• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup i dostawa jednostki pływającej

Standard

Dane kontaktowe

Data dodania:2022-05-04
Kategoria: przetarg nieograniczony - Polska
Przedmiot: Zakup i dostawa jednostki pływającej
Organizator: Morski Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, powiat Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax: Tel.: +48 585242432, Faks: +48 585242090
E-mail: zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl
Strona WWW: https://portal.smartpzp.pl/mosg
Opis: II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa jednostki pływającej o długości 9-11 metrów wraz z wyposażeniem

Numer referencyjny: 3/ZP/2022
II.1.2)Główny kod CPV
34521000 Łodzie specjalistyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem umowy jest dostawa jednostki pływającej o długości 9-11 metrów wraz z wyposażeniem (m.in. w pełni wyposażoną przyczepą podłodziową) zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej "Specyfikacją".

Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w §2 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 5 do Specyfikacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy jednostki pływającej: Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte Ul. Sucharskiego 1, 80-601 Gdańsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem umowy jest dostawa jednostki pływającej o długości 9-11 metrów wraz z wyposażeniem (m.in. w pełni wyposażoną przyczepą podłodziową) zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji.

Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w §2 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 5 do Specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy jednostki pływającej / Waga: 15%
Kryterium jakości - Nazwa: kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określona w §19 ust. 1 pkt 1) projektowanych postnowień umowy / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji na kadłub i zamontowane na jednostce pływającej wyposażenie / Waga: 15
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania umowy: zgodnie z ofertą Wykonawcy, ale nie dłużej niż do dnia 10.12.2022 r.

2. Umowę uznaje się za wykonaną z chwilą wydania jednostki pływającej Zamawiającemu.

3. Wydanie jednostki pływającej Zamawiającemu następuje w momencie podpisania Końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego jednostki pływającej. Końcowy protokół zdawczo - odbiorczy jednostpodpisany będzie w miejscu dostawy.
Specyfikacja: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg
Miejsce i termin składania: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/mosg

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2022
Termin składania: 2022-05-31
Otwarcie: Warunki otwarcia ofert Data: 31/05/2022 Czas lokalny: 09:15 Miejsce: Strona internetowa: https://portal.smartpzp.pl/mosg Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Miejsce i termin realizacji: Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy jednostki pływającej: Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte Ul. Sucharskiego 1, 80-601 Gdańsk.
Wadium: 20.250,00 PLN
Wymagania: dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/08/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2022
Kontakt: Morski Oddział Straży Granicznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 5830008097
ul. Oliwska 35
Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
80-563
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Hajdas
E-mail: zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 585242432
Faks: +48 585242090
Język kontaktu: polski
Kod CPV: 34521000
Numer dokumentu: 232096-2022, 3/ZP/2022
Źródło: GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.