• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej" wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym:
a) remont drogi powiatowej wraz z oświetleniem drogowym i remontem budowli mostowej (ul. Parkowa),
b) remont i przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej łączącej stawy,
c) remont i przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej część Ul. Sportowej,
d) renowacja i przebudowa zbiornika wodnego wraz z rewitalizacją terenu wokół zbiornika wodnego przy ,,Grodzisku" (UWAGA! Na terenie nieruchomości znajduje się stanowisko archeologiczne grodzisko stożkowate z okresu późnego średniowiecza wpisane do rejestru zabytków pod nr rej. 1246/A z dn. 06.03.1992 r. oraz wpisane do księgi C rejestru zabytków pod nr rej. 288/Wlkp/C z 23.04.2008 r. ),
e) renowacja i przebudowa zbiornika wodnego wraz z rewitalizacją terenu wokół zbiornika wodnego przy ,,Bażantarni".

3.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- sporządzenie i prezentację koncepcji w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego; w trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych wszelkie uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem funkcjonalno-użytkowym;
- sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego (kompletnych pełnobranżowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi (w tym m.in. ustawą Prawo budowlane), wymaganymi przez przepisy prawa normami i zasadami wiedzy technicznej, warunkami wynikającymi z ww. postanowienia, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r, poz. 1609 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Projekty budowlane i wykonawcze będą zawierały w szczególności następujące elementy, pozyskane w imieniu Zamawiającego: aktualną mapę sytuacyjną do celów projektowych, aktualne warunki przyłączeniowe na niezbędne media, ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny bądź dokumentację geologiczno-inżynierską, decyzję zezwalającą na usunięcie drzew czy wszelkie inne niezbędne uzgodnienia (w tym uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), informacje lub opracowania;
- sporządzenie projektów wykonawczych;
- uzyskanie akceptacji Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i materiałowych, w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym;
- sporządzenie informacji BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120 poz. 1126);
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych wszelkich wymaganych przepisami opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym np. pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę oraz ;
- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);
- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów wykonane na wzór kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);
- sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji i prac projektowych; zgodnie z zapisami wzoru umowy;
- pełnienie nadzoru autorskiego przez autorów projektów przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót;
- sporządzenie przez kierownika budowy i kierowników robót planu BIOZ; dokument zostanie sporządzony w terminie do 5 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę, przed rozpoczęciem robót;
- opracowanie projektu zabezpieczenia drzew i krzewów które zostaną zachowane na placu budowy wraz z inwentaryzacją dendrologiczną istniejącego drzewostanu oraz z gospodarką drzewostanem;
- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz uzyskanych uzgodnień i pozwoleń;
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań;
- opracowanie dokumentacji powykonawczej wg poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą oraz szkicami roboczymi (w tym z geodezyjną obsługą inwestycji);
- przygotowanie dokumentów do odbioru i przekazanie obiektu do użytkowania i eksploatacji.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów, m.in. o istniejące kolizje podczas robót i sytuacje nieprzewidziane w dokumentacji, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt i uzyska ich zatwierdzenie.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej.

3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, tj. zaproponowania rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w opisie przedmiotu zamówienia, a ponadto muszą to być materiały dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.

3.6. Ilekroć w niniejszej SWZ wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny", a wskazanie ma charakter przykładowy.

3.7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".

