• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonywanie drobnych robót hydrotechnicznych na terenie Portu Gdynia w latach 2022-2023

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonywanie drobnych robót hydrotechnicznych na terenie Portu Gdynia w latach 2022-2023
Standard

Dane kontaktowe

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp

Roboty budowlane

Wykonywanie drobnych robót hydrotechnicznych na terenie Portu Gdynia w latach 2022-2023

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191920577

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Rotterdamska 9

1.4.2.) Miejscowość: Gdynia

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-337

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.lugiewicz@port.gdynia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.port.gdynia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 3 - porty, przystanie i porty

lotnicze

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sektorowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284034

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-11-25

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Wykonywanie drobnych robót hydrotechnicznych na terenie Portu Gdynia w latach 2022-2023

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie drobnych

robót i napraw hydrotechnicznych na terenie Portu Gdynia w latach 2022-2023 z podziałem na grupy:

1) Grupa I – prace, przy których wymagane są uprawnienia i zezwolenia nurkowe w zakresie:

a) Lokalnych napraw konstrukcji nabrzeży;

b) Naprawy stalowych elementów wyposażenia nabrzeża

c) Wykonania stalowych elementów wyposażenia nabrzeża

d) Naprawy i wymiany urządzeń odbojowych

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284034 z dnia 2021-11-25

2021-11-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Roboty budowlane

2) Grupa II - prace, przy których nie są wymagane uprawnienia i zezwolenia nurkowe w zakresie:

a) Lokalnych napraw konstrukcji nabrzeży;

b) Naprawy stalowych elementów wyposażenia nabrzeża

c) Wykonania stalowych elementów wyposażenia nabrzeża

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z

w/w grup lub na dwie grupy. Ocenie będzie podlegała każda z dwóch grup z osobna. Jako część

zamówienia należy traktować poszczególne grupy.

3. Szczegółowe wykazy robót w zakresie każdej z grup, o których mowa w ust. 1, opisane są w ust. 1

Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres od daty podpisania umowy do

31.12.2023 r.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-12-15 09:30

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej opisane

warunki udziału w postępowaniu:

1) warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2) warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: dotyczy tylko robót z

Grupy I

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem

aktualnego zezwolenia na wykonywanie robót podwodnych na obszarach morskich obejmujące

Port Morski Gdynia wydane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z ustawą z dn.

17.10.2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych dotyczy tylko robót z Grupy I

3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli:

A. Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.:

a) Grupa I- prace, przy których wymagane są uprawnienia i zezwolenia nurkowe

-minimum trzech robót powyżej zwierciadła wody – takich jak: naprawy ścian nabrzeży od strony

wody, wypełnienie rys i pęknięć iniektem, wypełnienie szczelin dylatacyjnych,

-minimum trzech robót poniżej zwierciadła wody – takich jak: naprawy ścian nabrzeży od strony

wody, wypełnienie rys i pęknięć iniektem, wypełnienie szczelin dylatacyjnych, zabetonowanie

zamków skrzyń, uszczelnienie ścianki szczelnej;

-minimum jednej roboty polegającej na naprawie stalowych elementów wyposażenia nabrzeża –

takich jak: drabinki ratownicze

-minimum jednej roboty polegającej na wykonaniu stalowych elementów wyposażenia nabrzeża

takich jak: drabinki ratownicze z pochwytami, prowadnice zapór przeciwrozlewowych

-minimum dwóch robót polegających na naprawie i wymianie urządzeń odbojowych - takich jak:

drewniane belki ram odbojowych, odbojnice z wałków gumowych odbojnice punktowe z opon

staroużytecznych na rurze stalowej, odbojnice typu MV

b) Grupa II - prace, przy których nie są wymagane uprawnienia i zezwolenia nurkowe

-minimum trzech robót polegających na naprawie nawierzchni ścieżki cumowniczej/ nawierzchni

betonowej

-minimum jednej roboty polegającej na naprawie stalowych elementów wyposażenia nabrzeża –

takich jak: polery, kątowniki, barierki, krawężniki rurowe, pokrywy wnęk instalacyjnych

-minimum jednej roboty polegającej na wykonaniu stalowych elementów wyposażenia

nabrzeża– takich jak: krawężniki rurowe, barierki, poręcze, pokrywy wnęk instalacyjnych

B. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia i skieruje

do jego realizacji osobę, która spełnia następujące wymagania tj.: posiada uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284034 z dnia 2021-11-25

2021-11-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Roboty budowlane

4) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże

się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej

i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

ubezpieczenia.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana

na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów wskazanych w

Rozdziale VII SWZ wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z

postępowania na podstawie § 23 ust 1 pkt. 1), 3) – 5) oraz ust 2 Regulaminu tj.:

a) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazanych w §

23 ust 1 pkt. 1) Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia dokumentów wymienionych w

Rozdziale VII ust. 3 SWZ.

b) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazanych w §

23 ust 1 pkt. 3) Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia dokumentów wymienionych w

Rozdziale VII ust. 1 SWZ.

c) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazanych w §

23 ust 1 pkt. 4) i pkt. 5) Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia dokumentów wymienionych w

Rozdziale VII ust. 2 SWZ.

d) Zamawiający ustali, czy zachodzi podstawa wykluczenia określona w § 23 ust 2 Regulaminu

po sprawdzeniu Krajowego Rejestru Długów

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

„Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie

Morskiego Portu Gdynia S.A.” dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego

https://www.port.gdynia.pl/pl/przetargi/regulamin-udzielania-zamowien

3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

4. Kryterium oceny ofert jest średnia arytmetyczna ważona ryczałtowych cen jednostkowych

brutto dla danej Grupy -100%

5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Dziękujemy za wysłane grafiki.