• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup i dostawa elementów modułowych pomostów pływających wraz z osprzętem dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup i dostawa elementów modułowych pomostów pływających wraz z osprzętem dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, zaprasza

do złożenia oferty cenowej na dostawę:

1. Przedmiot zamówienia: : Zakup i dostawa elementów modułowych pomostów pływających

wraz z osprzętem dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

2. Wymogiem niezbędnym jest, aby dostarczone w/w elementy modułowe wraz z osprzętem

umożliwiały rozbudowę i doposażenie użytkowanego przez Urząd Morski w Gdyni sytemu

pomostów pływających wyprodukowanych przez przedsiębiorstwo produkcyjne

"ELPLAST+" Sp. z o.o.

3. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy przedmiot zamówienia zamieszczony został

w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

a) termin wykonania zamówienia – do 20 dni od daty podpisania umowy. Max dwie dostawy

b) warunki płatności:

przelew w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za dostarczony towar – z rachunku

bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy. Terminem zapłaty

jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,

Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,

w tym koszty transportu i dostawy,

inne: miejscem dostawy towaru jest Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni

81-341 Gdynia ul. Warsztatowa 5 Nabrzeże Duńskie, czynne dni robocze pon.-pt. 08:00 do

14:00

4. Kryterium wyboru ofert oraz waga:

Cena: - cena 100%

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019

r. poz. 2019 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się.

6. Forma złożenia oferty:

Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1), formularz cenowy (załącznik nr 2) oraz oświadczenie

RODO (załącznik nr 3) należy złożyć w terminie do dnia 01.12.2021 r. godz. 10:00 w jednej

z poniższych form:

Urząd Morski w Gdyni

str. 2

• pisemnej przesłanej lub złożonej w zamkniętej kopercie na adres : Urząd Morski w Gdyni, ul.

Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, z dopiskiem „Oferta na dostawę elementów modułowych

pomostów pływających wraz z osprzętem dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni – Wydział TZ”

• w wersji elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) jako plik PDF na e-mail:

ofertytz@umgdy.gov.pl,

W celu potwierdzenia dostarczenia wiadomości w formie elektronicznej, prosimy o jednoczesny kontakt

telefoniczny.

Osoby do kontaktu:

Igor Strąk – Gł. Specjalista, Delegatura w Słupsku - tel.:/59/ 848 19 90

e-mail: igor.strak@umgdy.gov.pl

Agnieszka Bałuch – Kierownik Oddziału Zaopatrzenia - tel.: /58/ 355 35 45

e-mail: agnieszka.baluch@umgdy.gov.pl

7. Do zaproszenia załączono:

a) formularz oferty

b) formularz cenowy

c) oświadczenie RODO.

d) projekt umowy

8. Dodatkowe informacje:

a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 02.12.2021 r.,

otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców w siedzibie Zamawiającego;

b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej

Urzędu Morskiego w Gdyni. Oferent który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do

podpisania umowy w terminie7 dni.

c) w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, uchyli się od

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych

złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny;

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn;

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy:

• Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot zamówienia będzie niezgodny z wymogami

Zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca

2004 roku o podatku od towarów i usług),

• niepełnej oferty oraz oferty z błędami rachunkowymi,

• do oferty nie będzie załączony formularz cenowy lub będzie on z błędami rachunkowymi,

• dokonania zmian w formularzu oferty nie uzgodnionych z Zamawiającym,

• gdy oferta będzie złożona po wyznaczonym terminie.

Dziękujemy za wysłane grafiki.