• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont zasilaczy hydraulicznych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:sprawa: remont zasilaczy hydraulicznych w urządzeniach pracujących na obiektach ZEW Niedzica
Przedmiot zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 4 sztuk układów zasilania hydraulicznego wraz z oprzyrządowaniem zasuw kopertowych pracujących na upustach dennych wody EW Niedzica. Zasilacze zlokalizowane są w budynku EW Niedzica na poziomie technologicznym - rzędna 473,2 i służą indywidualnie do napędu zasuw kopertowych (podnoszenia i opuszczania).
1.2. W ramach remontu przewidziano wymianę wszystkich elementów hydraulicznych i pomiarowych na nowe elementy aktualnie stosowane w hydraulice, mając na uwadze wysoką jakość podzespołów hydrauliki siłowej, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Remontowi podlegać będą w szczególności następujące urządzenia:
a) Zasilacze hydrauliczne ze wszystkimi elementami,
b) Rurociągi pośrednie w zakresie bezpośredniego podłączenia elementów hydrauliki,
c) Osprzęt cylindra.
1.3. Ponadto zbiorniki olejowe należy wyposażyć w szybkozłącza do podpięcia przewoźnej stacji filtrującej oraz przewoźnej stacji hydraulicznej.
1.4. Prace remontowe zasilaczy hydraulicznych należy wykonywać w ustalonej wcześniej kolejności uzależnionej czasowo od gospodarki wodnej a po zakończeniu prac przekazać do testowania eksploatacyjnego.
1.5. Charakterystyki techniczne wszystkich elementów remontowanego układu zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
1.6. Z uwagi na ważny charakter pracy zasuw - regulacja przepływu w warunkach powodziowych oraz zabezpieczenie hydrozespołu i rurociągu energetycznego - ich "wszystkie dotychczasowe funkcje pracy i zabezpieczenia muszą być zachowane zgodnie ze schematem hydraulicznym (schematy + opisy techniczne urządzeń stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
2.1. Uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiającego szczegółów dotyczących realizacji i sposobu prowadzenia prac.
2.2. Wykonanie demontażu układu zasilaczy hydraulicznych oraz wszystkich podzespołów.
2.3. Wyposażenie w szybkozłącza do podpięcia przewoźnej stacji filtrującej oraz przewoźnej stacji hydraulicznej.
2.4. Wymiana wszystkich elementy hydraulicznych i pomiarowych na nowe elementy aktualnie stosowane w hydraulice, mając na uwadze wysoką jakość podzespołów hydrauliki siłowej, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Parametry techniczne zastosowanych urządzeń nie mogą być gorsze od obecnie pracujących.
2.5. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych zasilaczy i przylegających rurociągów.
2.6. Zastosowanie do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
2.7. Po zakończeniu prac remontowych - montaż urządzeń i wypełnienie ich olejem (olej dostarcza Zamawiający), wykonanie prób działania, regulacji ciśnień, sprawdzenia szczelności.
2.8. Wykonanie prac remontowych w ustalonej wcześniej kolejności uzależnionej czasowo od gospodarki wodnej i pracy hydrozespołów, a po zakończeniu prac przekazanie do testowania eksploatacyjnego.
2.9. Wykonanie szkolenia obsługi,
2.10. Dostarczenie DTR zainstalowanych urządzeń,
2.11. Wykonanie aktualizacji schematu hydraulicznego i opisu działania zasilaczów hydraulicznych w zakresie zrealizowanych przez Wykonawcę prac (przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji jest jednym z warunków podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy).
3. Inne wymagania dotyczące Wykonawcy.
3.1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem wykonywania prac i dokumentacją techniczną, dokonał jej weryfikacji w zakresie starannego działania wymaganego od Wykonawcy i potwierdza, że dokumentacja techniczna jest kompletna oraz nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, że na podstawie tej dokumentacji jest możliwe wykonanie robót objętych tą umową za wynagrodzeniem i w terminach w niej określonych. Oświadcza nadto, że przyjmuje do realizacji cały określony dokumentacją przetargową oraz dokumentacją techniczną zakres przedmiotu umowy oraz że akceptuje wszystkie wymagania techniczne określone w tej dokumentacji.
3.2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu przepisów o technicznym zabezpieczeniu przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim na terenie prowadzenia prac w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
Miejsce i termin składania:Miejsce i termin złożenia oferty :
Oferta ma być złożona w siedzibie Zamawiającego, 34-441 Niedzica - Ul. Widokowa 1, w terminie, do dnia 24 czerwca 2022 roku godz. 9:45.
Ofertę należy zapakować w opakowanie (kopertę) zewnętrzne. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego : Zespól Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. oraz opatrzona napisem ,,Oferta -remont zasilaczy hydraulicznych". Nie otwierać przed godz. 10:00 w dniu 24 czerwca 2022 roku.
Termin składania:2022-06-24
Otwarcie:Otwarcie oferty, rozpoczęcie prac Komisji Przetargowej nastąpi w dniu 24 czerwca 2022 roku o godz. 10:00 w budynku Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica - Spółka Akcyjna Niedzica Ul. Widokowa 1, sala konferencyjna (I piętro ). Otwarcie ofert bez udziału Oferentów i rozpoczęcie prac Komisji Przetargowej nastąpi w dniu 24 czerwca 2022 roku o godz. 10:00.
