• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie usług spedycji, agencji celnej oraz agenta morskiego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie usług spedycji, agencji celnej oraz agenta morskiego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Enea Połaniec S.A.
ogłasza przetarg otwarty niepubliczny
na ,,Wykonanie usług spedycji, agencji celnej oraz agenta morskiego podczas importu Biomasy w okresie Q1 2022 - Q4 2022"
5. Opis Przedmiotu Zamówienia oraz informacje istotne dla sporządzenia Oferty:
a. Przedmiotem zamówienia, którego dotyczy Postępowanie jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług:
o Agencji morskiej
o Odprawy celnej
o Spedycji wraz z organizacją transportu samochodowego w ilości pozostałej w porcie i niekwalifikującej się do transportu kolejowego
o Świadczenia usług doradczych związanych z łańcuchem logistycznym
podczas importu przez porty morskie Gdańsk lub/i Gdynia lub/i Szczecin lub/i Świnoujście Biomasy luzem
w postaci w szczególności: łupina olejowca gwinejskiego (PKS), pelet drzewny, łupina migdała, pelet z wytłoczyn oliwnych, zrębka drzewna, zrębka agro (np. z drzew eukaliptusowych lub cytrusowych).
b. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować umowę na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8. W szczególności Wykonawca w ramach swojej struktury organizacyjnej zobowiązany jest do:
? Świadczenia usług w kluczowych polskich portach tj. Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście;
? Posiadania kadry pracowniczej umożliwiającej całodobową obsługę przez 24h/7 dni w tygodniu
w zakresie importu Biomasy;
? Zapewnienia kompleksowej obsługi w zakresie usług: agencja morska, spedycja, agencja celna.
c. Ilość Biomasy przewidywana do importu w okresie Q1 2022 - Q4 2022 nie jest znana i jest uzależniona od potrzeby Zamawiającego. Poszczególne dostawy Biomasy mogą być rozdzielone na różne partie i okresy.
d. Zakup Biomasy odbywał się będzie według reguły CIF wg Incoterms 2020, a Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia w umowie zakupowego wyboru/nominowania agenta morskiego w porcie rozładunkowym pod warunkiem zagwarantowania konkurencyjnej stawki za usługi agencyjne w rozliczeniu z armatorem.
e. Rozładunek statków odbywał się będzie na terminalu wybranym przez Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania zakupowego.
f. O wyborze terminala Wykonawca zostanie poinformowany przed rozpoczęciem realizacji Umowy stanowiącej Załącznik nr 8.
g. Rozładunek statku odbywał się będzie zarówno w relacji bezpośredniej, jak i pośredniej, a ilości przewidziane
w poszczególnych relacjach zostaną określone przez Zamawiającego.
h. Wykonawca na podstawie harmonogramu przewozów uzgodnionego z Zamawiającym oraz stanowiącego Załącznik do Umowy organizował będzie transport biomasy z terminalu do Zamawiającego.
i. Przewóz kolejowy wykonywany będzie przez przewoźnika kolejowego wybranego przez Zamawiającego
w ramach odrębnego postępowania.
j. Transport Biomasy składami całopociągowymi będzie odbywał się w wagonach - węglarkach czteroosiowych
z metalową podłogą, dostosowanymi do załadunku biomasy. Wagony będą wypełnione do pełnej objętości lub dopuszczalnego obciążenia, a przewoźnik zobowiązany będzie do podstawienia czystych wagonów tj. nie zanieczyszczonych..
k. Poszczególne wagony (wchodzące w skład całopociągowy) będą ważone i tarowane na stacji załadunkowej (lub najbliższej) lub/i docelowej, przy czym przy późniejszych rozliczeniach pomiędzy terminalem i przewoźnikiem zostanie wykorzystana waga na stacji docelowej.
l. Biomasa pozostała na terminalu w ilości niekwalifikującej się do transportu składem pociągowym zostanie przetransportowana samochodami ciężarowymi z naczepami samowyładowczymi według ustaleń
z Zamawiającym oraz stawki Oferenta określonej w aukcji elektronicznej (wpisanej do Umowy).
m. Transport samochodowy z portu rozładunku do ENEA Elektrownia Połaniec S.A. będzie organizowany przez Wykonawcę.
n. Poszczególne transporty samochodowe będą ważone i tarowane na wadze załadunkowej (lub najbliższej) lub/i docelowej (tj. u odbiorcy), przy czym podstawą do rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym dla usługi transportu samochodowego będzie waga docelowa (tj. u odbiorcy). Rozliczenie odbywać się będzie na zasadach opisanych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 .
o. Firma kontrolna zostanie wyłoniona przez Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania zakupowego.
p. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP podczas wykonywania Umowy.
q. Umowa stanowiąca Załącznik nr 8 zostanie przedstawiona Wykonawcy do podpisania.
r. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca będzie odpowiadał przed Zamawiającym na zasadach określonych w Umowie stanowiącej Załącznik nr 8.
s. Wykonawca w przypadku powierzenia czynności Podwykonawcom zobowiązany jest do wskazania Podwykonawcy oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialność za czynności i zaniechania Podwykonawcy.
Miejsce i termin składania:Ofertę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2021 do godz. 16:00 poprzez złożenie jej na Platformie zakupowej. Oferta winna być złożona w formie elektronicznej.
Termin składania:2021-10-22
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: od 01.01.2022 do 31.12.2022 lub do momentu, w którym wartość usług świadczonych na podstawie Umowy, osiągnie kwotę 1 827 260 zł (słownie: milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt zł) lub jej równowartość w jakiejkolwiek walucie lub walutach.
Wymagania:Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania Ofert wariantowych.
8. Zasady udziału w postępowaniu: Umowa zostanie zawarta z wyłącznie z Wykonawcą, który spełnia warunki udziału
w Postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego Oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących informacji, oświadczeń lub dokumentów składanych w Postępowaniu.
9. Dopuszcza się poprawianie w Ofercie:
a. oczywistych omyłek pisarskich,
b. oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c. innych omyłek polegających na niezgodności Oferty z Ogłoszeniem niepowodujących istotnych zmian w treści Oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.
10. Warunki udziału w Postępowaniu: o zawarcie Umowy ramowej mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu,
b. posiadają doświadczenie w obsłudze statków masowych podczas wyładunku w liczbie przynajmniej 30 rocznie przez okres ostatnich 3 lat z czego przynajmniej 10% stanowiły statki o parametrach przynajmniej handysize;
c. posiadają doświadczenie w spedycji kolejowej w przewozach ładunków masowych z portów polskich w ilości co najmniej 50.000 t/rocznie przez okres ostatnich 3 lat;
d. posiada doświadczenie w spedycji samochodowej w przewozach ładunków masowych z portów polskich
w ilości co najmniej 20.000 t/rocznie przez okres ostatnich 3 lat;
e. posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważny;
f. dysponują osobą posiadającą kwalifikacje oraz uprawnienia agenta celnego wraz z wpisem na listę agentów celnych z co najmniej rocznym doświadczeniem pracy na stanowisku agenta celnego;
g. posiadają lub będą posiadali przez cały okres realizacji Umowy ramowej ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
11. Podstawy wykluczenia: Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu w następujących przypadkach:
a. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził Spółce szkodę w związku z realizacją Zamówienia stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania;
b. otwarto w stosunku do niego likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);
c. wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia Oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy
w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
d. złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;
e. nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu;
f. nie wniósł wadium w wymaganym terminie;
g. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wypowiedział Spółce umowę w sprawie zamówienia z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;
h. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Spółkę;
i. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
Warunki Zamówienia albo Zapytanie Ofertowe mogą przewidywać również inne, nie wyszczególnione w pkt. 11 podstawy wykluczenia z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego, w tym w szczególności, gdy Wykonawca:
a. zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne chyba, że dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert rozwiązał ze Spółką umowę w sprawie Zamówienia z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;
c. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Spółkę;
d. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dopuścił się - z przyczyn leżących po jego stronie - co najmniej trzech przypadków nienależytego wykonania umowy lub umów zawartych ze Spółką (w szczególności opóźnień w wykonaniu umów) i z tego tytułu został obciążony przez Spółkę karami umownymi, których łączna wartość przekracza kwotę 10.000,00 zł (przesłanka dotyczy zarówno Wykonawcy, który był lub jest stroną umowy ze Spółką samodzielnie, jak również wspólnie z innymi podmiotami w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej);
e. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (przesłanka dotyczy zarówno Wykonawcy, który był lub jest stroną umowy ze Spółką samodzielnie, jak również wspólnie z innymi podmiotami w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej);
f. uzyskał negatywną ocenę w Systemie Prekwalifikacji Wykonawców (SPW) - system obejmujący listę potencjalnych Wykonawców Zamówienia Niepublicznego, którzy spełniają warunki uzyskania wpisu do SPW określone przez Spółkę lub którzy zrealizowali co najmniej jedno Zamówienie na rzecz Spółki lub są informowani o wszczęciu Postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego albo którym przekazuje się zaproszenie do składania Ofert lub Warunki Zamówienia, a w przypadku trybu z jednym Wykonawcą i trybu uproszczonego, do których kieruje się Zapytania Ofertowe. Spółka może ustanowić SPW do udziału w którym dopuszcza się Wykonawców spełniających warunki wskazane przez Zamawiającego, którym
możliwe jest udzielenie Zamówienia Niepublicznego
w odniesieniu do określonych kategorii Zamówień.
Podstawy odrzucenia Oferty: Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach gdy:
a. jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia lub Zapytaniu Ofertowym, pomimo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia Oferty lub poprawienia błędów w Ofercie w wyznaczonym przez Spółkę terminie - jeśli wezwanie do uzupełnienia zawierało informacje o rygorze odrzucenia Oferty;
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia albo Wykonawca nie przedstawił
w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
d. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu lub niezaproszonego do składania Ofert;
e. jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
f. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
g. została złożona po terminie składania Ofert;
h. zawiera błędy w obliczeniu Ceny lub kosztu;
i. Wykonawca w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki;
j. wadium nie zostało wniesione
Wykonawcę, którego Oferta została odrzucona w Postępowaniu o udzielnie Zamówienia Niepublicznego, niezwłocznie informuje się o odrzuceniu Oferty wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

