• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁODZI REKREACYJNEJ Z SILNIKIEM STACJONARNYM

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁODZI REKREACYJNEJ Z SILNIKIEM STACJONARNYM
Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁODZI REKREACYJNEJ Z SILNIKIEM STACJONARNYM
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej łodzi rekreacyjnej z silnikiem stacjonarnym.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-070247b0-4cee-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/zstw_szczecin" rel="nofollow">https://platformazakupowa.pl/pn/zstw_szczecin
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl
Open Nexus Sp. z o.o. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin2. Instrukcje
korzystania z Platformy dotyczące w szczególności składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert, wysyłania i odbierania dokumentów oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców"
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ,,RODO", zamawiający
informuje, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby niniejszego zamówienia jest Żegluga
Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy Ul. Tadeusza Wendy 8;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w ŻSTW sp. z o.o. iod@zstw.szczecin.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmie zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy cały okres obowiązywania umowy;
6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) osoby fizyczne, których dane osobowe dotyczą posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobom, o których mowa powyżej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO", informuję, że: ? posiada Pani/Pan:? na podstawie art.
15
RODO prawo dostępu do danych osobowych,? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników);? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO
prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-03 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zstw_szczecin
Termin składania:2021-12-03
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-12-03 12:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-01
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ.26-21/6-1-ŁN
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej łodzi rekreacyjnej z silnikiem stacjonarnym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34522000-2 - Łodzie rekreacyjne i sportowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-01
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) cena (C)

2) okres gwarancji (G)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
3. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie fabrycznie nowej łodzi o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe
środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ),
w przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną;
2) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ)
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden, wspólny wykaz.
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o sposobie dysponowania tymi osobami.
W przypadku oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 2 SWZ:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 3.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
4. Zaliczka.
1) Zamawiający przewiduje udzielenie jednej zaliczki na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w wysokości 100 000 zł.
2) Zaliczka zostanie wypłacona z zastrzeżeniem ust. 5 w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku o wypłatę zaliczki przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. dalej "wykazem". Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność zaliczki dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie z zastrzeżeniem.
3) Zaliczka zostanie rozliczona w terminie płatności wynagrodzenia Wykonawcy.
4) W przypadku wygaśnięcia, wypowiedzenia, rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy zaliczka podlega zwrotowi w całości, bez osobnego wezwania, w terminie 14 dni od dnia ustania umowy przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr:
60 1020 4795 0000 9402 0329 5961
5) Zgodnie z art. 442 ust. 4 ustawy udzielenie zaliczki możliwe jest jedynie po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 100% wartości udzielanej zaliczki. Okres obowiązywania zabezpieczenia zwrotu zaliczki obejmuje termin liczony od dnia złożenia go w siedzibie Zamawiającego do dnia wykonania umowy zwiększony o minimum 25 dni roboczych od daty wykonania przedmiotu umowy.
6) Zabezpieczenie zaliczki wnosi się poprzez złożenie w oryginale dokumentu w sekretariacie Żeglugi Szczecińskiej Turystyki Wydarzenia Sp. z o.o. ul. T.A. Wendy 8, 70-655 Szczecin.
7) Zabezpieczenie zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu.
8) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna wskazywać Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. T.A. Wendy 8, 70-655 Szczecin jako beneficjenta gwarancji.
9) Z treści gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie beneficjenta gwarancji zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z obowiązkiem zwrotu zaliczki,
b) termin obowiązywania gwarancji.
10) W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi bank zagraniczny lub zagraniczny zakład ubezpieczeń oprócz wymagań zawartych w niniejszym paragrafie, dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają ustawodawstwu polskiemu oraz dodatkowo należy do nich dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski.
11) W przypadku zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poręczenia, gdy zbliża się termin wygaśnięcia zabezpieczenia, a brak jest podstaw do zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest na 30 dni przed terminem wygaśnięcia zabezpieczenia do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania Umowy. W razie zwłoki w wykonaniu tego obowiązku Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedłużonego zabezpieczenia.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:
1) nastąpi działanie siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, powodujące zmianę terminu jej realizacji - w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 2 umowy w ten sposób, że okres obowiązywania umowy ulegnie przedłużeniu maksymalnie o czas występowania siły wyższej;
2) nastąpią zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujące konieczność dostosowania umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji umowy;
3) zmiany wysokości wynagrodzenia z powodu następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, - zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy pozostałej do zrealizowana, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W takim wypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.,
4) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy nie więcej niż 40% wartości umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
5) niezbędnej zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
6) zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są korzystne dla Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpłynąć na zwiększenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,
7) wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć na etapie ogłaszania zamówienia, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy,
8) zmiany dostarczanych elementów przedmiotu Umowy w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z obrotu, przy zachowaniu cen wskazanych w formularzu ofertowym, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże brak możliwości ich dostawy, a zamiennik będzie posiadał parametry nie gorsze od zaoferowanych;
9) zmiany miejsca dostawy w przypadku, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego.
2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) cena (C)

2) okres gwarancji (G)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni
Kod CPV:34522000-2
Numer dokumentu:2021/BZP 00281136, ZZ.26-21/6-1-ŁN
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.