• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie naprawy bieżącej układu automatyki zespołów napędu głównego na okręcie

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie naprawy bieżącej układu automatyki zespołów napędu głównego na okręcie
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Komenda Portu Wojennego Świnoujście
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w rozumieniu art. 7 ust. 36 ustawy z dnia II
września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, którego wartość przekracza kwotę 130.000 zł, a nie przekracza równowartości
kwoty 428.000 euro, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp) prowadzonego
na podstawie ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu"
NA
,,NAPRAWA BIEŻĄCA UKŁADU AUTOMATYKI ZESPOŁÓW NAPĘDU
GŁÓWNEGO NA OKRĘCIE PROJ. 767"
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie naprawy bieżącej układu automatyki
zespołów napędu głównego na okręcie proj. 767.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Wykazie Prac
Naprawczych (WPN) stanowiącym załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia
(do pobrania osobno).
Miejsce i termin składania:2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, bud. Nr 34 sztab, pok. 13, parter
do dnia 03.08.2021 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2021-08-03
Otwarcie:5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.08.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, budynek Nr 34 (Sztab), pok. 110, I piętro.
Miejsce i termin realizacji:1. Termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania
protokołu przyjęcia do naprawy jednak nie później niż do 30.1L2021 r.
2. Miejsce wykonania: Port Wojenny Świnoujście.
Wadium:17.999,08 zł
Wymagania:3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Zamawiający umożliwi Wykonawcom odbycie wizji lokalnej na okręcie.
Ewentualną wizję lokalną na okręcie należy uzgodnić z wyprzedzeniem
czasowym z Zamawiającym, lub bezpośrednio z przedstawicielem JW. 2750:
kmdr ppor. Wojciech ROSŁAN tel. 261 24 22 07
kpt. mar. Miłosz GAJDA tel. 261 24 23 10.
6. Na terenie Portu Wojennego obowiązuje system przepustek wydawanych
każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście wziąć udział
w spotkaniu powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki.
7. Przed upływem terminu złożenia ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmiany, odwołania Warunków Zamówienia.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego
postępowania:
a) aktualna koncesja wydana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
0 przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz Dz. U. 2019 póz. 1888;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie
klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U.
2019 r. póz. 1888 ze zm.)
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na dowód czego
przedstawią:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
1 podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Ww. wykaz musi zawierać co najmniej dwie
usługi polegające na naprawie układów automatyki zespołów napędu
głównego na jednostkach pływających o wartości usługi co najmniej
100.000,00 zł brutto każda ze wskazanych usług według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 5,
b) certyfikat potwierdzający, że Wykonawca działa w oparciu o System
Zarządzania Jakością zgodny z wymogami AQAP 2110 w zakresie remontów,
napraw statków lub okrętów, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia
dokumentu równoważnego ti. certyfikatu ISO 9001:2015 (zgodnego z normą
PN-EN 9001:2015),
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oferują przedmiot
zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość WSPÓLNEGO ubiegania się Wykonawców
o realizację zamówienia. W takim przypadku wymagane dokumenty może
przedstawić jeden z Wykonawców lub Wykonawcy mogą przedstawić je łącznie.
IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
za wyjątkiem OFERTY ORAZ UMOWY dla których Zamawiający przewidział
wyłącznie formę pisemną.
Zamawiający dopuszcza składanie zapytań do treści Warunków Zamówienia.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem
o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania ofert - pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpatrzenia.
Treść zapytań i wyjaśnienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bez wskazania źródła
zapytania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść Warunków
Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieszcza się na stronie
internetowej Zamawiającego.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
Warunków Zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
niezwłocznie umieści na stronie internetowej.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego adres e-mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma.
V. INFORMACJA O WADIUM:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 17.999,08 zł.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu (wpłata przelewem na konto nr 34 1010 1599 0022 1913 9120 1000
odpowiednio z dopiskiem: ,,Wadium - postępowanie Nr 06/R/TO/2021);
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. póz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium składane w jednej z form, o których mowa w ust. 3 pkt 2), 3), 4) Wykonawca
przesyła na adres Zamawiającego, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Wadium zostanie zdeponowane w Kasie Zamawiającego (w jego siedzibie).
Potwierdzenie zdeponowania w kasie ww. dokumentu zostanie dołączone do oferty
Wykonawcy po otwarciu ofert na posiedzeniu Komisji przetargowej.
