• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont Falochronu

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Remont Falochronu Wschodniego w miejscowości Rowy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zadania jest remont Falochronu Wschodniego w miejscowości Rowy.
1.1 Falochron Wschodni wraz z głowicą stanowi element osłonowy wejścia do Portu w Rowach, jest zlokalizowany prostopadle do linii brzegu i stanowi jednocześnie obudowę ujścia rzeki Łupawy do morza. Stan techniczny ww. falochronu ocenia się jako zły, w związku z powyższym na falochronie wprowadzono ograniczenia eksploatacyjne.
1.2 Przewiduje się wykonanie następujących robót remontowych na falochronie:
1) naprawa ustroju nośnego - wymiana elementów konstrukcyjnych;
2) rozkucie istniejącego oczepu;
3) wbicie stalowej ścianki szczelnej wraz z robotami towarzyszącymi;
4) uzupełnienie materiału zasypowego pomiędzy wykonanymi ściankami wraz z zeskaleniem uzupełnionego materiału;
5) wykonanie nowego oczepu w miejsce rozkutego;
6) wymianę zdegradowanych elementów drewnianych i stalowych systemu cumowniczoodbojowego;
7) wymianę istniejącego oświetlenia na nowe;
8) wymianę oraz uzupełnienie drabinek wyjściowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) wymianę innego wyposażenia - np. poręcz.
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, w załącznikach 10 - 12 do SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umgdy.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania - https://umgdy.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami znajdują się w Dziale II rozdział 14 SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, znajdują się w Dziale II rozdział 14 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w Dziale III rozdział 25 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w Dziale III rozdział 25 SWZ.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umgdy.ezamawiajacy.pl/pn/umgdy/demand/notice/public/58063/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-05-05 09:00
Miejsce składania ofert: . Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl
Termin składania:2022-05-05
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-05-05 09:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.371.20.2022.ASz
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zadania jest remont Falochronu Wschodniego w miejscowości Rowy.
1.1 Falochron Wschodni wraz z głowicą stanowi element osłonowy wejścia do Portu w Rowach, jest zlokalizowany prostopadle do linii brzegu i stanowi jednocześnie obudowę ujścia rzeki Łupawy do morza. Stan techniczny ww. falochronu ocenia się jako zły, w związku z powyższym na falochronie wprowadzono ograniczenia eksploatacyjne.
1.2 Przewiduje się wykonanie następujących robót remontowych na falochronie:
1) naprawa ustroju nośnego - wymiana elementów konstrukcyjnych;
2) rozkucie istniejącego oczepu;
3) wbicie stalowej ścianki szczelnej wraz z robotami towarzyszącymi;
4) uzupełnienie materiału zasypowego pomiędzy wykonanymi ściankami wraz z zeskaleniem uzupełnionego materiału;
5) wykonanie nowego oczepu w miejsce rozkutego;
6) wymianę zdegradowanych elementów drewnianych i stalowych systemu cumowniczoodbojowego;
7) wymianę istniejącego oświetlenia na nowe;
8) wymianę oraz uzupełnienie drabinek wyjściowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) wymianę innego wyposażenia - np. poręcz.
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, w załącznikach 10 - 12 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45243200-4 - Roboty budowlane w zakresie falochronów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

1) Cena oferty - waga 60%
2) Okres Gwarancji - waga 20%
3) Skrócenie terminu wykonania robót - waga 20%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania robót
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy - zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże że:
A) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie falochronów, nabrzeży lub pirsów, lub opasek żelbetowych posadowionych na ściance szczelnej lub palach w dowolnej technologii, o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) każda.
B) dysponuje/będzie dysponować oraz skieruje do realizacji zamówienia 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne , uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym w pełnieniu w/w funkcji na 2 (dwóch) robotach budowlanych (na każdej przez cały okres realizacji od rozpoczęcia do zakończenia7), lub przez okres minimum 12 miesięcy), których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych8) takich jak falochron wyspowy lub półwyspowy, nabrzeże lub pirs lub opasek żelbetowych posadowionych na ściance szczelnej lub palach, o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) każda.

4.1 Informacje uzupełniające:

1) Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej.
2) Wymagany przez Zamawiającego Personel Kluczowy Wykonawcy stanowi minimalny skład osób wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia.
3) Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane rozumie się pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień.
4) Morska budowla hydrotechniczna w rozumieniu określonym w §2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać? morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 101, poz. 645 ze zm);
5) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niz? PLN, Zamawiający przyjmie sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamowieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. Jezeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany bedzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem;
6) Uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Inwestcyji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
7) W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia, zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską), uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swego zawodu, po dopełnieniu formalności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo oraz zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
8) Zamawiający na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, a które Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą, nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Pzp,
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w/w dokument składa każdy Wykonawca (członek konsorcjum);
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
- sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 8 do SWZ) - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w/w dokument składa każdy Wykonawca (członek konsorcjum).
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takich dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, a które Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą, nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszej SWZ);
2) Kosztorys Ofertowy (załącznik nr 2 do niniejszej SWZ);
3) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do niniejszej SWZ); - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w/w dokument składa każdy Wykonawca (członek konsorcjum).
4) Dokument rejestrowy z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy i złożenia (podpisania) w jego imieniu oferty i jej załączników
5) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy i złożenia (podpisania) w jego imieniu oferty i jej załączników. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
6) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i złożenia (podpisania) w ich imieniu oferty i jej załączników;
7) Jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. 12 SWZ (załącznik nr 6 do SWZ) wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt 3) powyżej.
8) Jeżeli dotyczy - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ), w przypadku, o którym mowa w rozdz. 10 SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 11 pkt 2 SWZ (tj. oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania).
4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek, o którym mowa w rozdziale 9 pkt. 4 lit. A) zostanie uznany za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże jego spełnianie - nie dopuszcza się sumowania potencjału Wykonawców (nie dopuszcza się sytuacji, w której wykonaniem jednej roboty budowlanej wykaże się jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaś wykonaniem drugiej - drugi z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
2) warunek, o którym mowa w rozdziale 9 pkt. 4 lit. B) zostanie uznany za spełniony zarówno w przypadku łącznego potencjału Wykonawców jak i w przypadku gdy przynajmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże jego spełnianie - tj. dopuszcza się sumowanie zdolności technicznej lub zawodowej w taki sposób, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się spełnianiem warunku, o którym mowa w rozdziale 9 pkt. 4 lit. A) natomiast drugi Wykonawca - wykaże się spełnianiem warunku, o którym mowa w rozdziale 9 pkt. 4 lit. B).
5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane bądź usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w formularzu ogłoszenia o zamówieniu oraz obszerną treść dotyczącą rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania, Wykonawcy muszą zapoznać się z treścią Wzoru umowy, który jest załącznikiem nr 9 do SWZ a w którym kwestie zmian umowy są szczegółowo uregulowane w paragrafie 21 oraz 22.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

1) Cena oferty - waga 60%
2) Okres Gwarancji - waga 20%
3) Skrócenie terminu wykonania robót - waga 20%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania robót
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-06-03
Kod CPV:45243200-4
Numer dokumentu:2022/BZP 00124532, ZP.371.20.2022.ASz
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.