3.8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu materiałów przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia.
W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w programie funkcjonalno - użytkowym oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu należy wówczas dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
zakupowa.pl/pn/pepowo" rel="nofollow">https://platformazakupowa.pl/pn/pepowo
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pepowo
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta,
wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na
platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawca
składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 2. Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platforma zakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Szyfrowanie na platforma
zakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.3. Podpisy kwalifikowane
wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać
"Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014
- od 1 lipca 2016 roku" W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu
w formacie XAdES.4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.5. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez
wykonawców powinny być zgodne z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9
listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych"6. W
celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij
wiadomość do zamawiającego". W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą
platformazakupowa.pl Zamawiający dopuszcza kontakt przy użyciu poczty elektronicznej
przetargi@pepowo.pl jako kanału pomocniczego w sytuacjach awaryjnych.6. Szczegółowe informacje
techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 6.5, 7 i 11 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami rozdziału 21 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z postanowieniami rozdziału 21 SWZ
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/606486
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-05-13 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pepowo
Termin składania:2022-05-13
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-05-13 10:10
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:9.1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy i 00/100 zł).
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
9.2.1. pieniądzu,
9.2.2. gwarancjach bankowych,
9.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
9.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 299 z późn. zm.).
9.3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w PKO BP o/Gostyń
Nr rachunku: 15 1020 3121 0000 6502 0004 8108 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy.
9.4. Wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść w oryginale w postaci elektronicznej. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
9.5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
9.6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
9.7. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-mail lub adresu pocztowego na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
9.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WRG.271.5.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej" wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym:
a) remont drogi powiatowej wraz z oświetleniem drogowym i remontem budowli mostowej (ul. Parkowa),
b) remont i przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej łączącej stawy,
c) remont i przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej część ul. Sportowej,
d) renowacja i przebudowa zbiornika wodnego wraz z rewitalizacją terenu wokół zbiornika wodnego przy ,,Grodzisku" (UWAGA! Na terenie nieruchomości znajduje się stanowisko archeologiczne grodzisko stożkowate z okresu późnego średniowiecza wpisane do rejestru zabytków pod nr rej. 1246/A z dn. 06.03.1992 r. oraz wpisane do księgi C rejestru zabytków pod nr rej. 288/Wlkp/C z 23.04.2008 r. ),
e) renowacja i przebudowa zbiornika wodnego wraz z rewitalizacją terenu wokół zbiornika wodnego przy ,,Bażantarni".

3.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- sporządzenie i prezentację koncepcji w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego; w trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych wszelkie uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem funkcjonalno-użytkowym;
- sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego (kompletnych pełnobranżowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi (w tym m.in. ustawą Prawo budowlane), wymaganymi przez przepisy prawa normami i zasadami wiedzy technicznej, warunkami wynikającymi z ww. postanowienia, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r, poz. 1609 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Projekty budowlane i wykonawcze będą zawierały w szczególności następujące elementy, pozyskane w imieniu Zamawiającego: aktualną mapę sytuacyjną do celów projektowych, aktualne warunki przyłączeniowe na niezbędne media, ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny bądź dokumentację geologiczno-inżynierską, decyzję zezwalającą na usunięcie drzew czy wszelkie inne niezbędne uzgodnienia (w tym uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), informacje lub opracowania;
- sporządzenie projektów wykonawczych;
- uzyskanie akceptacji Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i materiałowych, w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym;
- sporządzenie informacji BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120 poz. 1126);
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych wszelkich wymaganych przepisami opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym np. pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę oraz ;
- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);
- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów wykonane na wzór kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);
- sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji i prac projektowych; zgodnie z zapisami wzoru umowy;
- pełnienie nadzoru autorskiego przez autorów projektów przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót;
- sporządzenie przez kierownika budowy i kierowników robót planu BIOZ; dokument zostanie sporządzony w terminie do 5 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę, przed rozpoczęciem robót;
- opracowanie projektu zabezpieczenia drzew i krzewów które zostaną zachowane na placu budowy wraz z inwentaryzacją dendrologiczną istniejącego drzewostanu oraz z gospodarką drzewostanem;
- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz uzyskanych uzgodnień i pozwoleń;
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań;
- opracowanie dokumentacji powykonawczej wg poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą oraz szkicami roboczymi (w tym z geodezyjną obsługą inwestycji);
- przygotowanie dokumentów do odbioru i przekazanie obiektu do użytkowania i eksploatacji.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów, m.in. o istniejące kolizje podczas robót i sytuacje nieprzewidziane w dokumentacji, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt i uzyska ich zatwierdzenie.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej.

3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, tj. zaproponowania rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w opisie przedmiotu zamówienia, a ponadto muszą to być materiały dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.

3.6. Ilekroć w niniejszej SWZ wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny", a wskazanie ma charakter przykładowy.

3.7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".

