• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wynajęcie stermotorzysty

Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Wynajęcie stermotorzysty"
Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu stermotorzysty posiadającego uprawnienia do
sterowania małymi statkami umożliwiająca pobieranie próbek oraz wykonanie badań
biologicznych i hydromorfologicznych jezior województwa warmińsko-mazurskiego w
obrębie Giżycka i Olsztyna, podlaskiego w obrębie Suwałk oraz pomorskiego w obrębie
Gdańska i Słupska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1
Wykaz jezior do usługi stermotorzysty. Oszacowana ilość godzin z podziałem na zadania
to 1289, w tym:
Część I - województwo warmińsko-mazurskie - 684,
Część II- województwo podlaskie - 288,
Część Ul- województwo pomorskie- 317,
Usługa polega na:
1. sterowaniu sprzętem pływającym (małymi statkami) Zamawiającego,
2. pomocy przy wykonywaniu zadań terenowych wskazanych przez Zamawiającego,
Miejsce i termin składania:5. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 16.05.2022 r. do godz. 11:00.
Termin składania:2022-05-16
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia:
Część I, li w terminie do 30.11.2022 r.- woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie
Część III - do 31.10.2022 r.- woj. pomorskie
4. Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, pomorskie - zgodnie z załącznikiem nr 1
Wymagania:6. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć zgodnie z ,,Wykazem jezior do usługi stermotorzysty" (załącznik nr
1) w podziale na część 1, II i III na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) do zapytania
ofertowego, podając cenę brutto za realizację oferowanej części zamówienia, termin
realizacji usługi oraz akceptując wzór umowy (załącznik nr 3). W przypadku części I i II
czas pracy będzie liczony od momentu wyjazdu samochodem służbowym z pracownikami
GIOS do momentu powrotu z jeziora. Dozwolone jest składanie ofert na wybrane części
zamówienia.
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich waga i sposób oceny:
Przedmiotem zamówienia jest usługa o konkretnych wymaganiach i standardach
jakościowych. Jedynym kryterium wyboru jest cena, waga: 100%.
Usługę mogą wykonać osoby o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami
wydanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, stając się jednoczenie ,,kierownikiem
zestawu" w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. Nr
212, póz. 2072).
Podstawą wystawienia comiesięcznej faktury VAT za zrealizowany przedmiot umowy będą
protokoły odbioru, podpisane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
8. Osoby wskazane do kontaktu:
Zapytanie ofertowe, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
CLB.26.17.2022
Wykonawcy, we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten
znak.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
(imię i nazwisko) Mariusz Speyer - woj. warmińsko-mazurskie
(Wydział / Departament) CLB
(telefon) 515 160351 w godzinach 9:00 - 15:00
(adres e-mail) m.speyer@gios.gov.pl
(imię i nazwisko) Joanna Sacharewicz- woj. podlaskie
(Wydział / Departament) CLB
(telefon) 515 235 690 w godzinach 9:00-15:00
(adres e-mail) j.sacharewicz@gios.gov.pl
(imię i nazwisko) Iwona Curyło-Kusiak- woj. pomorskie
(Wydział / Departament) CLB
(telefon) 514 992 918 w godzinach 9:00-15:00
(adres e-mail) ickusiak@gios.gov.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:60600000-4
Numer dokumentu:CLB.26.17.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.