12. Niezbędnym elementem z punktu widzenia wymagań podatkowych i prawnych, jest dokonanie oceny ryzyka w odniesieniu do potencjalnych usługodawców. W tym celu dokonana jest ocena kredytowa i weryfikacja kontrahenta wraz z określeniem dopuszczalnego limitu transakcyjnego oraz ocena prawna dokonywana na podstawie weryfikacji następujących dokumentów:
a. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe, w tym:
? Bilans;
? Rachunek zysków i strat;
? Ewentualnie - w przypadku posiadania - rachunek przepływów pieniężnych, opinię z badania biegłego rewidenta, pełne sprawozdanie finansowe - ten zakres dokumentów jest opcjonalny i udostepnienie go jest jedynie elementem pomocnym a nie obligatoryjnym.
b. Dokumenty rejestrowe firmy, w tym:
? Zaświadczenie o nadaniu NIP oraz o statusie aktywnego podatnika VAT;
? Zaświadczenie o REGON;
? Aktualny KRS lub CEiDG.
c. Zaświadczenia:
? Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych (wydane nie wcześniej, niż 2 miesiące przed złożeniem);
? Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłatach (wydane nie wcześniej, niż 2 miesiące przed złożeniem w ET)
? Aktualne zaświadczenia o niekaralności Spółki/Firmy oraz osób wchodzących w skład organów przedsiębiorstwa.
d. Oświadczenia kontrahenta:
? Oświadczenie o sposobie i miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych, wraz z danymi teleadresowymi osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie (Załącznik nr 6)
? Oświadczenie, iż do dnia nawiązania współpracy z EEP oraz przez okres jej trwania (Załącznik nr 7):
o kontrahent przestrzega i przestrzegać będzie wszelkich obowiązujących przepisów
o przeciwdziałaniu korupcji, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, nie uczestniczył i nie będzie uczestniczyć bezpośrednio lub pośrednio w żadnym przestępstwie lub oszustwie podatkowym, na jakimkolwiek etapie łańcucha dostaw do Spółki,
o kontrahent prawidłowo i rzetelnie prowadzi księgi rachunkowe oraz ewidencje, przechowuje faktury oraz dokumenty dotyczące dostaw towarów/usług, prawidłowo wykonuje wszystkie zobowiązania
i obowiązki przewidziane przez przepisy prawa podatkowego oraz rachunkowości. W szczególności dostawca składa wszelkie wymagane prawem deklaracje i informacje dla celów podatkowych, prawidłowo wykazuje i deklaruje podstawy opodatkowania, kwoty zobowiązań podatkowych, jak również nie posiada zaległości w zapłacie zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec ZUS.

