• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Usługa wypożyczenia łodzi żaglowych oraz łodzi typu RIB

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługa wypożyczenia łodzi żaglowych oraz łodzi typu RIB
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Usługa wypożyczenia łodzi żaglowych oraz łodzi typu RIB
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.03.02.01-22-0020/21 - ,,Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica"

Część 1
Usługę wypożyczenia łodzi żaglowych oraz łodzi typu RIB

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, usługi wypożyczenia 1 sztuki łodzi typu Dezeta, Optimist i RIB dla uczestników projektu oraz prowadzących projekt. Zakres zamówienia obejmuje:
- Wypożyczenie w terminie od dnia 12 września 2022 roku do dnia 14 października 2022 roku w dniach od poniedziałku do piątku w godz.ch 15.00-19.00 łodzi typu Dezeta wraz z pełnym wyposażeniem, omasztowaniem, ożaglowaniem,
- Wypożyczenie w terminie od dnia 12 września 2022 roku do dnia 14 października 2022 roku w dniach od poniedziałku do piątku w godz.ch 15.00-19.00, 20 sztuk łodzi typu Optimist (szkoleniowe, regatowe) z pełnym wyposażeniem w tym omasztowaniem, ożaglowaniem, sterami, mieczami, balonami,
- Wypożyczenie w terminie od dnia 12 września 2022 roku do dnia 14 października 2022 roku w dniach od poniedziałku do piątku w godz.ch 15.00-19.00 dwóch łodzi typu RIB wraz z wyposażeniem; w tym jeden o długości nie krótszej niż 4,4 metra i silniku o mocy minimum 30 hp, zaś drugi o długości nie mniejszej niż 3,6 m i silniku minimum 30 hp.
- Dowóz i odbiór łodzi pod wskazane adresy,
- Dezynfekcja łodzi przed ich przekazaniem uczestnikom,
- Wsparcie techniczno-telefoniczne,
- Naprawa uszkodzeń w ramach amortyzacji sprzętu w czasie trwania usługi.
Maksymalny czas reakcji na naprawę lub podstawienie zastępczej łodzi w trakcie trwania postępowania wynosi 12 godzin. Zaoferowanie krótszego czasu reakcji pozwala na zdobycie punktów w ramach badania ofert.
Planuje się przeszkolenie ramach projektu 120 uczniów szkół podstawowych:
Na łodzi typu Opimist - 100 osób x 20 godzin = 2000 godzin wypożyczenia
Łodzi typu Dezeta - 5 grup x 2 h = 10 godzin wypożyczenia
odzi typu RIB - 100 godzin x 2 łodzie = 200 godzin wypożyczenia
Przedstawione godz. mają charakter szacunkowy i Wykonawcy nie przysługują roszczenia w przypadku przeprowadzenia mniejszej ilości godzin szkoleniowych od zakładanych (przykładowo z powodu złych niesprzyjających warunków atmosferycznych).
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień częściowych.
W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
Po wykonaniu przedmiotu zamówienia wypożyczony sprzęt zostanie zwrócony w stanie nie gorszym od istniejącego w momencie przekazania Zamawiający z wyłączeniem zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji. Zamawiający przewiduje przegląd i konserwację sprzętu po zakończeniu realizacji zadania.
Pozostałe elementy opisu przedmiotu zamówienia zawarte zostały w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-06
Termin składania:2022-09-06
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
słupski
Gmina
Ustka
Miejscowość
Ustka
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających w okresie realizacji projektu do wysokości 50% wartości zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.
Warunki zmiany umowy
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy.
2. Zakres zmian może dotyczyć:
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b. ostatecznej ilości dni i godzin szkoleniowych ,
c. ostatecznej liczby łodzi objętych usługą.
3. Pozostałe postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy znajduję się w projekcie umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi wykonanie usługi, tj. dysponują odpowiednią ilością łodzi, możliwością ich dostarczenia oraz świadczenia usługi utrzymywania w należytym stanie w trakcie realizacji zadania.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo oraz nie podlega wykluczeniu w związku z przepisami o przeciwdziałaniu agresji. Szczegółowy opis w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty:
a. oświadczenia o braku powiązań, stanowiącego integralną część zapytania ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
b. wypełnionego formularza oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) lub dokumentu o treści zgodnej z formularzem oferty,
c. jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego lub rejestru dostępnego publicznie, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę.
d. oświadczenia w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) jeżeli dotyczy.
e. oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania w zakresie dotyczącym przeciwdziałania agresji.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-26
Data ostatniej zmiany
2022-08-26 11:23:34

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Łączna cena brutto. Szczegółowy opis w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Waga 80%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas podstawienia łodzi zastępczej. Szczegółowy opis w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Waga 20%.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Paulina Golińska
tel.:
e-mail: kontakt@optyustka.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522100-3, 92620000-3
Numer dokumentu:2022-36185-123835
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.