• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
5.1. Przedmiotem zadania jest zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia, polegające na wbiciu nowej ścianki szczelnej i otworzenie oczepu Nabrzeża Wschodniego w Porcie Jastarnia (nazywane kiedyś Nabrzeżem Obrońców Wybrzeża). Dolna krawędzi żelbetowego oczepu nabrzeża zaprojektowano do rzędnej -1.0m. Dolną część ściany odwodnej nabrzeża, poniżej korony żelbetowej, należy wykonać w osłonie z prefabrykatów. Planuje się remont i odtworzenie pierwotnych parametrów nabrzeża.
5.2. Wykonanie robot objętych przedmiotem zamówienia podzielone zostało na dwie niezależne części, o których mowa w pkt. 9.1. i 9.2. SWZ.
5.3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 12 do SWZ, Przedmiar robót Załącznik nr 13 do SWZ, oraz inne dokumenty projektowe, stanowiące załącznik do SWZ.
5.4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.24.15.00-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzeży.
5.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
5.6. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu/programu: Program Rybactwo i morze.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umgdy.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: Platformy Marketplanet znajdującej
się pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl
w zakładce ,,Korespondencja".
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, iż w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości związanymi
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się
z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Urzędu Morskiego w Gdyni, tel. +48
(22) 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-17.00) e-mail:
oneplace@marketplanet.pl
Ogólne zasady korzystania z Platformy Market Planet zawiera rozdział 14 SWZ: "14.12.Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
14.12.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
14.12.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
14.12.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
14.12.4. Włączona obsługa JavaScript;
14.12.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
14.13. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
14.13.1. dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
14.13.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
14.14. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Platformy pod linkiem:
https://umgdy.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServletMP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=umgdy&MP_module=main
UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja dostępna jest na stronie ww. Platformy zakupowej.
14.15. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
14.16. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
14.16.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
14.17. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
14.18. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
14.19. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ."
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://umgdy.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią rozdziału 29 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią rozdziału 29 SWZ.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umgdy.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-16 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie pod adresem https://umgdy.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY" do dnia 16.02.2023 r. do godz. 10:00
Termin składania:2023-02-16
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 10:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.371.3.2023.KC
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
5.1. Przedmiotem zadania jest zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia, polegające na wbiciu nowej ścianki szczelnej i otworzenie oczepu Nabrzeża Wschodniego w Porcie Jastarnia (nazywane kiedyś Nabrzeżem Obrońców Wybrzeża). Dolna krawędzi żelbetowego oczepu nabrzeża zaprojektowano do rzędnej -1.0m. Dolną część ściany odwodnej nabrzeża, poniżej korony żelbetowej, należy wykonać w osłonie z prefabrykatów. Planuje się remont i odtworzenie pierwotnych parametrów nabrzeża.
5.2. Wykonanie robot objętych przedmiotem zamówienia podzielone zostało na dwie niezależne części, o których mowa w pkt. 9.1. i 9.2. SWZ.
5.3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 12 do SWZ, Przedmiar robót Załącznik nr 13 do SWZ, oraz inne dokumenty projektowe, stanowiące załącznik do SWZ.
5.4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.24.15.00-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzeży.
5.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
5.6. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu/programu: Program Rybactwo i morze.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45241500-3 - Roboty budowlane w zakresie nabrzeży
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia (GR)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu wykonania/zakończenia robót (T)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:
22.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
"22.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
22.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
22.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
22.1.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie falochronów, nabrzeży lub pirsów, lub opasek żelbetowych posadowionych na ściance szczelnej lub palach w dowolnej technologii o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) każda.
22.1.4.2. skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia (jedną) 1 osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne , uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym w pełnieniu w/w funkcji na 2 (dwóch) robotach budowlanych (na każdej przez cały okres realizacji od rozpoczęcia do zakończenia (uwagi- pkt. 7)), lub w pełnieniu funkcji kierownika budowy na 2 (dwóch) robotach budowlanych, przez okres minimum 12 miesięcy, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych (uwagi- pkt. 8)) takich jak falochron wyspowy lub półwyspowy, nabrzeże lub pirs lub opasek żelbetowych posadowionych na ściance szczelnej lub palach o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) każda.
Uwaga:
1. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej.
2. Wymagany przez Zamawiającego Personel Kluczowy Wykonawcy stanowi minimalny skład osób wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia.
3. Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane rozumie się pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień.
5. Morska budowla hydrotechniczna w rozumieniu określonym w §2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaćskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 101, poz. 645 ze zm).
6. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
7. Uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
8. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej;
9. W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia, zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską), uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi
w zakresie swego zawodu, po dopełnieniu formalności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo oraz zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów."
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
"23.3.1. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia określonych w pkt. 20.1 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ,
23.3.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
23.3.3. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 23.3.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
23.3.4. dokumenty, o których mowa w pkt. 23.3.3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem."
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
"23.2.1. wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt. 22.1.4.1. SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
23.2.2. wykazu osób, o których mowa w pkt. 22.1.4.2. SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ."
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty (Formularz ofert - Załącznik nr 2 do SWZ) należy dołączyć:
"17.12.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
17.12.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 17.12.1. -pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających
w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
17.12.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
17.12.4. Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców z art. 125 ust. 1 ustawy PZP,
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach będą stanowić tymczasowo dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Właściwa weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokona w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1 ustawy PZP) wg zasady: ,,spełnia - nie spełnia".
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 17.12.4., składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw Wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt. 17.12.4., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
17.12.5. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
17.12.6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - jeżeli dotyczy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
17.12.7. Kosztorys ofertowy- Załącznik nr 3 do SWZ."
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych . Szczegóły
zawiera Załącznik nr 1 do SWZ- projekt umowy w § 18.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia (GR)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu wykonania/zakończenia robót (T)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-03-01
Kod CPV:45241500-3
Numer dokumentu:2023/BZP 00072374, ZP.371.3.2023.KC
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.