13. Kryteria oceny Ofert: Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny Ofert i wybierze Ofertę Najkorzystniejszą, tj. Ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Bilans) na podstawie poniższych kryteriów (które będą stosowane także w toku aukcji elektronicznej)

Tabela 1. Kryteria
Lp.
Opis kryterium
Waga (udział procentowy)
K1
Przewóz samochodami ciężarowymi do Enea Elektrownia Połaniec
z portu rozładunku biomasy w ilości pozostałej w porcie i niekwalifikującej się do transportu kolejowego przy założeniu odległości pomiędzy miejscami załadunku i rozładunku

Gdynia - Enea Elektrownia Połaniec S.A. 575 km
50%

Gdańsk - Enea Elektrownia Połaniec S.A. 560 km

Szczecin - Enea Elektrownia Połaniec S.A. 695 km

Świnoujście - Enea Elektrownia Połaniec S.A. 785 km

K2
Spedycja wraz z odprawą celną
50%
Razem:
100%

Kryterium K1 - cena netto liczona w zł za km i mt przewiezionego tonażu w relacjach i dystansach wskazanych w Tabeli 1. Kryteria - znaczenie (waga) 50%
(porównywana będzie Cena Netto nie zawierająca podatku VAT)

Cn - najniższa cena z ocenianych Ofert (netto)
Co - cena ocenianej Oferty (netto)

Kryterium K2 - Stawka za usługę spedycji podana w zł/mt - znaczenie (waga) 50%
(porównywana będzie Cena Netto nie zawierająca podatku VAT)

Cn - cena najniższa z ocenianych Ofert (netto)
Co - cena ocenianej Oferty (netto)

