• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont promu

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont promu W2 będącego na wyposażeniu Zarządu Zlewni w Opolu

Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.103.2021.MB
II.1.2)Główny kod CPV
50241200 Usługi w zakresie naprawy promów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn. ,,Remont promu W2 będącego na wyposażeniu Zarządu Zlewni w Opolu".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 346 720.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50241100 Usługi w zakresie naprawy statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn. ,,Remont promu W2 będącego na wyposażeniu Zarządu Zlewni w Opolu".

Szczegółowy zakres usług obejmuje następujące prace związane z remontem jednostki pływającej:

a) Przeholowanie promu W2 z miejsca postoju tj. stopień wodny Krapkowice na stocznię oraz wyciągnięcie jednostki na pochylnię. Po remoncie obiekt należy zwodować i przetransportować na miejsce postoju;

b) Wykonać usunięcie mułu przez włazy, wymienić poszycie dna (56 m2), wymienić i uruchomić kabestan kotwiczny, piaskowanie i konserwację łańcucha kotwicznego, kotwic i krętlików oraz piaskowanie i malowanie kadłuba zestawem epoksydowym min. 250 ?m (480 m2);

c) Napawanie i oszlifowanie polerów podwójnych (10 szt.), wind spinających, magazynów bosmańskich (3 szt.), włazów (13 szt.), klap najazdowych łącznie z mechanizmami podnoszenia najazdów;

d) Prostowanie lub wymiana gniazd relingów, prostowanie zrębnicy i węzłówek + ogłowienie kątownika 80x120x6;

e) Malowanie znaków, polerów, magazynków i linii BHP na kolor żółty transparentny;

f) Nadzór nad remontem obiektu pływającego przez specjalistyczną uprawnioną jednostkę- PRS, Lloyd celem przygotowania dokumentów do wydania świadectwa zdolności żeglugowej;

g) Wykonanie i przegląd próby ciśnienia. Wszystkie wymagane prawem dokumenty z wykonanych prób i przeglądów zdać do Polskiego Rejestru Statków.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, na podstawie art. 257 ustawy Pzp, zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/01/2022
Termin składania:2022-01-11
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 11/01/2022 Czas lokalny: 11:30 Miejsce: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy zakupowej. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie zakupowej informację z otwarcia ofert.
Wadium:w Siwz
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/02/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2021
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272825616
ul. Żelazna 59 A
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
00-848
Polska
E-mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Tel.: +48 327774950
Faks: +48 327774999
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50241200, 50241100
Numer dokumentu:614006-2021, GL.ROZ.2810.103.2021.MB
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.