• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w Porcie Gdynia w latach 2023-2024

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w Porcie Gdynia w latach 2023-2024
Standard

Dane kontaktowe

Z A R ZĄ D M O R S K I E G O P O R T U G D Y NI A S. A.

81-337 G d y n i a, ul. Rotterdamska 9

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego którego

przedmiotem jest:

 „Wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w Porcie Gdynia w latach

2023-2024”

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie

Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego

Portu Gdynia S.A.” dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego

https://www.port.gdynia.pl/regulamin-udzielania-zamowien/

2. Przedmiotem zamówienia jest wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w

Porcie Gdynia w latach 2023-2024 na podstawie zleceń udzielanych wybranemu w postępowaniu

Wykonawcy według zaoferowanych przez niego ryczałtowych cen jednostkowych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w Rozdziale IV SWZ.

3. Treść SWZ z załącznikami jest dostępna na stronie www.port.gdynia.pl, w zakładce „Przetargi

nieelektroniczne”. Ewentualne pytania i/lub wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia

i załączonych materiałów przetargowych należy zgłaszać pisemnie do dnia 18.11.2022 r. na które

Zamawiający udzieli odpowiedzi oraz niezwłocznie zamieści na stronie internetowej w ramach

przedmiotowego postępowania.

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 23 ust 1 pkt. 1), 3) – 5) oraz ust 2

Regulaminu tj.:

a) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazanych w

§ 23 ust 1 pkt. 1) Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia dokumentów wymienionych w

Rozdziale VIII ust. 3 SWZ.

b) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazanych w

§ 23 ust 1 pkt. 3) Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia dokumentów wymienionych w

Rozdziale VIII ust. 1 SWZ.

c) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazanych w

§ 23 ust 1 pkt. 4) i pkt. 5) Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia dokumentów

wymienionych w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ.

d) Zamawiający ustali, czy zachodzi podstawa wykluczenia określona w § 23 ust 2

Regulaminu po sprawdzeniu Krajowego Rejestru Długów.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia

2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022. poz. 835). W celu

wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z

załącznikiem nr 5 do SWZ.

5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej opisane warunki

udziału w postępowaniu:

1) Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania :

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem

aktualnego zezwolenia na wykonywanie robót podwodnych na obszarach morskich 

2

obejmujących Port Morski Gdynia wydane przez Urząd Morski w Gdyni zgodnie z ustawą z

dnia 17.10.2003r. o wykonywaniu prac podwodnych (tj. Dz.U. 2020.397).

 Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie

dokonana na podstawie złożonego w tym postępowaniu przez Wykonawcę dokumentu

wskazanego w Rozdziale VII ust. 3 pkt 4) SWZ wg formuły „spełnia-nie spełnia”.

3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli

A. Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

minimum trzech prac o wartości min. 20 000,00 zł brutto każda, polegających na wydobyciu

przeszkód podwodnych w portach morskich.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie

dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę –dokumentów

i oświadczeń wskazanych w Rozdziale VII ust. 3 pkt. 1) SWZ, wg formuły „spełnia – nie

spełnia”;

B. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do

jego realizacji osoby, które spełniają następujące wymagania, tj.:

a) kierownikiem prac podwodnych posiadającym wymagane uprawnienia tj. posiadającym

dyplom kierownika prac podwodnych oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w

zakresie kierowania pracami podwodnymi i który wykonał w tym okresie minimum trzy prace

polegające na wydobywaniu przeszkód podwodnych w portach morskich,

b) minimum dwoma nurkami kl. III lub wyższej posiadającymi wymagane uprawnienia tj.

posiadającymi dyplom zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 17.10.2003 r. o wykonywaniu prac

podwodnych (tj. Dz.U.2021.612);

Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie

dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę –dokumentów

i oświadczeń wskazanych w Rozdziale VII ust. 3 pkt. 2) SWZ, wg formuły „spełnia – nie

spełnia”.

4) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże

się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej

i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100) na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana

na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów wskazanych w

Rozdziale VII ust. 3 pkt. 3) SWZ wg formuły „spełnia – nie spełnia.

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres od daty podpisania umowy do dnia

31.12.2024 r.

7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się

wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

9. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

przy ul. Rotterdamskiej 9 w Kancelarii Ogólnej pok. 20 (parter) w terminie do dnia

28.11.2022 r. do godziny 09:30.

3

11. Otwarcie ofert nastąpi w budynku ZMPG S.A. w sali nr 324 w dniu 28.11.2022 r. o godz.

10:00. Otwarcie ofert jest jawne.

12. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie:

1) prawo zakończenia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek z ofert;

2) prawo unieważnienia postępowania (na każdym z jego etapów) bez podania przyczyny

na podstawie § 22 pkt. 5 Regulaminu.

3) prawo modyfikacji niniejszej SWZ, przed upływem terminu składania ofert.

Podpisał (-)

Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Koralewski 

O firmie

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Port Gdynia otwarty na przyszłość

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.