Bilans oceny z tytułu kryteriów K = K1 + K2

14. Aukcja elektroniczna: jeżeli złożone będą co najmniej dwie Oferty niepodlegające odrzuceniu, po dokonaniu oceny Ofert,
w celu wyboru Oferty Najkorzystniejszej zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 5 do Ogłoszenia na platformie zakupowej Logintrade.
Informacje nt. aukcji elektronicznej:
a. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
b. Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej uważa się dzień wysłania zaproszenia z komputera Zamawiającego.
c. W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców min. o:
? pozycji złożonych przez nich Ofert i otrzymanej punktacji; zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;
? minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;
? terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
? terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
? sposobie oceny Ofert w toku aukcji elektronicznej;
? formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości;
? termin otwarcia aukcji elektronicznej, który nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.
d. Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny Ofert złożonych w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny Ofert.
e. W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są Oferty złożone
w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.
f. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://grupaenea.logintrade.net/, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
g. System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Załączniku Nr 5 do Ogłoszenia oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.
h. Momentem decydującym dla uznania, że Oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System Logintrade.
i. W toku aukcji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu Wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego Oferty i otrzymanej punktacji Oferty Najkorzystniejszej. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację Wykonawców nie będą ujawniane.
j. Każde postąpienie oznacza nową Ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą Ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania Ofertą nie ulega przerwaniu.
k. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy,
z uwzględnieniem stanu Ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu
l. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera Ofertę Najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny Ofert wskazane
w Ogłoszeniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
m. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:
? w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
? jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
? po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.
n. Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy składają formularze
w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożony formularz zostanie załączony do Umowy zawartej z Wykonawcą, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
o. Jeżeli żaden z Wykonawców, których Oferty nie podlegały odrzuceniu nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający dokona wyboru Oferty najkorzystniejszej na podstawie Ofert złożonych w terminie określonym w pkt 7 Ogłoszenia.
Cenę jednostkową należy wprowadzić poprzez IPZ w tabeli w okienku ,,Oferta" natomiast stosownie wypełniony, podpisany, zeskanowany i zapisany w formacie *.PDF lub *.jpg zestaw dokumentów (w tym formularz ofertowy) należy dodać poprzez przycisk ,,Dodaj plik". Oferta zostaje złożona po naciśnięciu przycisku ,,Wyślij ofertę". W przypadku złożenia oferty Oferent otrzyma wiadomość email potwierdzającą ten fakt.
b. Szczegółowa instrukcja dotycząca obsługi Platformy dostępna jest w menu Szkolenia/Wskazówki techniczne lub Akademia zakupów. W sprawach technicznych dot. obsługi platformy prosimy o kontakt w godzinach 8-16 pod numerem telefonu: +48 71 787 35 34 lub pod adresem e-mail: helpdesk@logintrade.net.
c. Ofertę należy złożyć korzystając z Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z Ofertą został określony w ww. Formularzu Ofertowym.
d. Złożenie Oferty jest równoznaczne z akceptacją przez Oferenta warunków realizacji usług określonych we wzorze Umowy dołączonym do postępowania w zakładce ,,Załączniki/Załączniki organizatora"
e. Oferent może zadawać pytania do Organizatora o wyjaśnienie treści Zaproszenia oraz załączników w trakcie całego Procesu zakupowego. Kontakt odbywać się będzie przy pomocy Platformy. Pytania winny być zadawane w zakładce ,,Wiadomości" w danym postępowaniu, bez podawania informacji o zadającym pytanie. Odpowiedź zostanie udzielona poprzez IPZ i będzie widoczna w zakładce ,,Wiadomości w danym postępowaniu", najpóźniej na 2 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający nie musi udzielać odpowiedzi na pytania, które zostaną zadane po upływie połowy terminu składania ofert.
f. Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem Oferty.
g. Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania Oferty.
h. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do Oferty:
? oświadczenia Oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
? w przypadku gdy Oferent jest osobą fizyczną oświadczenia Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do ogłoszenia.
i. Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

16. Tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawcy: Zamawiający nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania Ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17. Termin związania Ofertą: 90 dni
18. Zawarcie Umowy:
? Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Ogłoszenia oraz Ogólnych Warunków Zakupu usług Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie: https://www.enea.pl
? Zamawiający zawrze Umowę z 1 (jednym) Wykonawcą, którego Oferta zostanie wybrana jako Oferta najkorzystniejsza, tj. Oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów.
19. Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przepisach Kodeksu Cywilnego dot. przetargu (art. 701 i n. tejże ustawy) oraz w Regulaminie Udzielania Zamówień Enea Elektrownia Połaniec S.A.
20. Zmiany i unieważnienie Postępowania: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych
w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania Postępowania bez podania przyczyn, co nie skutkuje żadnymi roszczeniami Oferenta wobec Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców o zmianie warunków lub
o unieważnieniu Postępowania.
Numer dokumentu:AU/AG01/05/10/2021/R22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.