• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przygotowanie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu na OTrM 823

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przygotowanie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu na OTrM 823
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Przygotowanie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu na OTrM 823
z podziałem na części"
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu na OTrM 823:
1) Część nr 1 -- przygotowanie zbiorników ciśnieniowych do rewizji wewnętrznej, zewnętrznej i próby ciśnieniowej na OTrM 823;
2) Część nr 2 - przygotowanie kotła parowego typu Vx 504 B-17 do rewizji wewnętrznej, zewnętrznej na okręcie OTrM 823.
2. Zamawiający wskazuje, iż urządzenia podlegają dozorowi technicznemu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Wykazie Prac Naprawczych dla Części nr 1 stanowiący załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia (WZ).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Wykazie Prac Naprawczych dla Części nr 2 stanowiący załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia (WZ).
Miejsce i termin składania:Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego zawierającej oznaczenie:
Oferta na:
,,Przygotowanie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu na OTrM 823
z podziałem na części"
oraz
,,Nie otwierać przed 25.05.2022 r. godz. 10:30, nr sprawy 07/R/TO/2022"
z danymi adresowymi Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z ww. opisem ponosi Wykonawca.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, bud. Nr 34 sztab, pok. 13, parter do dnia 25.05.2022 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2022-05-25
Otwarcie:Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.05.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, budynek Nr 34 (Sztab), pok. 110, I piętro.
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji umowy; 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dla wszystkich części).
2. Miejsce realizacji umowy: Port Wojenny Świnoujście (dla wszystkich części).
Wadium:nie wymagane
Wymagania:6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne części.
8. Przed upływem terminu złożenia ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zamówienia oraz odwołania warunków zamówienia.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na dowód czego przedstawią:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ww. wykaz musi zawierać co najmniej dwie usługi polegające na naprawie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu na jednostkach pływających o wartości usługi co najmniej 40.000,00 zł brutto każda ze wskazanych usług według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oferują przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość WSPÓLNEGO ubiegania się Wykonawców o realizację zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich lub reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
4. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który nie złoży oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), o którym mowa w pkt 5.5 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia. 5. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 4 w przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. Zgodnie z ust. 2 wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę DROGĄ POCZTOWĄ / PRZESYŁKĄ KURIERSKĄ lub osobiście winny być składane w do Kancelarii Jawnej na adres:
KOMENDA PORTU WOJENNEGO uł. Steyera 28 72-600 Świnoujście
3. Zamawiający dopuszcza składanie zapytań do treści Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał treść korespondencji za pomocą maila na adres kpw.zp@ron.mil.pl RÓWNIEŻ w formie MS Word.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
6. Treść zapytań i wyjaśnienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bez wskazania źródła zapytania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.
9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści Warunków Zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie umieści na strome internetowej.
10. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego adres e-mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
12. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: poniedziałek - czwartek od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 12:00.
INFORMACJA O WADIUM: NIE DOTYCZY.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 5 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, bez odrębnego wezwania Zamawiającego.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
8. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były trwale ze sobą połączone, a każda zapisana strona (wraz z załącznikami) kolejno ponumerowana. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie i poprawka dokonana przy pomocy korektora musi być parafowane przez Wykonawcę.
10. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później, niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.
1) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w WZ zostaną odrzucone.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
1) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów -Wykonawca winien dokumenty te złożyć;
2) powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób określony w Rozdziale VIII pkt 1, przy czym koperta powinna mieć dopisek ,,ZMIANA". Koperta tak oznaczona zostanie otwarta podczas otwierania oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostanie dołączona do oferty;
3) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale VIII pkt 1 z dopiskiem ,,WYCOFANIE". Koperta tak oznaczona będzie otwierana w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofywanymi nie będą otwierane.
14. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Warunków Zamówienia.
Wraz z oferta Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
15. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert,
2) Wykonawca nie przedstawił i nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego opisanym Warunkach Zamówienia,
3) została złożona przez Wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
4) jej treść jest niezgodna z Warunkami Zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7) została sporządzona w języku innym niż polski.
3. W związku ze specyfiką funkcjonowania Zamawiającego i wymogami bezpieczeństwa czas, jaki Wykonawca musi poświęcić od momentu wypisania przepustki na Biurze Przepustek do miejsca złożenia oferty wynosi nie mniej niż 30 min. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Biuro Przepustek nie jest miejscem składania ofert ani żadnych innych dokumentów związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym.
UWAGA:
W przypadku dostarczenia oferty przesyłką Kurierską kopertę należy zaadresować w następujący sposób: KANCELARIA JAWNA
KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE
ul. Steyera 28
72 - 600 Świnoujście
4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Rozkazem dziennym Komendanta Portu Wojennego w Świnoujściu.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena brutto za realizację zamówienia zostanie określona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Wykazie Prac Naprawczych, Wzorem umowy oraz z warunkami zamówienia określonymi i zawartymi w Warunkach Zamówienia.
3. Cena brutto musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli parametr miejsca setnego jest poniżej 5 to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego jest równy i powyżej 5 to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę.
4. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
1) koszt wykonania prac wyszczególnionych w WPN - 80%,
2) okres udzielonej gwarancji - 20%,
2. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następującej zasady:
Ps = Pc + Pg
gdzie:
Ps - sumaryczna ilość punktów badanej oferty
Zamawiający w kryterium ,,cena" przyzna punkty wg następującej zasady:
najniższa cena ofertowa brutto
pc= - X80
cena brutto badanej oferty
Zamawiający w kryterium ,,okres gwarancji" przyzna punkty wg następującej zasady:
okres gwarancji badanej
Pg= - x20
okres gwarancji najkorzystniejszej
3. Oferta najkorzystniejsza to ta, dla której sumaryczna ilość punktów Ps będzie największa.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, najkorzystniejsza oferta to ta, w której punkty za Pc będą najwyższe.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe lub inne, które nie powodują istotnej zmiany treści oferty. O powyższym fakcie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.
2. O odrzuceniu ofert/y, o wykluczeniu Wykona wcy/ców oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Postępowanie unieważnia się, j eżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
2) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. Wykonawca nie będzie wywodził roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty e-mailem.
7. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem, o którym mowa w pkt 4 w następujących przypadkach:
1) złożenia tylko jednej oferty,
2) braku wykluczenia Wykonawcy,
3) braku odrzucenia oferty.
8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
str. 8
9. Ogólne i szczegółowe postanowienia umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą zamieszczone są w załączniku nr 5 do Warunków Zamówienia.
10. Przyjmuje się, że zapisy umowy niezakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całych Warunków Zamówienia, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 4.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) - Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, która będzie załącznikiem do umowy w sprawie przedmiotu zamówienia;
2) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców w formie spółki cywilnej Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy tej spółki, która będzie załącznikiem do umowy w sprawie przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu:
1) opłaconej polisy o wartości nie mniejszej niż równowartość umowy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa będzie stanowiła załącznik do umowy.
XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: NIE DOTYCZY,
Kontakt:Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie procedury Pani Ida SUCHOMSKA - Sekcja Zamówień Publicznych, tel.261 24 25 81
2) w zakresie merytorycznym:
- kmdr por. Sławomir LUPA - tel. 723 630 762
- kpt. mar. Kamil SOBCZAK - tel. 261 24 25 53
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50640000-3
Numer dokumentu:07/R/TO/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.