• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Usługa wynajmu jednostki pływającej wraz z załogą

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługa wynajmu jednostki pływającej wraz z załogą
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Usługa wynajmu jednostki pływającej wraz z załogą umożliwiającą pobór próbek wód przejściowych i przybrzeżnych Morza Bałtyckiego
Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu jednostki pływającej wraz z załogą umożliwiającą pobór próbek wód przejściowych i przybrzeżnych Morza Bałtyckiego przylegającego do wybrzeża Polski. Pobór próbek będzie się odbywał w odległości od brzegu do 1 mili morskiej a na Zatoce Pomorskiej do ok. 6 mil morskich od brzegu. Przygotowany jest wykaz i lokalizacja punktów pomiarowo kontrolnych na wodach przejściowych i przybrzeżnych Bałtyku, a także harmonogram i częstotliwość rejsów realizowanych przez Centralne Laboratorium Badawcze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I, II oraz III stanowi załącznik nr 5 do SIWZ odpowiednio do każdej z części

Część nr: 1 Nazwa: Wody przejściowe i przybrzeżne od Trzebieży do Dziwnowa.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający zamierza zrealizować badania wód przejściowych i przybrzeżnych (Zalew Szczeciński, Zatoka Pomorska oraz odcinek wód Dziwna - Świna) - część I Wody przejściowe i przybrzeżne od Trzebieży do Dziwnowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60651000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 73333,40
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Aktywizaja osoby bezrobotnej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ odpowiednio do każdej z części.

Część nr: 2 Nazwa: Wody przybrzeżne od Niechorza do Darłowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający zamierza zrealizować badania wód przybrzeżnych wzdłuż brzegów morskich Bałtyku przylegających do województwa zachodniopomorskiego - część II Wody przybrzeżne od Niechorza do Darłowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60651000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 61585,43
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Aktywizaja osoby bezrobotnej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ odpowiednio do każdej z części.

Część nr: 3 Nazwa: Wody przejściowe Zalew Wiślany.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający zamierza zrealizować cykl badań wód przejściowych - część III wody przejściowe Zalew Wiślany.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60651000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 53658,54
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Aktywizaja osoby bezrobotnej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ odpowiednio do każdej z części.
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://gios.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie
Miejsce i termin składania:Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-20, godzina: 10:00,
Termin składania:2020-07-20
Miejsce i termin realizacji:Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-02-28
Wadium:nie wymagane
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: tj. posiadają ważne świadectwo Polskiego Rejestru Statków lub świadectwo równoważnego towarzystwa klasyfikacyjnego, lub kartę bezpieczeństwa, lub orzeczenie zdolności żeglugowej lub inne dokumenty, uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje opisu dokonania oceny spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: tj. dysponuje lub będzie dysponował jednostką pływającą - statkiem (jachtem motorowym) spełniającą wymogi określone w ust. 5 załącznika nr 5 do SIWZ stosownie do każdej z części zamówienia. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zapewnić jednostkę pływającą spełniającą poniższe kryteria: o spełniać wymogi i przepisy, uprawniające do pływania na wodach przejściowych i przybrzeżnych do 1 mili morskiej od brzegu, a na Zatoce Pomorskiej do ok. 6 mil morskich od brzegu, powinien posiadać m.in. ważne świadectwo Polskiego Rejestru Statków lub świadectwo równoważnego towarzystwa klasyfikacyjnego lub kartę bezpieczeństwa lub inne dokumenty / dokument uprawniające do pływania po wodach morskich i przybrzeżnych, o załoga winna posiadać odpowiednie uprawnienia pozwalające na obsługę i prowadzenie jednostki, o powinna być wyposażona w indywidualne środki ratunkowe dla pracowników Zamawiającego przebywających na pokładzie w czasie poboru prób (maksymalnie 4 osoby), wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa itp. o jednostka powinna być w dobrym stanie technicznym, sprawna, zdatna do żeglugi po wodach przybrzeżnych i przejściowych Bałtyku,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 Pzp. ust. 5 pkt 1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1), jeśli Zmawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r. poz. 700, 730, 848 i 1590). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. 2) w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, o których mowa w pkt VI ust. 3, zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt 1 w odniesieniu do tych podmiotów; 3) Pełnomocnictwo, (jeśli dotyczy) pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów lub pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony: a) w przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności, b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać: - jakiego postępowania dotyczy, - jakie podmioty występują wspólnie, - kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika, - jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik, c) jeśli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, w której oświadczenie, o którym mowa w pkt VII ust. 1 pkt 1. będzie składał pełnomocnik, d) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w ogóle lub przedstawi wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie tego Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 a ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Aktywizacja osoby bezrobotnej 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kod CPV:60651000-6
Numer dokumentu:560648-N-2020, ZP/220-49/20/AO
Źródło:Biuletyn Zamówień Publicznych - z dnia 2020-07-10 r

Dziękujemy za wysłane grafiki.