• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie usługi usuwania statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie usługi usuwania statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Wykonanie usługi usuwania statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego powiatu chodzieskiego poprzez wprowadzenie do strzeżonej przystani lub umieszczenie na strzeżonym parkingu oraz ich przechowywanie, w trybie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U.
z 2022 r. poz. poz. 147).
Przedmiot zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia - złącznik nr 1
Miejsce i termin składania:4. Miejsce i termin złożenia oferty

Do 10 czerwca 2022 rok godz. 14:00
w siedzibie zamawiającego w Kancelarii

Starostwo Powiatowe w Chodzieży
ul. Wiosny Ludów nr 1
64 - 800 Chodzież
Termin składania:2022-06-10
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji usługi: od 31 grudnia 2022 r.
Wymagania:3. Okres gwarancji - nie dotyczy

5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1) Cena - waga .......100.... %

6. Ogłoszenia wyboru najlepszej oferty nastąpi w dniu 8 czerwca 2021 r.
7. Warunki płatności:
Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe
w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej - w języku polskim/ ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres Powiat Chodzieski, ul. Wiosny Ludów nr 1 ,64 - 800 Chodzież / ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: .................... /ofertę można złożyć jako korespondencję mailową na adres: .................... / ofertę należy złożyć poprzez system zakupowy udostępniony przez Zamawiającego pod adresem .................... .

10. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
Kontakt:8. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

Maria Miler - główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Wiesław Olejniczak - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

tel. 67/ 2812780/ 2812782
fax. 67/ 2811645
w godz. pomiędzy 8.00 - 14.00
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:OS.033.36.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.