• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie przeglądu serwisowego SpW

Standard

Dane kontaktowe

Data dodania: 2022-08-10
Kategoria: przetarg tryb podstawowy - Polska
Przedmiot: Wykonanie przeglądu serwisowego SpW
Organizator: Komenda Portu Wojennego Gdynia
Adres: Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia
Województwo / powiat: pomorskie, powiat Gdynia
Państwo: Polska
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Strona WWW: https://portal.smartpzp.pl/kpwg
Opis: Wykonanie przeglądu serwisowego SpW eksploatowanego w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych AMW Gdynia.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu serwisowego SpW eksploatowanego w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych AMW Gdynia. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.
Specyfikacja: SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/kpwg
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/kpwg
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności: składanie ofert, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, oraz wymiana informacji odbywa się w formie elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System (za pośrednictwem Portalu SmartPzp), dostępny pod adresem https://portal.smartpzp.pl/kpwg.
Szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie korespondencji elektronicznej zawarto w treści SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
Miejsce i termin składania: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-18 08:30
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/kpwg
Termin składania: 2022-08-18
Otwarcie: Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 09:00
Miejsce i termin realizacji: Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
Wadium: nie wymagane
Wymagania: SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 99/KPW/RAT/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu serwisowego SpW eksploatowanego w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych AMW Gdynia. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50240000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazano w treści SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się należytym wykonaniem (zakończeniem) lub wykonywaniem (w przypadku zamówień trwających), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia, które spełnia następujące warunki:
- przez 1 zamówienie zamawiający rozumie 1 umowę/ pojedyncze, odrębne zobowiązanie,
- polegało/polega na naprawie/przeglądzie systemów/urządzeń sprężarkowych i nurkowych,
- wartość zrealizowanego zamówienia (w przypadku zamówień zakończonych) /części zrealizowanego zamówienia (w przypadku zamówień trwających), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyniosła co najmniej 100 000,00 zł brutto
oraz potwierdzi, że wskazane zamówienia zostały wykonane należycie.
Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia winny być wystawione za okres i wartość (jeśli dotyczy), którą wykonawca wskazał w wykazie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych (zakończonych), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, wraz z podaniem ich wartości (jeśli dotyczy), przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych,
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale XXI pkt. 1 ppkt 4) SWZ).
Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia winny być wystawione za okres i wartość (jeśli dotyczy), którą wykonawca wskazał w wykazie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego w szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia przepisów prawa lub zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość , na wniosek wykonawcy, do przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku, gdy:
a. Użytkownik nie przekaże Wykonawcy urządzeń do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia, np. z uwagi na konieczność korzystania z nich;
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi: Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazano w treści SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-09-16
Kod CPV: 50240000-9
Numer dokumentu: 2022/BZP 00299605, 99/KPW/RAT/2022
Źródło: GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki załącznik


Dziękujemy za wysłane grafiki.