• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup części zamiennych do pneumatycznych tratw ratunkowych oraz kamizelek ratunkowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup części zamiennych do pneumatycznych tratw ratunkowych oraz kamizelek ratunkowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:1 Regionalna Baza Logistyczna Wałcz
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia: Zakup części zamiennych do pneumatycznych tratw ratunkowych oraz kamizelek ratunkowych.
3. Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia po następujących cenach:
Zadanie 1: DOSTAWA części zamiennych do tratw DSB
(zgodnie z asortymentem podanym w wykazie)
1 Lp. Przedmiot zamówienia J.m. ilość Cena jedn. netto Wartość Netto (4x5) Stawka VAT Wartość Brutto (6X7)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 USZCZELKA PCV LINKI OPERACYJNEJ DSB-000107390 SZT 30
Wartość ogółem *
słowna wartość netto:, słowna wartość brutto:
Dokumentacja:
- Instrukcja serwisowania dla pneumatycznych tratw ratunkowych zgodnych z SOLAS 75/96 produkcji DSB typ LR97 SR 25 osobowa - data wystawienia 2012 r.
Zadanie 2: DOSTAWA części zamiennych do tratw VIKING (zgodnie z asortymentem podanym w wykazie)
Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość Netto (4x5) Stawka VAT Wartość Brutto (6X7)
1 2 co 4 5 6 7 8

1 TAŚMA PLASTIKOWA BIAŁA VIKING ROLKA 50M 1021205 SZT 5
2 ZACISK DO TAŚMY SODY VIKING 1006732 SZT 200
3 OPASKA TERMOKURCZLIWA V1KING 1054965 szr 200
4 TAŚMA DO PAKOWANIA ŻÓŁTA VIKING 1034912 SZT 240
Wartość ogółem o
słowna wartość netto:, słowna wartość brutto:
Dokumentacja:
- Instrukcja serwisowania producenta tratw VIKING. Dokumentacja dostępna w Warsztatach Techniki Morskiej - Ul. Śmidowicza 48,81-106 Gdynia
Zadanie 3: DOSTAWA części zamiennych do kamizelek ratunkowych (zgodnie z asortymentem podanym w wykazie)
1 Lp- Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość Netto (4x5) Stawka VAT Wartość Brutto (6X7)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 USZCZELKA SERWISOWA POD CYLINDER DO GWINTU 1/2" HR (ręczny) 90-ISP-9bc-048 SZT 5000
Specyfikacja:Dokumentacja:
- Wykaz części serwisowych do kamizelek ratunkowych produkcji ISP -wersja 1/2019
Dokumentacja dostępna w Warsztatach Techniki Morskiej - Ul. Smidowicza 48, 81-106 Gdynia.
Miejsce i termin składania:6. Miejsce, termin złożenia oferty: 1 Regionalna Baza Logistyczna Wałcz, Ul. Wojska Polskiego 76, termin złożenia ofert do dnia 07.03.2023 r. do godz. 9.00.
Termin składania:2023-03-07
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 07.03.2023 r., godz. 09.30.
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia: do 30.05.2023 r.
Wymagania:5. Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy do Odbiorcy: 1 Regionalna Baza Logistyczna - Warsztaty Techniki Morskiej, ul. Śmidowicza 48, 81-106 Gdynia, tel. 261 265 025, fax: 261 265 305.
8. Warunki płatności do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
9. Termin związania ofertą: 30 dni.
11. Zamawiający dopuszcza*/nie--dopuszcza--składania ofert częściowych*. Wykonawca winien złożyć ofertę na wybraną przez siebie część (zadanie)*.
12. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium: cena-100%.
C of.n.
Cn =----------------x100
Cof.b.
gdzie:
Cn - liczba punktów za kryterium cena C of.n. - cena oferty najniższej Cof.b - cena oferty badanej
1) Oferty za kryterium ,,cena" będą rozpatrywane w odniesieniu do każdej części (zadania).
2) Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w postępowaniu: .........................
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a) Po zatwierdzeniu przez Wnioskującego protokołu z przeprowadzonego rozeznania cenowego zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.1rblog.wp.mil.pl
b) Osoba dokonująca zakupu zawiadomi (drogą pisemną lub mailową) Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o wyborze jego oferty,
c) zamówienie lub umowa w sprawie zamówienia zawarta będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
d) wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do dnia podpisania umowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek cywilnych, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione w okresie wskazanym wyżej, dla każdego wspólnika.
