• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie usługi usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie usługi usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zaproszenie do składania ofert - wykonanie usługi usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego położonego na terenie Powiatu Nidzickiego w przypadkach określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego położonego na terenie Powiatu Nidzickiego w przypadkach określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 147) i jego przemieszczenia na wyznaczony parking strzeżony, zlokalizowany przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy, Ul. Wyborska 10.
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 147) statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. W ww. przypadku statek lub inny obiekt pływający wprowadza się do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawia się go na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert / wniosków: 2022-06-27 12:00:00
Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,,Usługa usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego - nie otwierać" należy dostarczyć do Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Nidzicy (I piętro, pok. 31) lub przesłać w dodatkowej kopercie na adres Starostwa Powiatowego w Nidzicy, Ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica w terminie do dnia 27.06.2022 r. do godz. 12.00.
Termin składania:2022-06-27
Otwarcie:Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej nastąpi w dniu 27.06.2022 r. o godz. 12.30.
Miejsce i termin realizacji:Okres obowiązywania:
Od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. (włącznie)

Informujemy jednocześnie, że:
Żądany termin realizacji zamówienia: od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
Wymagania:Status: ogłoszony

Tryb: Przepisów ustawy PZP nie stosuje się

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Starosta Nidzicki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Dotyczy: postepowania, którego szacunkowa wartość jest mniejsza niż 50 000,00 zł netto i nie mniejsza niż 15 000,00 zł netto
Zaproszenie do składania ofert
(Zapytanie ofertowe)

Starostwo Powiatowe w Nidzicy, działając zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr Z/6/2021 Starosty nidzickiego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, zaprasza Wykonawców wg załącznika nr 2 do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego położonego na terenie Powiatu Nidzickiego w przypadkach określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 147) i jego przemieszczenia na parking strzeżony, zlokalizowany przy Centrum Kształcenia Zawodowego o w Nidzicy, ul. Wyborska 10.
Forma prowadzenia postępowania:
Zapytanie ofertowe w trybie udzielenia zamówienia uproszczonego.

Warunki złożenia oferty:
Ofertę należy wypełnić i podpisać według formularza ,,Oferta cenowa" i załączyć do niej wyliczoną propozycję ceny usługi z podaniem stawki cenowej za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego położonego na terenie Powiatu Nidzickiego i jego przemieszczenia na parking strzeżony, zlokalizowany przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy, ul. Wyborska 10.
Oferty, które wpłyną po tym terminie, mimo wysłania z datą wcześniejszą nie będą rozpatrywane.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która w ocenie Zamawiającego uzyska największą ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę usługi - maksymalna ilość punktów - 100.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2.

UWAGA: do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych przepisów Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
Kontakt:Wszelkich informacji udziela: Anna Mróz, inspektor Wydziału Budownictwa
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nidzicy, II piętro, pok. 43b, tel. 89 625 82 07
e-mail: anna.mroz@powiatnidzicki.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:BOŚ.272.2.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.