• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonywanie usługi zapewnienia załogi na jednostce s/v ZODIAK

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonywanie usługi zapewnienia załogi na jednostce s/v ZODIAK
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonywanie usługi zapewnienia załogi na jednostce s/v ZODIAK
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w części I obejmuje zapewnienie oficera mechanika na jednostce s/v ZODIAK, posiadającego min. dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 706 kW i powyżej

Przedmiot zamówienia w części II obejmuje zapewnienie oficera mechanika na jednostce s/v ZODIAK, posiadającego min. dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 706 kW i powyżej.

Przedmiot zamówienia w części III obejmuje zapewnienie oficera wachtowego na jednostce s/v ZODIAK, posiadającego min. dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 751RT i powyżej.

Przedmiot zamówienia w części IV obejmuje zapewnienie oficera wachtowego na jednostce s/v ZODIAK, posiadającego min. dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 751RT i powyżej.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/grom
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/grom
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi:1) w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie;2) rozporządzeniu Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): DZIAŁ XV SWZ- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): DZIAŁ XV SWZ- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-03-10 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/grom
Termin składania:2021-03-10
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-03-10 10:00
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:63726600-0
Numer dokumentu:2021/BZP 00012920, ZP-10/2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.