• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup i dostawa do Zamawiającego ŁODZI typu HOUSEBOAT

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup i dostawa do Zamawiającego ŁODZI typu HOUSEBOAT
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPWM.13.01.00-28-0276/22 - Zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej firmy RED`LIGHT w okresie epidemii

Część 1
Zakup i dostawa do Zamawiającego ŁODZI typu HOUSEBOAT

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
ŁÓDŹ TYPU HOUSEBOAT
Okres gwarancji
12 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-26
Termin składania:2022-09-26
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
giżycki
Gmina
Giżycko
Miejscowość
Giżycko
Wymagania:Warunki zmiany umowy
§19
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
a. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c. wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
d. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
e. zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek,
f. wystąpienia siły wyższej,
g. zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii choroby COVID-19.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
2) Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) Dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-15
Data ostatniej zmiany
2022-09-15 17:01:42

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
70% - Cena (koszt)
Liczba punktów = (CENAmin/CENAof) * waga gdzie:
- CENAmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- CENAof - cena podana w ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
20% Termin dostawy
- 1-30 dni od podpisania umowy: 20pkt
- 31-60 dni od podpisania umowy: 10pkt.
- 61-90 dni od podpisania umowy: 5pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
10% Długość okresu gwarancji powyżej 12 miesięcy
36 miesięcy: 10 pkt.
24 miesięcy: 5 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Radosław Narwojsz
tel.: 607 241 090
e-mail: radoslaw.narwojsz@prescot.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522000-2, 34522300-5
Numer dokumentu:2022-4500-126567, 13.01/1/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.