3.8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu materiałów przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia.
W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w programie funkcjonalno - użytkowym oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu należy wówczas dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
15.1.1. Cena 60%
15.1.2. Termin gwarancji i rękojmi 40%

Razem 100 % = 100 pkt

15.2. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryteriów ustalony będzie w skali do 100 punktów, w następujący sposób:
P = Pc + Pg
P = punkty za ofertę
Pc = punkty za cenę
Pg = punkty za termin gwarancji i rękojmi

Punktacja:
-punkty za cenę:
Pc -ilość punktów za cenę,
Pc = 60 % = 60pkt
Pc = (Cncb/Cbob) x 60pkt x 100%, gdzie:
Cncb -cena najniższa brutto wśród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cbob -cena brutto oferty badanej

-punkty za termin gwarancji i rękojmi:
Pg -ilość punktów za termin gwarancji i rękojmi
Pg = 40 % = 40 pkt

Punktacja za termin gwarancji i rękojmi -gwarancja i rękojmia obejmuje:
- 60 miesięcy = 0 pkt x 100% = 0 pkt
- 72 miesiące= 20 pkt x 100% =20 pkt
- 84 miesiące= 40 pkt x 100% = 40 pkt

Wykonawca wskazuje ewentualne zaoferowanie dłuższego terminu gwarancji i rękojmi w załączniku nr 1 do SWZ -formularz oferty. Wykonawca chcący zaoferować wydłużony termin gwarancji i rękojmi wybiera odpowiedni punkt w formularzu oferty. Brak wpisu w formularzu oferty traktowany będzie jako oferowanie tylko i wyłącznie minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi a Wykonawca otrzyma za kryterium gwarancji 0 pkt.

15.3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej 2 100 000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony przez wykonawców łącznie.

d) Zdolności technicznej lub zawodowej
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub odmuleniu lub rekultywacji zbiornika wodnego o powierzchni przekraczającej 2000 m2. Wystarczające jest, aby dowolny Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, wykazał spełnianie tego warunku,

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców , tj.:
* projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności architektura krajobrazu,
* projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
* kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wodno - melioracyjnej lub inne odpowiadające im uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie obiektów budowlanych gospodarki wodnej i obiektów budowlanych melioracji wodnych;
* kierownikiem robót następujących branż:
- utrzymanie terenów zieleni (osoba pełniąca funkcję kierownika musi legitymować się wyższym wykształceniem w dziedzinach inspektor nadzoru terenów zieleni lub drzew, legitymujący się ukończonym kursem z tego zakresu oraz doświadczeniem zawodowym minimum 2-letnim przy nadzorze prac wykonywanych w zieleni lub architekt krajobrazu lub ogrodnik lub osoba z wykształceniem wyższym po kierunkach pokrewnych posiadająca co najmniej 2-letni staż pracy w terenach zieleni na stanowisku związanym z bieżącym utrzymaniem lub pielęgnacją terenów zieleni),
- konstrukcyjno - budowlanej,
- elektrycznej
- drogowej.

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami o określonych w niniejszym punkcie kwalifikacjach.

Wyjaśnienia do pojęć użytych przez Zamawiającego:
1. budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
2. zbiornik wodny - Zamawiający rozumie jezioro, staw, zalew, zbiornik retencyjny, oczko wodne, zbiornik przeciwpożarowy, zbiornik wodociągowy
3. Kwalifikacje - pod powyższym Zamawiający rozumie uprawnienia nabyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w szczególności zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), w tym również nabytych w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65) W przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (pkt 5.2. oraz 5.3. niniejszej SWZ):

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej SWZ

6.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.3.2. lit. a niniejszej SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że:

6.4.1. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.1., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy z odpowiednim zastosowaniem terminów, o których mowa w pkt 6.4.1.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej należy przedłożyć:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

b) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w którym Wykonawca wskaże, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub odmuleniu lub rekultywacji zbiornika wodnego o powierzchni przekraczającej 2000 m2 wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej SWZ.

W w/w wykazie Zamawiający wymaga wskazania roboty, której wykonanie potwierdza spełnianie przez wykonawcę określonego w pkt 5.1. ppkt. d warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej oraz załączenia referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. referencji - inne dokumenty.

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.- według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszej SWZ.

