• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont dla utrzymania klasy warsztatu pływającego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Remont dla utrzymania klasy warsztatu pływającego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont dla utrzymania klasy warsztatu pływającego KRAB nr rej. KŹ-03-022

Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.33.2022.DT
II.1.2)Główny kod CPV
50241100 Usługi w zakresie naprawy statków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn. ,,Remont dla utrzymania klasy warsztatu pływającego KRAB nr rej. KŹ-03-022".

Szczegółowy zakres usług obejmuje następujące prace związane z remontem jednostki pływającej:

a) Wyciągnięcie na pochylnię oraz wodowanie warsztatu pływającego oraz transport jednostki na miejsce remontu;

b) Wymianę całego poszycia kadłuba warsztatu pływającego wraz z malowaniem;

c) Remont zaworów kingstonowych, instalacji zenzowej i ppoż. oraz wind kotwicznych jednostki;

d) Pomiary instalacji elektrycznej jednostki;

e) Wykonanie pomiarów warsztatu pływającego;

f) Remont urządzenia dźwigowego LECH Zk 101 zamontowanego na warsztacie pływającym: przekładni głównej, silnika, sprzęgła, siłowników obrotu, wysięgnika z osprzętem;

g) Pomiary elektryczne instalacji elektrycznej dźwigu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 712 490.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn. ,,Remont dla utrzymania klasy warsztatu pływającego KRAB nr rej. KŹ-03-022".

Szczegółowy zakres usług obejmuje następujące prace związane z remontem jednostki pływającej:

a) Wyciągnięcie na pochylnię oraz wodowanie warsztatu pływającego oraz transport jednostki na miejsce remontu;

b) Wymianę całego poszycia kadłuba warsztatu pływającego wraz z malowaniem;

c) Remont zaworów kingstonowych, instalacji zenzowej i ppoż. oraz wind kotwicznych jednostki;

d) Pomiary instalacji elektrycznej jednostki;

e) Wykonanie pomiarów warsztatu pływającego;

f) Remont urządzenia dźwigowego LECH Zk 101 zamontowanego na warsztacie pływającym: przekładni głównej, silnika, sprzęgła, siłowników obrotu, wysięgnika z osprzętem;

g) Pomiary elektryczne instalacji elektrycznej dźwigu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia cumownicze i kotwiczne, prace remontowe, oraz prace kadłubowe / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/06/2022
Termin składania:2022-06-01
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 01/06/2022 Czas lokalny: 12:00 Miejsce: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy zakupowej. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie zakupowej informację z otwarcia ofert.
Wadium:w Siwz
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2022
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Twardzik
E-mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Tel.: +48 327774994
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50241100
Numer dokumentu:226222-2022, GL.ROZ.2810.33.2022.DT
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

specyfikacja

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.