• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonania projektu jednostki pływającej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonania projektu jednostki pływającej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zapytanie ofertowe nr 5/RPO/122/MASURIA na wykonanie projektu jednostki pływającej - łodzi motorowej
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.02.02-28-0038/19 - Zakup prac badawczo-rozwojowych od jednostki badawczej i wdrożenie prototypu

Część 1
Projekt jednostki pływającej - jachtu motorowego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania projektu jednostki pływającej (łodzi motorowej) w oparciu o założenia do projektu/projekt koncepcyjny oraz wyniki optymalizacji komputerowej kształtu kadłuba. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. W ofercie należy podać także cenę za 1 roboczogodzinę z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kosztów oraz określić liczbę roboczogodzin na realizację przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający najpóźniej do 31.10.2022 r. dostarczy Wykonawcy pełną dokumentację techniczną dla projektu koncepcyjnego oraz wyniki przeprowadzonej optymalizacji komputerowej kształtu kadłuba.
Pełna treść zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia stanowi załącznik w formacie PDF.

Okres gwarancji
n/d
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-29

Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia można składać w formie:
- pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na zapytanie ofertowe nr 5/RPWM/122/MASURIA na wykonanie projektu jednostki pływającej - łodzi motorowej" osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera w siedzibie Zamawiającego Masuria Yachts Sp. z o.o. pod adresem: Ul. Olsztyńska 42, 11-036 Gronity,
- cyfrowej w formie skanu poprzez portal Baza Konkurencyjności lub mailowo na adres: masuriayachts.projekty@gmail.com
2. Wykonawca, który złoży ofertę w formie cyfrowej bezpośrednio przez portal Baza Konkurencyjności lub mailowo na ww. adres i którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kompletną ofertę wraz z załącznikami także w formie papierowej w terminie do 3 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania w Bazie Konkurencyjności.
3. Oferty należy składać do dnia 29.09.2022 do godz. 12:00. Decyduje data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2022-09-29
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:
- zmiany/przesunięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
- zmniejszenia kwoty wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu przedmiotu zamówienia,
- zmian w infrastrukturze/dokumentacji technicznej Zamawiającego,
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności mające bezpośredni i pośredni wpływ na realizację postanowień umowy i terminowość jej realizacji,
- ustawowej zmiany stawki podatku VAT (obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik zmiany stawki podatku),
- aktualizacji danych Wykonawcy lub Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby czy zmianę formy prawnej.
2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy także w przypadku:
- zmiany terminu na skutek działań lub zaniechania odpowiednich działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
- zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku czasowego zawieszenia realizacji zamówienia przez Zamawiającego,
- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
3. Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą udokumentowane stosownymi informacjami niezależnych organów lub/i protokołami podpisanymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego.
4. W przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. wykażą się realizacją min. 3 zamówień polegających na projektowaniu jachtów żaglowych i/lub motorowych w kategorii projektowej C w latach 2015-2022, których dotychczasowa produkcja wyniosła co najmniej 10 sztuk dla każdego wskazanego projektu.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem kadrowym posiadającym wykształcenie techniczne wyższe w kierunku związanym z projektowaniem i budową jednostek pływających.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niepowiązani z Zamawiającym osobowo
i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca powinien sporządzić ofertę na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- podpisane oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wszelkie niezbędne dokumenty, o których mowa w części II i/lub IV zapytania ofertowego,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli z załączonych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-19
Data ostatniej zmiany
2022-09-19 23:36:51

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Całościowa cena brutto [waga 87,5%], punktacja od 0 do 87,5 pkt.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia.
Metodologia obliczania: (cena najniższa/cena oferty badanej) x 87,5 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium społeczne - zatrudnienie osób niepełnosprawnych [waga 2,5%], punktacja 0 lub 2,5 pkt.
Zamawiający przyzna 2,5 punktu każdemu Wykonawcy, który składając ofertę oświadczy, że w ramach prowadzonej działalności zatrudnia osoby niepełnosprawne.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Wiedza i doświadczenie [waga 10%], punktacja od 0 do 10 pkt.
- realizacja 3 zamówień - 0 pkt.,
- realizacja 4 zamówień - 2,5 pkt.,
- realizacja 5 zamówień - 5 pkt.,
- realizacja 6 zamówień - 7,5 pkt.,
- realizacja 7 i więcej zamówień - 10 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Krzysztof Budnik
tel.: 508384666
e-mail: masuriayachts.projekty@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000-8, 71000000-8
Numer dokumentu:2022-37529-127021, 5/RPO/122/MASURIA
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.