• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Sprzedaż Doku Pontonu pływającego PN - SSR –1

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Sprzedaż Doku Pontonu pływającego PN - SSR –1
Standard

Dane kontaktowe

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Doku Pontonu pływającego PN - SSR –1

I. CENA WYWOŁAWCZA

1 700 000 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset tysięcy 00/100) netto + należny podatek

VAT .

II. WADIUM

85 000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie

postępowania przetargowego” na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111

0000 3087 5364 prowadzony w PEKAO SA O/Szczecin. Zwrot wadium dla oferentów których

oferta nie została wybrana nastąpi do dnia 09.07.2021 r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego”

dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.:

www.msrgryfia.pl/bip.

III. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Doku Pontonu pływającego PN-SSR-1

zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania”

Opis techniczny:

Dok Ponton PN - SSR- 1 to ponton pływający skrzyniowy, o ażurowych basztach

wykonanych z kształtowników. Nie posiada on własnego napędu, udźwigowienia ani

zasilania. Przeznaczony jest do współpracy z podnośnikiem pontonu.

 Podstawowe parametry Doku- Pontonu PN – SSR 1 to:

- długość całkowita wynosi 91,40 m

- szerokość zewnętrzna 19,40 m

- szerokość wewnętrzna 17,00 m

- wysokość całkowita 9,30 m

- wysokość pontonu 2,00 m

- nośność 1460 ton

Rok budowy 1966

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

Dok –Ponton PN – SSR-1 zarejestrowany jest w PRS pod numerem 650025 i posiadał

Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków Nr 11402/SZC/19. Termin ważności

tego świadectwa upłynął z dniem 2020-07-25.

Przedmiot postępowania został wpisany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie do

rejestru statków morskich pod numerem 0341.

Termin ważności Karty Bezpieczeństwa Nr 171/KB/SZC/19 Urzędu Morskiego Szczecin

upłynął 2020-07-25.

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru

Zabytków.

2. Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej

„GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

3. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2021r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”

S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania

formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na

stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”

S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 30.06.2021 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert

odbędzie się w dniu 30.06.2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4. Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą

złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5. W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów, którzy złożą ofertę z tą samą najwyższą ceną, przetarg wg

uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci

którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną

powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie

zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

3. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania

postępowania.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych

dotyczących przedmiotu postępowania.

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w

każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń

umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego

ogłoszenia. Dziękujemy za wysłane grafiki.