• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie i montaż w terenie oznakowania szlaku kajakowego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie i montaż w terenie oznakowania szlaku kajakowego
Standard

Dane kontaktowe

 • Osoba/firma:

  Urząd Miasta Świnoujście Gmina Miasto Świnoujście

 • Telefon:

  tel. (91) 321 31 93 fax (91) 321 59 95, tel. 91 321 56 23, wew. 386

 • E-mail:

  mgogol@um.swinoujscie.pl

 • Obserwuj OgłoszenieObserwowane ogłoszenia znajdują się w "Moje konto"
  Data publikacji: 2022-06-19
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR WPT-P.271.06.2022.MG dot. wykonania i montażu w terenie oznakowania szlaku kajakowego "44 wysp"
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
4.1. Wykonanie oraz montaż w terenie oznakowania szlaku kajakowego ,,44 wysp", zgodnie z wymogami i wytycznymi określonymi w załączonej dokumentacji, na którą składają się:
o Zestawienie lokalizacji znaków - Załącznik nr 2
o Instrukcja montażu znaku na lądzie - Załącznik nr 3
o Instrukcja montażu znaku w wodzie - Załącznik nr 4
o Schemat przebiegu szlaku - Załącznik nr 5
o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 6
o Przykładowe znaki - Załącznik nr 7
4.2. Pozyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń na posadowienie znaków w terenie, na działkach niebędących własnością Gminy Miasto Świnoujście, będzie leżało w gestii Zamawiającego.
5. Wykonawca w cenie ryczałtowej brutto powinien ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki.. Zaproponowana przez Wykonawcę cena winna być ceną ostateczną. Cena ryczałtowa brutto oraz jej składniki muszą być wyrażone w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Miejsce i termin składania:9. Forma oferty. Sposób składania oferty:
a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
b) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
c) ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: mgogol@um.swinoujscie.pl
d) termin złożenia oferty: do dnia 27.06.2022 r. do godz. 8:00;
e) oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
Termin składania:2022-06-27
Otwarcie:10. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 27.06.2022 r. godz. 8:30 w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
Miejsce i termin realizacji:7. Data realizacji zamówienia: 01.07.2022. - 30.10.2022. Termin realizacji zamówienia uwzględnia ograniczenia w możliwości wykonania montażu oznakowania na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego, szczegółowo określone w załączonym dokumencie będącym Załącznikiem nr 8.
Wymagania:8. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): dotyczy, wymagany minimalny okres rękojmi wynosi 48 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
11. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
12. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi
Uwagi:6. Kryteria oceny ofert: wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: najkorzystniejszej ceny.
Kontakt:2. Dane do kontaktu: Magdalena Gogol - Inspektor Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu, tel. 91 321 56 23, wew. 386, email: mgogol@um.swinoujscie.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34928472-7
Numer dokumentu:WPT-P.271.06.2022.MG
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.