• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Usuwanie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usuwanie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Usuwanie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na obszarze Powiatu Gliwickiego w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U.2022.147 z późn. zm.)".
II. Opis usługi
1. Przedmiotem usługi jest usuwanie z obszarów wodnych na terenie Powiatu Gliwickiego statków lub innych obiektów pływających poprzez wprowadzanie do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie go na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie.
2. Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego na obszarze Powiatu Gliwickiego odbywać się będzie na podstawie dyspozycji wydanej przez policjanta.
3. Wykonawca, po otrzymaniu dyspozycji od uprawnionego organu w trybie art. 30 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, będzie zobowiązany do podjęcia następujących działań w ramach wykonywanej usługi:
a) wykonywania czynności objętych zamówieniem w ruchu ciągłym tj. całodobowo przez 7 dni w tygodniu, 24 godz. na dobę,
b) zapewnienia przybycia na miejsce zdarzenia bez zbędnej zwłoki w maksymalnym czasie do 3 godzin od momentu przyjęcia dyspozycji od policjanta,
c) usunięcia statku lub innego obiektu pływającego i umieszczenia go na terenie strzeżonej przystani lub strzeżonego parkingu po otrzymaniu dyspozycji od policjanta.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania i przechowywania statku lub innego obiektu pływającego:
-- w sposób nie powodujący jego uszkodzenia lub zniszczenia,
-- do dołożenia należytej staranności i rzetelności oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonej usługi.
Miejsce i termin składania:V. Warunki składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć wypełniając załącznik nr 1 do niniejszego pisma, do dnia 17 kwietnia 2023 r.
--osobiście w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zygmunta Starego 17 (Biuro Podawcze)
--drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowym w Gliwicach, 44-100 Gliwice Ul. Zygmunta Starego 17, o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego --drogą mailową na adres wos@starostwo.gliwice.pl o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego.
-- faksem na numer - 32 231 08 22 o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego.
Termin składania:2023-04-17
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji usługi: od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023r.
Wymagania:Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności i zasadą efektywnego zarządzania finansami z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) na podstawie art. 2 tejże ustawy oraz na podstawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł ustalonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gliwicach wprowadzonym uchwałą Nr 738/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 stycznia 2021 r.
6. Cenę wykonania przedmiotowej usługi należy podać poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszego pisma.
7. Celem orientacji w wysokości opłat za wykonanie przedmiotowej usługi do zapytania ofertowego dołączam Uchwałę Nr XLVIII/414/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Gliwickiego w 2023 r. jako załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
III. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według kryterium najniższej ceny: cena -100%
2. Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego -Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następną według kryterium oceny ofert.
4. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takich samych przyznanych punktach Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych - do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być czytelna.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta powinna:
-- posiadać datę sporządzenia,
-- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
-- być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
W przypadku korespondencji mailowej należy przed podpisaniem umowy dostarczyć ofertę w oryginale.
W przypadku złożenia oferty faksem należy przed podpisaniem umowy dostarczyć ofertę w oryginale.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Kontakt:Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
Maria Zalecka - nr tel. 32 332 66 49, wos@starostwo.gliwice.pl
Patryk Kleibert - nr tel. 32 332 66 45, wos@starostwo.gliwice.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:WOŚ.7135.00001.2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.