Adres Zamawiającego, na który należy przesłać ww. dokument:
KOMENDA PORTU WOJENNEGO
ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście
odpowiednio z dopiskiem: ,,Wadium - postępowanie Nr 06/R/TO/2021);
5. Dopuszcza się osobiste złożenie dokumentu w pok. Nr 115, budynek 34 (sztab KPW)
w dniu otwarcia ofert, przed terminem ich składania. Wadium zostanie zdeponowane
w Kasie Zamawiającego przez pracownika Sekcji Zamówień Publicznych.
Potwierdzenie zdeponowania w kasie ww. dokumentu zostanie dołączone do oferty
Wykonawcy po otwarciu ofert na posiedzeniu Komisji przetargowej.
6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt 8.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość przeksięgowania wpłaconego przez wadium
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod warunkiem wyrażenia
zgody przez Wykonawcę na wykonanie takiej operacji finansowej.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni, tj. do 01.10.2021 r. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 5 dni przed upływem terminu
związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą,
bez odrębnego wezwania Zamawiającego.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi
we właściwym rejestrze.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem
potwierdzonym przez Wykonawcę.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
8. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były trwale ze sobą połączone, a każda
zapisana strona (wraz z załącznikami) kolejno ponumerowana. W treści oferty winna
być umieszczona informacja o ilości stron.
9. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana
przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie i poprawka dokonana przy pomocy korektora
musi być parafowane przez Wykonawcę.
10. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne
są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później, niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.
1) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie
z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie
od pozostałych jawnych elementów oferty.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Warunków Zamówienia. Zamawiający
zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem,
że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez
Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej
treści niż określona, WZ zostaną odrzucone.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki oraz wycofać złożoną przez siebie
ofertę przed terminem składania ofert:
1) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę
swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie
pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów -
Wykonawca winien dokumenty te złożyć;
2) powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej
kopercie oznaczonej w sposób określony w Rozdziale VIII ust. 1, przy czym
koperta powinna mieć dopisek ,,ZMIANA". Koperta tak oznaczona zostanie
otwarta podczas otwierania oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany
i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostanie dołączona
do oferty;
3) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie,
że ofertę swą wycofuje w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale VIII
ust. 1 z dopiskiem ,,WYCOFANIE". Koperta tak oznaczona będzie otwierana
w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy
oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty.
Koperty z ofertami wycofywanymi nie będą otwierane.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego zawierającej
oznaczenie:
Oferta na:
,,Naprawa bieżąca układu automatyki zespołów napędu głównego
na okręcie proj. 767"
oraz
,,Nie otwierać przed 03.08.2021 r. godz. 10:30, nr sprawy 06/R/TO/2021"
Z DANYMI ADRESOWYMI WYKONAWCY
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z ww. opisem ponosi Wykonawca.
3. W związku ze specyfiką funkcjonowania Zamawiającego i wymogami bezpieczeństwa
czas, jaki Wykonawca musi poświęcić od momentu wypisania przepustki na Biurze
Przepustek do miejsca złożenia oferty wynosi nie mniej niż 30 min. Jednocześnie
Zamawiający informuje, że Biuro Przepustek nie jest miejscem składania ofert ani
żadnych innych dokumentów związanych z niniejszym postępowaniem
przetargowym.
UWAGA!!!
W przypadku dostarczenia oferty przesyłką Kurierską kopertę należy
zaadresować w następujący sposób:
KANCELARIA JAWNA
KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE
ul. Steyera 28
72 - 600 Świnoujście
4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję
przetargową powołaną Rozkazem dziennym Komendanta Portu Wojennego
w Świnoujściu.
7. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ OTWARCIE OFERT NIE BĘDZIE
PUBLICZNE.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena brutto za realizację zamówienia zostanie określona przez Wykonawcę
na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (WPN), wzorem
umowy oraz z określonymi warunkami zamówienia zawartymi w WZ.
3. Cena brutto musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), podana z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli parametr miejsca setnego jest poniżej 5
to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego jest równy
i powyżej 5 to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę.
4. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby
do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
1) koszt wykonania prac wyszczególnionych w WPN - 80%,
2) okres udzielonej gwarancji - 20%,
2. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać
wg następującej zasady:
Ps = Pe + Pe
gdzie:
Ps - sumaryczna ilość punktów badanej oferty
Zamawiający w kryterium ,,cena" przyzna punkty wg następującej zasady:
najniższa cena ofertowa brutto
Pe = ------------------------------------------ x 80
cena brutto badanej oferty
Zamawiający w kryterium ,,okres gwarancji" przyzna punkty wg następującej
zasady:
3. Oferta najkorzystniejsza to ta, dla której sumaryczna ilość punktów Ps będzie
największa.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów,
najkorzystniejsza oferta to ta, w której punkty za Pe będą najwyższe.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.