Miejsce i termin realizacji:Pożądany termin wykonania zamówienia : do 15 grudnia 2022 roku.
Wskazany termin zakończenia prace może ulec zmianie, po obustronnym uzgodnieniu, w przypadku;
a) zaistnienia siły wyższej,
b) imiych obiektywnych okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu wykonania przedmiotu mowy a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy .
Wymagania:Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:
4.1. organizacja miejsca prowadzenia robót,
4.2. wykonanie przedmiotu umowy w standardach i jakości wynikającej z polskich i europejskich norm i przepisów prawa, przepisów ppoż., bhp w tym prac na wysokościach, Kodeksu pracy oraz prawa o ochronie środowiska, obowiązującymi w okresie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze ,,Szczegółową Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w ZEW Niedzica SA" oraz zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM Ministra Energii z dnia 28 sieipnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019r., poz.
1830),
4.3. zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich,
4.4. ponoszenie kosztów gospodarki odpadami w czasie prac i usunięcia ich na własny koszt po zakończeniu prac oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w
szczególności spełnienie wymogów art. 27 ust. 3b (gospodarowanie odpadami) ustawy o odpadach z dnia 15 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. z póz. 21 z póź.zm.). Wykonawca jest Wytwórcą odpadów w rozumieniu w/w ustawy powstających w wyniku wykonywanych prac. Wobec tego Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności usunięcia ich z terenu należącego do ZEW Niedzica SA,
4.5. wykonanie całego zakresu zamówienia w oparciu o materiały i urządzenia zakupione przez siebie w ramach zaproponowanego wynagrodzenia ofertowego,
4.6. dostarczenie i przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego: certyfikatów ,,na znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia, badań protokołów prób i regulacji lub aprobat technicznych i dokumentów gwarancyjnych do urządzeń i materiałów, których zamierza użyć do wykonania umowy -zgodnie z przepisami regulującymi te kwestie na obszarze Unii Europejskiej (przedstawienie Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania przedmiotu umowy),
4.7. usuwanie w sposób terminowy wad stwierdzonych przez Zamawiającego w czasie trwania prac, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym i rękojmi na zasadach określonych w umowie,
4.8. zabezpieczenie majątku Zamawiającego przed uszkodzeniami powstałymi podczas wykonywania prac i zobowiązanie się do pokrycia strat w przypadku ich wystąpienia,
4.9. zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
4.10. Wykonawca musi uzyskać od przedstawiciela Zamawiającego dopuszczenie do prowadzenia prac oraz zgłosić zakończenie wykonywania prac.
Zamawiający zastrzega sobie zmianę (zmniejszenie lub zwiększenie) zakresu objętego zamówieniem.
5. Podstawa wykonania robót ma być:
5.1. dokonana przez Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizja lokalna terenu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wizję lokalną dla Wykonawców w dniu 14.06.2022r. godz:. 10:00 - zbiórka w holu budynku administracyjnego ZEW Niedzica.
5.2. uzgodnienia przeprowadzone z Zamawiającym.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
9. Zamawiający przewiduje możliwość udzjelenia zamówienia dodatkowego.
Oczekujemy na złożenie oferty zawierającej :
11.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego lub potwierdzonego przez właściwy urząd, aktualności nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11.2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do zaproszenia.
11.3. Kserokopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie objętym umową, na kwotę min 100 000 złotych.
11.4. Kosztorys ofertowy.
11.5. Opis (koncepcja) technologii przeprowadzenia remontu wraz z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń i materiałów.
11.6. Proponowany harmonogram rzeczowo - finansowy robót.
11.7. Zestawienie wykazujące wykonanie w ostatnich 5 latach co najmniej jednego zadania polegającego na: wykonaniu prac remontowych urządzeń hydraulicznych na obiektach przemysłowych wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do zaproszenia.
11.8. Oświadczenie - załącznik nr 4 do zaproszenia.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
W przypadku nie uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentacji w przypadku wezwania do uzupełnienia przez Zamawiającego lub złożeniu dokumentów w celu ich uzupełnienia w niewłaściwej formie oferta może zostać odrzucona.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Do oferty nie należy dołączać danych osobowych pracowników.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia wyznaczonego na złożenie ofert.
13. Gwarancja finansowa należytego wykonania umowy.
13.1. Zamawiający wymaga wniesienia gwarancji finansowej należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego ostatecznego netto podanego w ofercie. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
o pieniądzu;
o gwarancjach bankowych;
o gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wzór gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winien uzyskać akceptację Spółki.
Gwarancja powinna być pisemna, nieodwołalna, bezwarunkowa, bez prawa badania zasadności żądania, płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
13.2. Gwarancję o której mowa w piet. 13.1. Wykonawca wniesie najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o wyborze oferty. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO SA O/Nowy Targ: 10 1240 1574 1111 0000 0790 1809 przed terminem zawarcia umowy. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie musi być wniesione w oryginale przed terminem zawarcia umowy do kasy w siedzibie Zamawiającego.