UWAGI!
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia przewidziane względem wykonawcy.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 6.1.1. niniejszej SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy
2. Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub działania w imieniu wykonawcy osoby, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych.
3. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień pkt. 9 niniejszej
SWZ.
4. zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do niniejszej SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - o ile dotyczy
5. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej SWZ - o ile dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
9.1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy i 00/100 zł).
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
9.2.1. pieniądzu,
9.2.2. gwarancjach bankowych,
9.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
9.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 299 z późn. zm.).
9.3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w PKO BP o/Gostyń
Nr rachunku: 15 1020 3121 0000 6502 0004 8108 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy.
9.4. Wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść w oryginale w postaci elektronicznej. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
9.5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
9.6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
9.7. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-mail lub adresu pocztowego na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
9.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy (art. 58 ust. 5 ustawy Pzp).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących wspólnie. Umocowanie może wynikać z treści zawartej umowy konsorcjum albo zostać przedłożone oddzielnie z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

W przypadku złożenia oferty przez ww. podmioty oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1.1. niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7. Zamawiający, zgodnie z art. 128 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

6.8. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

6.9. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

6.10. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana jest możliwa w przypadkach określonych w § 13 i § 14 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, w
szczególności dopuszcza się :
1) Zmianę terminu przewidzianego na zakończenie robót
2) zmianę wynagrodzenia, która może nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w § 14 niniejszej umowy
3) Zmianę sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych
4) Zmianę osób z uprawnieniami budowlanymi wskazanych w ofercie może nastąpić z zachowaniem reguł określonych w §9.
5) Zmianę Podwykonawcy i/lub wprowadzenie Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklarował w ofercie
realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawcy jest możliwa przy zachowaniu procedur przewidzianych w § 17 i § 18
umowy.
6) Zmiana reguł określonych w § 20 może nastąpić w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania nowych wytycznych i
interpretacji dotyczących stosowania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).
7. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.
8. Ponadto Zamawiający poprzez polecenie zmiany może zobowiązać wykonawcę jednostronnie do dokonania
następujących zmian w przedmiocie Umowy:
a) pominąć opracowanie części Umowy (dokumentacji, opracowań projektowych)
b) wykonać zmienne opracowania projektowe w ramach Umowy lub jej elementów
c) zmienić kolejność wykonywania poszczególnych elementów Umowy
d) zmienić termin wykonania poszczególnych opracowań projektowych w ramach Umowy lub robót budowlanych.
Warunki dokonania zmian:
1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na
które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy,
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony na piśmie,
3) wniosek, musi zawierać:
- opis propozycji zmiany,
- uzasadnienie zmiany,
- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
15.1.1. Cena 60%
15.1.2. Termin gwarancji i rękojmi 40%

Razem 100 % = 100 pkt

15.2. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryteriów ustalony będzie w skali do 100 punktów, w następujący sposób:
P = Pc + Pg
P = punkty za ofertę
Pc = punkty za cenę
Pg = punkty za termin gwarancji i rękojmi

Punktacja:
-punkty za cenę:
Pc -ilość punktów za cenę,
Pc = 60 % = 60pkt
Pc = (Cncb/Cbob) x 60pkt x 100%, gdzie:
Cncb -cena najniższa brutto wśród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cbob -cena brutto oferty badanej

-punkty za termin gwarancji i rękojmi:
Pg -ilość punktów za termin gwarancji i rękojmi
Pg = 40 % = 40 pkt

Punktacja za termin gwarancji i rękojmi -gwarancja i rękojmia obejmuje:
- 60 miesięcy = 0 pkt x 100% = 0 pkt
- 72 miesiące= 20 pkt x 100% =20 pkt
- 84 miesiące= 40 pkt x 100% = 40 pkt

Wykonawca wskazuje ewentualne zaoferowanie dłuższego terminu gwarancji i rękojmi w załączniku nr 1 do SWZ -formularz oferty. Wykonawca chcący zaoferować wydłużony termin gwarancji i rękojmi wybiera odpowiedni punkt w formularzu oferty. Brak wpisu w formularzu oferty traktowany będzie jako oferowanie tylko i wyłącznie minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi a Wykonawca otrzyma za kryterium gwarancji 0 pkt.

15.3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni
Kod CPV:45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45112000-5, 45112330-7, 45112700-2, 45112710-5, 45112711-2, 45112712-9
Numer dokumentu:2022/BZP 00139115, WRG.271.5.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

Specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.