• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przegląd inspekcyjny dla uaktualnienia świadectwa zdolności żeglugowych lodołamaczy oraz przegląd części podwodnej kadłuba lodołamacza

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przegląd inspekcyjny dla uaktualnienia świadectwa zdolności żeglugowych lodołamaczy oraz przegląd części podwodnej kadłuba lodołamacza
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Włocławku, w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt:
,,Przegląd inspekcyjny lodołamaczy stacjonujących w porcie Stopnia Wodnego we
Włocławku"
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przegląd inspekcyjny dla uaktualnienia świadectwa zdolności żeglugowych lodołamaczy L-1000 Niedźwiedź, Bawół, Jaguar, Gepard i lodołamacza LR-401 Mors oraz przegląd części podwodnej kadłuba lodołamacza Lew, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie unijnego świadectwa zdolności Żeglugowej (D%U. z 2019 r. po^.851) ora* w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznej, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat Za czynności inspekcyjne i sposobie ich uiszczania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania:Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej -- zwanej dalej ,,Platformą" -- pod adresem: http://wwn-.przetargi.wody.gov.pl/ - w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.
TERMIN SKŁADANIA oferty: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 23. 09. 2021r. do godz. 10.00.
Termin składania:2021-09-23
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy .
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 100% cena
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający wymaga , aby Wykonawca posiadał upoważnienie do wykonywania inspekcji technicznej statków, zgodnie z §21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 05.11.2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych (Dz-U. nr 216 poz 1423 w związku z artykułem 34 j ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków opisanych powyżej, Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia : nie dotyczy.
9. Warunki gwarancji i rękojmi: nie dotyczy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cenę oferty należy obliczyć na Formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 2a do niniejszego Zapytania ofertowego, przy zachowaniu następujących założeń:
a) oferent obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość,
b) oferent zsumuje wartość poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty. Tak wyliczoną cenę brutto należy wykazać w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia (w tym min, koszty dojazdu) wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia
2. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje.
3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1. Wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisane przez osobęty) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty i załączonych dokumentów przez osobęty) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2. Dokumenty przedstawione w formie kopii, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy7 i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobęty) posiadającą(e) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1.
3. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
2) Wypełniony Formularz cenowy - załącznik nr 2a do Zapytania ofertowego,
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oryginałów w/w dokumentów przed podpisaniem umowy .
12.Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.plw zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem. Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, Formularza wyceny ofertowej, oświadczenia KODO (jeżeli dotyczy zgodnie z pkt 15 Zapytania ofertowego). Zamawiając}' zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie - do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.
Wykonawca ma również możliwość złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Celem podpisania oferty należy pobrać plik zawierający wszystkie pliki oferty, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę. Podpisanie oraz złożenie oferty odbywają się po użyciu opcji,Podpisz °fertL "? Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie pod adresem: Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować -- załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświedany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty7:
l/W przypadku, gdy złożone zostaną oferty o takiej samej cenie i z tego względu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej , zamawiający wyznaczy wykonawcom, którzy złożyli te oferty, termin na złożenie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż zaoferowana przez wykonawcę w ofercie pierwotnej. Jeżeli ceny złożonych ofert dodatkowych również będą takie same, postępowanie zostanie unieważnione.
2/Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
3/Zgodnie z art. 70.1 § 3 K.C. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu lub jego odwołania.
Uwagi:16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. [opis dostępny w załączniku]
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu: W sprawach merytorycznych:
p. Piotr Jabłoński, e-mail: piotr.jablonski@wody.gov.pl, tel. 663 850 965. W sprawach formalnych:
p. Iwona Podlaska, e-mail: iwona.podlaska@wody.gov.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:WA.ROZ.2811.376.2021, WA.ROZ.2811.376.2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.