13.3. Zamawiający zwróci 40% wysokości gwarancji fmasowej na pisemny wniosek Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
13.4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości stanowić będzie 60% wysokości gwarancji finansowej.
13.5. Kwota, o której mowa w pkt.13.4. będzie zwrócona na pisemny wniosek Wykonawcy po upływie okresu rękojmi za wady.
13.6. Gwarancja finansowa przepada na rzecz Zamawiającego do wysokości kwot naliczonych na podstawie postanowień Umowy z tytułu kar umownych lub roszczeń z tytułu gwarancji jakości, rękojmi bądź wykonania zastępczego prac albo odszkodowań.
14. Rękojmia i gwarancja;
14.1. Zamawiający wymaga udzjelenia 36 miesięcznej rękojmi za wady oraz 36 miesięcznej
pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy liczonej od daty końcowego odbioru robót.
14.2. Początkowym terminem okresu rękojmi jest dzień dokonania przez Zamawiającego odbioru
końcowego robót bez wad. Jeżeli odbioru końcowego dokonano z obowiązkiem usunięcia wad ujawnionych w trakcie odbioru, to terminem początkowym okresu rękojmi jest dzień sporządzenia protokołu z usunięcia wad.
14.3. Postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte w umowie nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z kodeksu cywilnego i może on z nich - niezależnie od warunków zawartych w umowie lub dokumentach gwarancyjnych - korzystać według własnego uznania.
14.4. Zamawiający może za zgodą Wykonawcy przenieść uprawnienia z rękojmi i gwarancji na
dowolną osobę trzecią.
Kryterium wyboru oferty :
18.1. Wynagrodzenie netto za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia - 80%.
18.2. Ocena technologii, materiałów, parametrów technicznych zaoferowanych urządzeń, doświadczenia Wykonawcy - 20%
Ad. 18.1. Oferta z najniższym wynagrodzeniem netto otrzyma największą ilość punktów - 80. Oferty pozostałe otrzymają punkty na zasadzie proporcji.
Wynagrodzenie powinno być podane liczbowo i słownie. Wynagrodzenie powinno zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również nie wyspecyfikowane w dokumentacji przetargowej, a konieczne do wykonania całego zakresu zamówienia.
Ad. 18.2. Poszczególne oferty otrzymają punkty w przedziale 0-20 biorąc pod uwagę w szczególności następujące elementy: technologia prac, parametry techniczne zaoferowanych urządzeń i materiałów, doświadczenie Wykonawcy.
19. Po zakończeniu przez Komisję Przetargową prac związanych ze sporządzeniem protokołu
z postępowania oraz uzyskaniu aprobaty ze strony Kierownika Zamawiającego co do wyboru oferty - przekazana zostanie Oferentowi informacja o wyborze Wykonawcy zamówienia.
20. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.
21. Jakiekolwiek oświadczenie Zamawiającego skierowane do uczestnika albo uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty nie stanowi oświadczenia woli o przyjęciu oferty. Do nawiązania stosunku prawnego z Oferentem na wykonanie przedmiotu zamówienia niezbędne jest zawarcie umowy na piśmie.
22. W przypadku uchylania się przez wybranego Oferenta od zawarcia umowy Zamawiający ma prawo do obciążenia oferenta karą w wysokości 25% wartości wynagrodzenia całkowitego netto za przedmiot umowy. Kara ta nie jest karą umowną w rozumieniu art. 483 §1 kodeksu cywilnego.
23. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt. 22 Zamawiający ma prawo wybrania najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych nie wybranych ofert bez ponownego ogłaszania postępowania.
24. Zgodnie z zapisami pkt. 13 niniejszego zaproszenia Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą musi wnieść gwarancję finansową należytego wykonania umowy.
25. Zamawiający udzieli zamówienia poprzez zawarcie z wybranym Wykonawcą umowy na piśmie, której wzór stanowi zał. nr 5 do niniejszego zaproszenia. Oświadczenie Zamawiającego o wyborze oferty nie jest chwilą zawarcia umowy w rozumieniu art. 703 §3 Kodeksu Cywilnego. Chwilą zawarcia umowy w tym znaczeniu jest podpisanie jej tekstu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
26. Z uwagi na tryb postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie przysługuje prawo do składania protestów.
27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany załączonego projektu umowy, jak również do zamknięcia postępowania bez wyłonienia oferty (unieważnienie postępowania), w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
28. Wszystkie koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
Kontakt:Szczegółowych informacji w zakresie spraw technicznych udzielać będzie: Eugeniusz Kiełtyka (tel. 18-26-10-111) tel. kom. 695-431-638 codziennie w godzinach od 8.00, do 14.00. Informacji w zakresie spraw proceduralnych udzielać będzie Agata Pyrdo! tel. (18) 26-10-105, tel. kom. 697-109-097.
Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zapytania należy składać na piśmie lub faksem najpóźniej na cztery dni robocze przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi umieszczając je również na stronie internetowej
Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią pierwotną zaproszenia a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
Język kontaktu:polski
Kod CPV:42.41.32.00-6, 50.74.00.00-4
Numer dokumentu:UU-271-21/22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.