• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Remont linii odbojowej wraz z robotami towarzyszącymi

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Remont linii odbojowej wraz z robotami towarzyszącymi
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przetarg pisemny otwarty na remont linii odbojowej wraz z robotami towarzyszącymi na Nabrzeżu Remontowym i Pirsie Kaszubskim Portu Hel.
Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o.
ogłasza PRZETARG PISEMNY OTWARTY
prowadzony w trybie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego
na wykonanie zadania: Remont linii odbojowej wraz z robotami towarzyszącymi na Nabrzeżu Remontowym i Pirsie Kaszubskim Portu Hel .
Opis przedmiotu przetargu: wykonanie prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
Miejsce i termin składania:Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 15 lutego 2023 r. o godz. 1130.
Termin składania:2023-02-15
Otwarcie:Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. o godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego : Ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel.
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 30 lipca 2023 r.
Wymagania:Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Warunki uczestnictwa:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki zapisane w Regulaminie przetargu:

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie są powiązane osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Potwierdzenie spełnienia tych warunków przez Wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Regulaminie Przetargu. Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Zamawiający będzie kierował się regułą: ,,spełnia" albo ,,nie spełnia".

Kryteria oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%).

Ogłoszenie, regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać w Sekretariacie Spółki w godzinach 08.00-14.00, lub poniżej w wersji elektronicznej.
Kontakt:Osoba do kontaktów z oferentami: Robert Miotk tel. 603-644-500
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.