• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie przeglądu technicznego jednostek

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie przeglądu technicznego jednostek
Standard

Dane kontaktowe

Opis:5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego przez upoważniony podmiot Urzędu Żeglugi Śródlądowej 4 jednostek pływających Zarządu Zlewni w Krakowie wraz z wydaniem dokumentu - orzeczenia z przeglądu technicznego i przedłużenia ważności świadectwa zdolności żeglugowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania:15. Termin złożenia ofert:
Podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy i zeskanowane w formacie PDF dokumenty, o których mowa w pkt. 13 niniejszego zapytania należy przesłać za pośrednictwem Platformy:
- pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/ do dnia 29 września 2022 r. do godz. 11:00
Termin składania:2022-09-29
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie: niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia, zakończenie: do 30 listopada 2022 r.
Wymagania:7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
a) W okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonał co najmniej 1 usługę o wartości min. 5 000,00 zł brutto polegającą przeglądzie jednostek pływających dla instytucji lub służb publicznych. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 4 ,,Wykaz zrealizowanych usług" oraz dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane).
b) dysponuje osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia tj. Upoważnienie Urzędu Żeglugi Śródlądowej do wykonywania przeglądu technicznego wydane na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych (Dz. U. nr 216 poz.1423) w związku z art. 34 j ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 5 "Wykaz osób" wraz z kserokopią upoważnienia.
8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, Wykonawcę, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa - zał. nr 7 wzór Oświadczenia.
9. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.
10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zlecenia, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie jest wymagane.
11. Warunki rękojmi: nie dotyczy.

13. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim pisemnie w postaci elektronicznej.
Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez stronę:
www.przetargi.wody.gov.pl Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę
oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Kompletna oferta musi zawierać:
o Formularz oferty (zał. nr 2),
o Kalkulacja ofertowa (zał. nr 3),
o ,,Wykaz zrealizowanych usług" (zał. nr 4) wraz dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane),
o ,,Wykaz osób" (zał. nr 5), wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w pkt. 7b,
o Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa (zał. nr 7)
o Oświadczenie Wykonawcy (RODO) (zał. nr 8)
o Dokument wskazujący na umocowanie do podpisania oferty - aktualny odpis z właściwego rejestru np. CEiDG, KRS, wydruk bazy STAT lub pełnomocnictwo, inny dokument.
14. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
16. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
17. Sposób komunikacji.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem https://www.przetargi.wody.gov.pl . Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja
korzystania z Platformy znajduje się pod adresem Przetargi.wody.gov.pl w zakładce Instrukcja dla Wykonawców. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów.
Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: ,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować -załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
18. W przypadku błędów w ofercie Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek rachunkowych
bądź pisemnych z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, informując o tym Wykonawcę. W szczególności poprawione zostaną omyłki polegające na nieprawidłowym wyliczeniu wartości oferty zgodnie z podanymi cenami jednostkowymi.
19. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień treści
złożonych ofert i wzywać do uzupełniania dokumentów. Informacje podane w celu obliczenia punktów w ramach kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
- środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane,
- nie wpłynie żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia,
- wystąpi jakakolwiek inna okoliczność uzasadniająca zakończenie procedury bez udzjelenia zamówienia.
Zamawiający jest upoważniony do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z ww. uprawnień.
Uwagi:4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena -100%
12. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100%
21. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie
22. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wodv.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Przeglądy jednostek pływających - Przegląd 4 jednostek pływających ZZ w Krakowie", nr postępowania KR.ROZ.2811.572.2022, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
23. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składaj.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu: Zbigniew Siedlarz, tel.: (12) 629 06 23
Język kontaktu:polski
Kod CPV:71356100-9
Numer dokumentu:KR.ZPU.2.2811.29.2022.ZS
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.