• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont jednostki pływającej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Remont jednostki pływającej typu PATROL 240 BALTIC o numerze burtowym SG-111
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu doraźnego dokowego, na jednostce pływającej typu Patrol 240 o numerach burtowych SG-111, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1
do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/mosg
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/mosg
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie elektronicznej:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
c) Zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Firefox ver. 46 i późniejsze, Chrome ver. 45 lub późniejsze, Opera
ver. 37 lub późniejsze,
d) Włączona obsługa JavaScript,
e) Oprogramowanie Java ver. 1.8,
f) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Uwaga: Do założenia konta na platformie elektronicznej wymagany jest certyfikat kwalifikowany, wystawiony przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. - o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 ze zm.), podpis zaufany lub podpis osobisty.
2) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx.
3) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na platformie elektronicznej i zapisany, nie jest widoczny
dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę elektroniczną stanowi przypięta do dokumentu elektronicznego data oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu generowanym przez system.
c) Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar,
za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym
przyjęciu Oferty do systemu.
4) Szczegółowe informacje dotyczące obsługi platformy elektronicznej znajdują się w ,,Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP",
dostępnej na stronie platformy elektronicznej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/mosg/elearning.
Pocztę elektroniczną należy oznaczać: Dotyczy sprawy nr 6/ZP/2022
Remont jednostki pływającej typu PATROL 240 BALTIC o numerze burtowym SG-111
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/mosg
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego ,,RODO", Zamawiający informuje że:
a) administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu od osób fizycznych jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 80-563 Gdańsk, Ul. Oliwska 35;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji,
adres poczty elektronicznej: iod.morski@strazgraniczna.pl
lub iod.woi.mosg@strazgraniczna.pl, tel. 58 524-20-60;
c) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
d) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;
e) ww. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych biorących udział w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
h) Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu, posiadają:
-na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do własnych danych osobowych;
-na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania własnych danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników;
-na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy osoba, której dane dotyczą, uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
i) Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio
w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu również są zobowiązani do
wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO w stosunku do osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.
dodatkowe informacje zostały zawarte w Specyfikacji dostępnej wraz
z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/mosg
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-09 08:00
Miejsce składania ofert: Platforma elektroniczna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg
Termin składania:2022-09-09
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-09-09 08:15
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 16/ZP/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu doraźnego dokowego, na jednostce pływającej typu Patrol 240 o numerach burtowych SG-111, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1
do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50241100-7 - Usługi w zakresie naprawy statków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określona w §21 ust.1 lit. a) Projektowanych postanowień umowy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane prace oraz użyte części zamienne, materiały, urządzenia i mechanizmy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat (termin ten liczy się wstecz od
dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jedno zadanie o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto, dotyczące wykonania prac polegających na remoncie
jednostki pływającej lub remoncie urządzeń okrętowych zamontowanych na jednostkach pływających.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, określony w punkcie 3.2. Specyfikacji, tj: wykazu usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1 liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) terminu realizacji umowy - Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w formie pisemnej, nowy termin realizacji umowy w przypadku, gdy:
a) towarzystwo klasyfikacyjne nakaże wykonanie prac dodatkowych, od realizacji których uzależnione będzie wykonanie
przedmiotu umowy, mających istotny wpływ na termin wykonania umowy,
b) prace poweryfikacyjne z przyczyn technologicznych nie będą mogły być wykonane w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 projektowanych postanowień umowy, co winien Wykonawca wykazać na piśmie, po
przedstawieniu Zamawiającemu kosztorysu dla prac poweryfikacyjnych,
2) opisu przedmiotu zamówienia w przypadku, o którym mowa w §26 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz w §14 ust. 1 i 3 projektowanych postanowień umowy,
3) wynagrodzenia:
a) w przypadku, o którym mowa w §26 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz w §14 ust. 2 projektowanych postanowień umowy,
b) w przypadku wystąpienia ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT w zakresie zmienionej jej wysokości.
4) zlecenia Wykonawcy wykonania prac poweryfikacyjnych zgodnie z treścią §1 ust. 3 projektowanych postanowień umowy.
2. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania umowy przesłanki do jej zmiany, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć niezwłocznie Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający propozycję zmiany wraz z uzasadnieniem konieczności jej wprowadzenia. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego stosowna zmiana umowy zostanie
wprowadzona zgodnie z przepisami Ustawy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określona w §21 ust.1 lit. a) Projektowanych postanowień umowy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane prace oraz użyte części zamienne, materiały, urządzenia i mechanizmy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-10-08
Kod CPV:50241100-7
Numer dokumentu:GRUPA BIZNES POLSKA
Źródło:

Biuletyn Zamówień Publicznych - z dnia 2022-09-01

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.