2. O odrzuceniu ofert/y, o wykluczeniu Wykonawcy/ców oraz o wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy
złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
3. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia Wykonawców, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty e-mailem.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem, o którym mowa w pkt 4
w następujących przypadkach:
1) złożenia tylko jednej oferty,
2) braku wykluczenia Wykonawcy,
3) braku odrzucenia oferty.
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny, chyba że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.
7. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie
z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą zamieszczone są w załączniku
nr 3 do WZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierzy realizacji części
przedmiotu umowy podwykonawcy, wówczas z umowy zostaną wykreślone wszystkie
zapisy dotyczące podwykonawców.
8. Przyjmuje się, że zapisy umowy niezakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną
przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania
i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całych WZ, zgodnie
z Rozdziałem IV ust. 4.
9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(Konsorcjum) - Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców, która będzie załącznikiem do umowy
w sprawie przedmiotu zamówienia;
2) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców w formie
spółki cywilnej Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
umowy tej spółki, która będzie załącznikiem do umowy w sprawie przedmiotu
zamówienia.
10. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia
Zamawiającemu:
1) opłaconej polisy o wartości nie niniejszej niż równowartość umowy,
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa będzie stanowiła załącznik
do umowy;
2) kalkulacji kosztów wykonania przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 10 do Wykazu Prac Naprawczych do WZ, kalkulacja kosztów
będzie stanowiła załącznik do umowy.
3) zestawienia kosztów wykonania poszczególnych pozycji Wykazów Prac
Naprawczych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Wykazu Prac
Naprawczych do WZ. Zestawienie kosztów musi obejmować wszystkie pozycje
WPN, włącznie z pracami towarzyszącymi, które Wykonawca powinien
przewidzieć. Zestawienie kosztów musi zawierać zestawienie poszczególnych
operacji technologicznych niezbędnych do realizacji naprawy, pracochłonność
(rbg), stawkę za rbg i koszt materiałów. Zestawienie kosztów będzie stanowiło
załącznik do umowy.
XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 3% ceny ofertowej (brutto).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących
formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
wpłaconym na nw. konto Zamawiającego,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej
powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
nr 68 1010 1599 0022 1913 9120 0000 (odpowiednio z dopiskiem sprawa
nr 06/R/TO/2021).
4. Wykonawca, który wniósł wadium w formie przelewu może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna, powinno być nieodwołalne,
bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, zgłoszone
gwarantowi, wskazujące, że żądana kwota jest należna w związku z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
uzależnienia wypłaty należności z gwarancji od przedłożenia jakichkolwiek
dokumentów bądź spełnienia dodatkowych warunków.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się najpóźniej w przeddzień
podpisania umowy (w dniu podpisania umowy środki muszą znajdować się na
rachunku Zamawiającego). W przypadku składania zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w jednej z form, o których mowa w ust. 2 pkt 3), 4), 5) lub w
poręczeniach bankowych dopuszcza się złożenie dokumentu w dniu podpisania
umowy, przed jej podpisaniem w następujących godz. poniedziałek, wtorek, środa,
czwartek, piątek - w godz. 9.00 - 12.00.
8. Dopuszcza się osobiste złożenie dokumentu w pok. Nr 115, budynek 34 (sztab KPW)
przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie
zdeponowane w Kasie Zamawiającego przez pracownika Sekcji zamówień
publicznych. Potwierdzenie zdeponowania w kasie ww. dokumentu zostanie
dołączone do dokumentacji przetargowej.
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) w wysokości 70% wartości - w terminie 30 dni od zakończenia realizacji umowy
(podpisania bezusterkowego ,,Protokołu zdawczo-odbiorczego").
2) w wysokości 30% wartości - w terminie 15 dni po upływie obowiązywania rękojmi
za wady.
Uwagi:Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach:
poniedziałek - czwartek od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 12:00.
Kontakt:2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę DROGĄ POCZTOWĄ / PRZESYŁKĄ KURIERSKĄ lub osobiście
winny być składane w do Kancelarii Jawnej na adres:
KOMENDA PORTU WOJENNEGO
ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał treść korespondencji za pomocą
maila na adres kpw.zp@ron.mil.pl również w formie MS Word.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie procedury Pani Ida SUCHOMSKA - Sekcja Zamówień Publicznych,
tel. 261 24 25 81;
2) w zakresie merytorycznym:
- kmd por. Sławomir LUPA - tel. 723 630 762.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:06/R/TO/2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.