• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wymiana oznakowania nawigacyjnego na szlaku żeglownym śródlądowej drogi wodnej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wymiana oznakowania nawigacyjnego na szlaku żeglownym śródlądowej drogi wodnej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Oznakowanie drogi wodnej rzeki Warty w km 28+000 - 68+200" - wykonanie wraz z montażem nowego oznakowania nawigacyjnego przystosowanego do żeglugi nocnej - brzegowego
5. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana oznakowania nawigacyjnego na szlaku żeglownym śródlądowej drogi wodnej RZEKA WARTA km 28+000 - 68+200 polegająca na wykonaniu oraz montażu fabrycznie nowych znaków zgodnych z zarządzeniem nr 10/2021 z dnia 17.02.2021 r. ,,Instrukcja utrzymania śródlądowych dróg wodnych".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania:13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.
TERMIN SKŁADANIA oferty: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 25.08.2022 r. do godz. 11.00.
Termin składania:2022-08-25
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
- zakończenie: 60 dni od dnia podpisania umowy
Wymagania:w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,
4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) posiadają kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tzn. zrealizowali
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 usługę o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł.
Wykonawca musi załączyć dowody potwierdzające, że każda z tych usług została wykonana lub jest wykonywana należycie.
c) posiadają zdolność techniczna lub zawodową
- dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- dysponują narzędziami, wyposażeniem oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Cena podana w Formularzu Ofertowym winna uwzględniać wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia. Cena oferty, przedstawiona przez Wykonawcę, musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
3) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
2) oferta przesłana droga elektroniczną powinna stanowić skan podpisanych, oryginalnych dokumentów zebranych w jeden plik lub dokument elektroniczny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie papierowej.
3) wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty i załączonych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4) dokumenty przedstawione w formie kopii, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę(y) posiadającą(e) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 3.
5) wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Kompletna oferta musi zawierać:
- formularz oferty (Załącznik nr 1),
- formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 6),
- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3),
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- art. 7 ust. 1 (Załącznik nr 4),
- oświadczenie Wykonawcy RODO (pkt 17),
- dokumenty, o których mowa w pkt 6 zapytania ofertowego -wydruk z CEiDG/KRS.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia RODO (jeżeli dotyczy zgodnie z pkt 17 Zapytania ofertowego) oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 6 zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie - do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.
Wykonawca ma również możliwość złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie pod adresem:
h ttpsj/przetarąi. wody.gov. pl/wp/instrukcia-dla-wykonawc/3795, Instrukcja-dla- Wykonawców.html
Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone
pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania
ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji
,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na
Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14. Termin związania ofertą: nie dotyczy
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy
Uwagi:16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: riod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na: ,,Oznakowanie drogi wodnej rzeki Warty w km 28+000 - 68+200" " - wykonanie wraz z montażem nowego oznakowania nawigacyjnego przystosowanego do żeglugi nocnej - brzegowego, nr postępowania PO.ZPU.1.2811.16.2022
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej -w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp"; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne wzglądy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu:
o w zakresie merytorycznym i formalnym:
- Zbigniew Pielech - Kierownik Obiektu Hydrotechnicznego, tel. 664 763 070
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:PO.ZPU.1.2811.16.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.