• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przegląd systemu ochrony przed upadkiem z wysokości FABA

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przegląd systemu ochrony przed upadkiem z wysokości FABA
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,

70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

1. Tytuł zamówienia

Przegląd systemu ochrony przed upadkiem z wysokości FABA.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:

- przegląd systemów asekuracji pionowej FABA A12 zainstalowanych na 13 obiektach -

stacjach radarowych Urzędu Morskiego: Nabrzeżu Dąbrowieckim, Elewatorze EWA (2 szt.),

Elewatorze SNOP, Inoujściu, Chełminku, Paprotnie, SKRS Karsibór, Kosa, PO Świnoujście,

Darłowie, Kołobrzegu oraz na Latarni Morskiej w Jarosławcu (załącznik nr 1);

- przegląd wózków asekuracyjnych (2 szt.);

- wymiana amortyzatorów w wózkach asekuracyjnych wraz z wykonaniem przeglądów (4

szt.).

Zamawiający wymaga dostarczenia protokołów z przeprowadzonych przeglądów (oddzielnie

dla każdego obiektu) oraz certyfikat zgodności wydany przez producenta dla 4 szt. wózków

asekuracyjnych (dotyczy wózków po wymianie amortyzatorów).

Zamawiający zapewnia (po wcześniejszym umówieniu) transport jednostką pływającą na

obiekty: wyspa Chełminek, Inoujście, półwysep Kosa;

Dostępność Wykonawcy do obiektów możliwa (po wcześniejszym umówieniu) w obecności

wyznaczonych pracowników Wydziału Elektroniki i Łączności;

3.Symbol kategorii CPV

71356100-9

4. Warunki udziału w postępowaniu

Doświadczenie w wykonywaniu przeglądów systemów asekuracji FABA

Posiadanie autoryzacji przez producenta systemu FABA.

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie najniższa cena brutto na wykonane prace.

6. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami

Adam Duraj – Specjalista ds. Łączności Radiowej

e-mail: aduraj@ums.gov.pl tel. 91 44 03 295 tel. kom. 693719829

7. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę Wykonawcy

b) adres Wykonawcy

c) cenę netto, podatek VAT i cenę brutto wyrażone w PLN

Podatek VAT za usługę wynosi 23%

d) termin wykonania zamówienia - do 08.10.2021 r.

e) okres gwarancji - nie dotyczy

f) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

g) warunki płatności – 14 dni od dnia dostarczenia faktury

h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze

umowy (załącznik nr 2)

i) wykaz (min. 3) przeglądów systemu asekuracji FABA wykonanych w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i

miejsca wykonania

j) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest autoryzowanym

serwisantem producenta systemów FABA

k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (załącznik nr 3)

8. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 09.08.2021 r.

z dopiskiem w temacie oferty Przegląd systemu FABA

9. Załączniki do oferty

Zał. nr 1 – Wykaz obiektów podlegających przeglądom

Zał. nr 2 – Wzór umowy

Zał. nr 3 – Oświadczenie RODO.

10. Informacje dodatkowe

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie

udzielenia zamówienia publicznego


 Zenon Kozłowski

 Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego

w Szczecinie

ds. Oznakowania Nawigacyjnego

 /podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym/

Dziękujemy za wysłane grafiki.