• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup i dostawa ogniwa paliwowego zasilanego paliwem wodorowym (kompletnego zestawu wraz z osprzętem)

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup i dostawa ogniwa paliwowego zasilanego paliwem wodorowym (kompletnego zestawu wraz z osprzętem)
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa ogniwa paliwowego zasilanego paliwem wodorowym (kompletnego zestawu wraz z osprzętem) na potrzeby realizacji projektu pn.: ,,Eko-efektywny wielopaliwowy układ napędowy..."

Numer referencyjny: AF-271-10/22
II.1.2)Główny kod CPV
31122100 Komórki paliwowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ogniwa paliwowego zasilanego paliwem wodorowym (kompletnego zestawu wraz z osprzętem) na potrzeby realizacji projektu pn.: ,,Eko-efektywny wielopaliwowy układ napędowy z ogniwem wodorowym w jednostce pływającej typu katamaran"- AF-271-10/22

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ogniwa paliwowego zasilanego paliwem wodorowym (kompletnego zestawu wraz z osprzętem) na potrzeby realizacji projektu pn.: ,,Eko-efektywny wielopaliwowy układ napędowy z ogniwem wodorowym w jednostce pływającej typu katamaran"- AF-271-10/22

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer umowy POIR.04.01.04-0067/20-00, Nazwa projektu: Eko-efektywny wielopaliwowy układ napędowy z ogniwem wodorowym w jednostce pływającej typu katamaran.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 16 tygodni od daty podpisania umowy.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/minpankrakow
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/minpankrakow/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/03/2023
Termin składania:2023-03-30
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 30/03/2023 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/minpankrakow, na karcie ,,Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/06/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2023
Kontakt:Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
ul. Wybickiego 7A
Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
31-261
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nowaczek
E-mail: anowaczek@min-pan.krakow.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:31122100
Numer dokumentu:121797-2023, AF-271-10/22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

Specyfikacja


więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.