• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup barki konserwator BA-MSR-5

Standard

Dane kontaktowe

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

zaprasza do składania ofert na zakup

barki konserwator BA-MSR-5

CENA WYWOŁAWCZA BARKI:

Barka konserwator BA-MSR-5 (SW-07231-774) 45 000 (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT.

Przedmiot postępowania 

Przedmiot postępowania stanowi prawo własności barki konserwator BA-MSR-5 (SW-07231-774) zwane dalej „Przedmiotem Postępowania


 1. Opis techniczny:

Barka konserwator zbiornikowa BA-MSR-5

Długość: 16,00 m

Szerokość: 5,50 m

Wys. boczna: 2,00 m 

Dokument rejestracji statku: 1983 r.

Karta bezpieczeństwa ważna do: 28.10.2023 r. 

2.      Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA

Przedmiot Postępowania obciążony jest zastawem rejestrowym, który zostanie zwolniony przed dniem zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu Postępowania. W związku z tym Przedmiot Postępowania zostanie sprzedany w stanie wolnym od obciążeń, osób i rzeczy. 

 1. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Adrian Cerkowniak, tel. 786 815 966 w sprawie procedowania postępowania, 

- Jarosław Bilski tel. 605 073 338 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

 1. Przedmiot postępowania zostanie udostępniony celem przeprowadzenia oględzin dla osób zainteresowanych w dniach 13.03.2023 – 12.04.2023, w godz. od 10:00 do 13:00.
 2. Oględziny w Szczecinie przy ulicy Brdowskiej 12.

Forma przeprowadzenia postępowania

 1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w jednoetapowym postępowaniu w formie zaproszenia do składania ofert. 

Termin i miejsce składania i otwarcia Ofert

 1. Oferty należy składać w formie elektronicznej (mailowo) na adres: przetargi@msrgryfia.pl bądź pisemnej w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 13.04.2023 r. do godziny 11:00.
 2. W przypadku przesyłania Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Stoczni.
 3. Przedstawienie złożonych Ofert odbędzie się w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, (Wyspa Górno-Okrętowa), w dniu 13.04.2023 r. o godzinie 12:00.
 4. Oceny złożonych ofert dokona Stała Komisja Przetargowa.

Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta powinna  zawierać:
  1. imię, nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) oraz dane kontaktowe oferenta;
  2. datę sporządzenia Oferty;
  3. cenę netto (cena powinna być jednoznacznie określona kwotowo w złotych, bez podawania przedziału wartości, nie może być obarczona żadnymi uwarunkowaniami);
  4. oświadczenie o związaniu Ofertą przez okres minimum 30 dni od dnia otwarcia Oferty;
  5. w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia postępowania, a na wypadek wyboru złożonej przez tę osobę oferty również w zakresie niezbędnym dla zawarcia umowy zbycia praw do Przedmiotu postępowania wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu tej osoby;
  6. wskazanie numeru REGON, KRS, lub NIP oferenta.
 1. Oferta złożona w siedzibie stoczni musi być złożona w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez jej otwarcia oraz uniemożliwiający otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Na kopercie należy umieścić adnotację o treści: „Oferta w sprawie nabycia prawa własności barki konserwator BA-MSR-5. Nie otwierać przed godz. 12:00, 13.04.2023”.
 2. Stocznia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych. Z tego tytułu nie będzie przysługiwało oferentom żadne roszczenie wobec Stoczni, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub roszczenie odszkodowawcze.
 3. Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, odstąpienia od jego prowadzenia, powtórzenia w części lub w całości, wstrzymania lub zakończenia postępowania, zmiany miejsca i terminu jego przeprowadzenia, w każdym przypadku bez konieczności podawania przyczyny, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych. Z tego tytułu oferentom nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Stoczni.
 4. Stocznia zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do swobodnego wyboru Oferty oraz do niedokonania wyboru żadnej Oferty bez podania przyczyny i z tego tytułu oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Stoczni, w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub roszczenie odszkodowawcze.
 5. Złożenie najkorzystniejszej Oferty nie jest równoznaczne z wyborem tej Oferty przez Stocznię i nie daje podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony oferentów.

Zawarcie umowy

 1. Stocznia, w terminie 7 dni od dnia wysłania informacji o zakończeniu postępowania, poinformuje oferenta, którego oferta została wybrana przez Stocznię, o dacie zawarcia umowy, oraz miejsca, w którym umowa zostanie zawarta.
 2. Zapłata pełnej ceny nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia umowy na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364 prowadzony w PEKAO SA O/Szczecin
 3. Wydanie Przedmiotu postępowania przez Stocznię nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej  prawo własności Przedmiotu postępowania. Koszt transportu Przedmiotu postępowania z siedziby Stoczni do siedziby miejsca wybranego przez oferenta obciążał będzie tego oferenta. Wszelkie koszty związane z demontażem i  załadunkiem Przedmiotu postępowania ponosi oferent (kupujący).

Dziękujemy za wysłane grafiki.