• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na terenie Powiatu Tomaszowskiego w 2022 roku".
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie składa się z dwóch zadań:
Pierwsze zadanie: Wyznaczenie wykonawcy do usuwania statków lub innych obiektów pływających używanych do uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych położonych na terenie Powiatu Tomaszowskiego. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz.147) w przypadkach, o których mowa w art.30 ust.1 tej ustawy.
Drugie zadanie: Wyznaczenie wykonawcy do przechowywania w strzeżonym porcie lub przystani statków lub innych obiektów pływających używanych do uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych położonych na terenie Powiatu Tomaszowskiego. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz.147) w przypadkach, o których mowa w art.30 ust.3 tej ustawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki, sposób i termin jego realizacji.
Pierwsze zadanie: Przedmiotem zamówienia jest usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych na terenie Powiatu Tomaszowskiego zgodnie z art.30 ust.3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz.147) do wyznaczonego portu lub przystani a także realizacja każdego zlecenia usunięcia sprzętu pływającego niezależnie od jego długości i masy całkowitej. Sposób realizacji: dopłynięcie do miejsca zdarzenia do 30 min. od wydania dyspozycji przez funkcjonariusza policji, holowanie statku lub innego obiektu pływającego do wskazanego portu lub przystani oraz wykonywanie innych czynności związanych z usuwaniem statku lub innego obiektu pływającego. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2022 r.
Drugie zadanie: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie portu strzeżonego lub przystani dla usuniętych statków lub innych obiektów pływających znajdujących się na terenie Powiatu Tomaszowskiego w myśl art. 30 ust.4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz.147).
Miejsce i termin składania:7. Ofertę proszę złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. Ul. Św. Antoniego 41 w KANCELARII- lub drogą elektroniczną na adres pczk@powiat-tomaszowski.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 01.06.2022r. do godz. 11.00
Termin składania:2022-06-01
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
dot. Zadania 1 i 2 - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2022 r.
Wymagania:na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia i dokumenty potwierdzające że :
-wykonawca dysponuje odpowiednim miejscem, w którym możliwe jest bezpieczne przetrzymywanie usuniętych statków lub innych obiektów pływających, t.j. port lub przystań o głębokości umożliwiającej cumowanie sprzętu pływającego bez jego uszkodzenia, a także:
- wyposażone jest w urządzenia umożliwiające bezpieczne cumowanie sprzętu pływającego do brzegu;
- jest oznakowane i dozorowane całodobowo oraz zabezpieczone przed możliwością wstępu osób niepowołanych
- jest wyposażone w urządzenia do wyciągania sprzętu pływającego na brzeg;
- jest wyposażone w pomieszczenia do przechowywania części i elementów wyposażenia statków i obiektów pływających;
- jest wyposażone w urządzenia (np. stojaki itp.), umożliwiające bezpieczne przechowywanie sprzętu pływającego bez jego uszkodzenia;
- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do holowania statków i innych obiektów pływających
UWAGA
Wydanie statku lub innego obiektu pływającego osobie uprawnionej możliwe będzie po okazaniu potwierdzenia dokonania opłaty za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na konto Zamawiającego wg stawek określonych w Uchwale Nr LII/316/2022 Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. z dnia 30 marca 2022 r.
II . WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAŁACZY DO OFERTY:
Pierwsze zadanie:
1. Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert ) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej ,z którego wynikać będzie ,że Wykonawca jest uprawniony do świadczenia usług usuwania i holowania statków lub innych obiektów pływających.
2. Dokument potwierdzający dysponowanie przez Wykonawcę sprzętem specjalistycznym do holowania statków i innych obiektów pływających.
3. Oświadczenie Wykonawcy informujące o przyjęciu każdej dyspozycji usuwania lub holowania statków lub innych obiektów pływających o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Drugie zadanie:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny Wykonawcy do dysponowania portem lub przystanią wraz z oświadczeniem iż przedmiotowy port lub przystań jest strzeżony, czynny cała dobę w każdym dniu tygodnia i w każdym czasie tzn. także w nocy oraz w dni wolne od pracy ,niedziele i święta o głębokości umożliwiającej cumowanie sprzętu pływającego bez jego uszkodzenia, wyposażonym w urządzenia umożliwiające bezpieczne cumowanie sprzętu pływającego do brzegu, dozorowanym całodobowo oraz zabezpieczonym przed możliwością wstępu osób niepowołanych ,posiadającym pomieszczenia do przechowywania części i elementów wyposażenia statków i obiektów pływających,
2. Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia.
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
Cena ryczałtowa to cena ustalona za całość zamówienia. Cena ta powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
Zaproponowana w ofercie cena brutto nie może przekroczyć stawek maksymalnych wymienionych w Uchwale Nr LII/316/2022 Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat a usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Tomaszowskiego w 2021 r. (załącznik nr 3).
W przypadku przekroczenia stawek maksymalnych zawartych w w/w uchwale oferta zostanie odrzucona.
Cena ofertowa wynikać musi z wypełnionego formularza ofertowego.
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 poz.178), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
Wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, w szczególności z tego tytułu, iż nie przewidział, że na przedmiot zamówienia i do jego prawidłowej realizacji składają się prace nieuwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zaproszeniem do składania ofert. Ceny określone przez Wykonawcę zostają ustalone na czas trwania umowy i nie będą podlegały zmianom.
Wszystkie ceny należy podać w polskich złotych.
Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
V. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
Zadanie nr 1:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena - 100% w niżej wymienionych proporcjach:
Cena usługi za holowanie i usuwanie statków i innych obiektów pływających
a) R -cena jednostkowa za usunięcie roweru wodnego lub skutera wodnego
b) P - cena jednostkowa za usunięcie poduszkowca
c) S1 - cena jednostkowa za usunięcie statku o długości kadłuba do 10 m
d) S2 - cena jednostkowa za usunięcie statku o długości kadłuba do 20 m
e) S3 - cena jednostkowa za usunięcie lub holowanie statku o długości kadłuba powyżej 20 m
Cena zad.1 = R+P+S1+S2+S3
Zadanie nr 2:
Cena usługi za przechowywanie statków i innych obiektów pływających
a) RP- cena jednostkowa za przechowanie roweru wodnego lub skutera wodnego
b) PP- cena jednostkowa za przechowanie poduszkowca
c) S1P-cena jednostkowa za przechowanie statku o długości kadłuba do 10 m
d) S2P- cena jednostkowa za przechowanie statku o długości kadłuba do 20 m
e) S3P-cena jednostkowa za przechowanie statku o długości kadłuba powyżej 20 m
Cena zad.2=RP+PP+S1P+S2P+S3P
Cena za całość zamówienia = cena zad.1 + cena zad.2
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem formularza ofertowego
załączony do Zaproszenia do składania ofert;
b) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami punktu II Zaproszenia do składania ofert;
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.
2. Wykonawca składa ofertę na 1 i 2 zadanie:
(Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych)
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych
podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
4.Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji
Wykonawcy, z wyłączeniem pełnomocnictwa, które winno być złożone w oryginale lub kopii po świadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5.Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.
6.Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), oznaczonej w następujący sposób:
/nazwa i siedziba Wykonawcy/
Starostwo Powiatowe
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Maz.
,,Oferta na usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Tomaszowskiego w 2022r."
NIE OTWIERAĆ PRZED 01.06.2022r. GODZ. 11:00
Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!
VII. WARUNKI UMOWY
Istotne postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 2.
Numer dokumentu:ZP.272.1.163.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.