miesięcy gwarancji, które będą liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia.
4. Ogólne warunki gwarancji będą zawarte w karcie gwarancyjnej, którą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej sprzętu w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia lub w przypadku:
1) braku możliwości naprawy - wymieni wadliwy sprzęt na nowy;
2) przedłużenia czasu naprawy powyżej 10 dni - wyda sprzęt zastępczy (równoważny ze sprzętem uszkodzonym);
6. Wszystkie naprawy będą udokumentowane w kartach gwarancyjnych lub w innym dokumencie naprawy.
7. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do świadczenia usług gwarancyjnych. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zapewni:
- odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych; - dostarczenie naprawionego lub zamiennego sprzętu na własny koszt, w terminie, o którym mowa w pkt. 5 powyżej
8. Powiadomienie o stwierdzonych wadach i usterkach nastąpi telefonicznie, fax lub e-mailem.
Miejsce i termin składania:VI. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 09.09.2022 r., godz. 11.00
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro@wopr.slupsk.pl. Wybór oferty nastąpi w dniu 09.09.2022 r., o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego.
2. O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego. Złożenie oferty w formie elektronicznej następuje z chwilą, gdy wprowadzono ją do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Zamawiający mógł zapoznać się z jej treścią (tj. wpływ na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego lub wpływ do programu do obsługi poczty elektronicznej Zamawiającego).
Termin składania:2022-09-09
Miejsce i termin realizacji:VII. Termin realizacji umowy: w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
Wymagania:IV. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów (nazwa kryterium - waga % lub punkty):
Cena (A), wartość procentowa kryterium: 90 %
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba pkt w kryterium Cena - 90
Gwarancja (B), wartość procentowa kryterium: 10%
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba pkt w kryterium Gwarancja - 10
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie najniższej oferowanej ceny
V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Sposób oceny oferty:
Kryterium: Cena (A)
Sposób oceny: (cena brutto najniższa/cena brutto oferenta) * 90%
Wynik w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium: Gwarancja (B)
Sposób oceny:
o co najmniej 24 miesiące - 1 pkt
o co najmniej 30 miesięcy - 5 pkt
o co najmniej 36 miesięcy - 10 pkt
Sposób oceny poszczególnych ofert:
S = A + B
Gdzie:
S - łączna suma punktów
A - liczba punktów w kryterium: Cena,
B - liczba punktów w kryterium: Gwarancja.
2. Oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że kilka ofert uzyska tą samą ilość punktów, Zamawiający wybierze spośród nich tę ofertę, która uzyska więcej punktów w kryterium Gwarancja. Jeżeli Zamawiający nadal nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że kilka ofert uzyska taką samą ilość punktów oraz mają taką samą ocenę w kryterium gwarancja, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
VIII. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą
1.Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
dotyczące grupy kapitałowej, stanowiący załącznik nr 4 do formularza ofertowego.
IX. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających (jeśli dotyczy).
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.
4. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi po dostarczeniu, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
XI. Zastrzeżenia
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do żadnego określonego działania:
1) Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego;
3) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w każdym momencie jego trwania i po jego zakończeniu.
Kontakt:3. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Piotr Dąbrowski, biuro@wopr.slupsk.pl; tel. 669 548 445.
Język kontaktu:polski
Kod CPV:42111100-1, 34421000-7, 34223300-9
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.