15. Sposób przygotowania oferty cenowej:
1) Ofertę cenową składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie lub w postaci wydruku komputerowego), zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
2) Celem zapewnienia integralności oferty oraz załączników do oferty zaleca się aby Wykonawca:
a) zaparafował każdą stronę oferty oraz załączników do oferty (w przypadku jej zapisania),
b) ponumerował strony oferty oraz załączników do oferty,
c) spiął lub zszył kartki w ofercie oraz załączników do oferty,
3) Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści - do terminu otwarcia ofert.
4) Kopertę należy opisać hasłem:
,,OFERTA CENOWA na " Zakup części zamiennych do pneumatycznych tratw ratunkowych oraz kamizelek ratunkowych, nr sprawy według rejestru 310/WT-STM/2023 nie otwierać do dnia 07.03.2023 r. do godziny 9.30""
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
5) Dokumenty winny być wykonane w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
6) W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty, jako załącznik kopię wymaganego dokumentu, kopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę bądź inną osobę legitymującą się pełnomocnictwem rodzajowym do reprezentowania Wykonawcy.
7) Jeżeli złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a komisja nie będzie mogła sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
8) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający
8) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9) Ofertę cenową należy sporządzić wg poniższego wzoru w formie pisemnej,
w języku polskim, włożyć ją w kopertę, opisać zgodnie z pkt 4 i przesłać do Kancelarii Jawnej Zamawiającego.
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U . z 2022 r, poz. 835)
3. Do oferty załączam następujące dokumenty:
a) .........................
b) .........................
(czytelny podpis osoby upoważnionej)
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień klasycznych, których wartość Jest mniejsza nil kwota 130 000 złotych oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 zezm.)
Uwagi:17. Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z 2016.05.04), dalej ,,RODO"
1. Strony niniejszym oświadczają, że:
a) każda ze Stron jest Administratorem danych osobowych zarówno swoich przedstawicieli, pracowników, a także wszelkich danych osobowych otrzymanych od drugiej Strony w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) każda ze stron przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 6 ust. 1 lit.b)
c) RODO w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa części zamiennych zamiennych do pneumatycznych tratw ratunkowych oraz kamizelek ratunkowych podanie danych osobowych przez Strony jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, brak podania danych uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2C22 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej ,,ustawą", z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 I rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawyl
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 I 655) Jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 1 rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listą lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listą na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listą rozstrzygającej 0 zastosowaniu środka, o którym mowa w art, 1 pkt 3 ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego Jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 1 rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listą lub będący taką Jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o Ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
d) dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez czas obowiązywania zamówienia, następnie przechowywane przez czas określony w przepisach w zakresie przedawnienia roszczeń i przepisach archiwizacyjnych;
e) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
f)dane osobowe przetwarzane przez Strony nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
g) odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Strony mogą być inne podmioty, którym Strony udostępnią lub powierzą dane osobowe;
h) posiadają w stosunku do przekazanych przez Strony danych osobowych:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO**
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Strony uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ,,Regulaminem udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych" oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
i) Stronom nie przysługuję:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
2. Zamawiający informuje, że:
a) na terenie obiektów do niego należących i w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. e) RODO;
b) zapis monitoringu przechowywany jest maksymalnie przez okres 3 miesięcy, następnie podlega automatycznemu usunięciu.
3. Z ramienia Zamawiającego:
3.1 Administratorem danych osobowych jest 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu, ul. Ciasna 7, 78 -- 600 Wałcz, tel. 261 472 424, reprezentowana przez Komendanta;
3.2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e -- mail: 1rblog.iod@mil.ron.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 261 472 209;
4. Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot trzeci zobowiązany jest podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania
o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 RODO, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń,
0 których mowa w art. 13 i art. 14 ust. 5 RODO. Mając na względzie treść art. 12 RODO, mówiący o tym, że obowiązek informacyjny musi być zamieszczony
w łatwo dostępnej formie i opisany zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym
1 prostym językiem;
5. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie z przepisami prawa.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: tel.: 261 472 386.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:310/WT-STM/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.